Home Blog

Pinksteren: Betekenis, Tradities en Vieringen

0
Pinksteren: Betekenis, Tradities en Vieringen
Pinksteren: Betekenis, Tradities en Vieringen

Pinksteren is een belangrijk christelijk feest dat in veel landen over de hele wereld wordt gevierd, ook in Nederland en België. De betekenis, tradities en vieringen van Pinksteren zijn diep verankerd in de geschiedenis en cultuur van vele samenlevingen. Dit artikel zal deze facetten van Pinksteren belichten.

Betekenis van Pinksteren

Pinksteren, dat altijd op een zondag valt, wordt zeven weken na Pasen gevierd – vijftig dagen later, vandaar de naam “Pinksteren”, afgeleid van het Griekse woord ‘pentekoste’, wat ‘vijftigste’ betekent. Het is een viering van de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen en andere volgelingen van Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel, in het boek Handelingen (2:1-31).

De gebeurtenis vond plaats op de joodse feestdag Sjavoeot, vijftig dagen na Pesach. De apostelen ontvingen de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Dit wordt gezien als het begin van de christelijke kerk en de verspreiding van het evangelie.

Tradities van Pinksteren

Tradities rondom Pinksteren kunnen variëren afhankelijk van de regio en de plaatselijke cultuur. In Nederland en België zijn er verschillende lokale tradities geassocieerd met Pinksteren.

In sommige delen van Nederland, zoals in het oosten en noorden van het land, worden ‘Pinksterbruidjes’ uitgekozen. Dit zijn vaak jonge meisjes die in witte jurken met bloemenkronen op hun hoofd door het dorp lopen.

Daarnaast zijn er in sommige dorpen ook Pinksterprocessies, waarin gelovigen in een plechtige stoet door de straten trekken. Deze processies hebben vaak een diep religieuze betekenis en zijn bedoeld als uiting van geloof en vroomheid.

Viering van Pinksteren

Pinksteren wordt in de kerk gevierd met speciale diensten. De kleur rood, die de vlammen van de Heilige Geest symboliseert, is prominent aanwezig. Dit kan worden gezien in de kleding van de priester of voorganger, en in de versieringen in de kerk.

Daarnaast zijn er in Nederland en België twee officiële vrije dagen gekoppeld aan Pinksteren: Eerste Pinksterdag (zondag) en Tweede Pinksterdag (maandag). Deze vrije dagen worden vaak gebruikt voor familie-uitjes, festivals en evenementen.

In de afgelopen jaren zijn Pinksterfestivals, zoals Pinkpop in Nederland, een belangrijk onderdeel van de viering geworden. Pinkpop, dat sinds 1970 wordt gehouden, is een van de oudste en meest populaire muziekfestivals in Nederland.

Hemelvaartsdag 18 mei 2023

0
Hemelvaartsdag 18 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Op deze bijzondere dag van Hemelvaartsdag willen we stilstaan bij de wonderbaarlijke gebeurtenis waarbij Jezus Christus ten hemel is gevaren, veertig dagen na Zijn opstanding uit de dood. Laten we deze dag gebruiken om te reflecteren op Zijn liefde, genade en vergeving en ons hart openstellen om Zijn boodschap van hoop en vrede te verspreiden.

Moge de zegen van God ons vergezellen op deze Hemelvaartsdag, terwijl we ons verenigen in gebed en dankbaarheid voor het offer van Jezus en Zijn voortdurende aanwezigheid in ons leven.

“Daarom zegt Hij: Als Hij opvoer in de hoogte, voerde Hij krijgsgevangenen weg en gaf Hij gaven aan de mensen.” – Efeziërs 4:8 (NBG)

Vrede en zegeningen op deze Hemelvaartsdag!

In de drukte van ons moderne leven kunnen sommige traditionele feestdagen en vieringen aan betekenis en belangrijkheid verliezen. Maar er is één dag die zijn magie en mysterie door de eeuwen heen heeft weten te behouden: Hemelvaartsdag. Deze bijzondere dag, die veertig dagen na Pasen valt, heeft een diepe betekenis die ons eraan herinnert om even stil te staan en te reflecteren op spirituele en existentiële vraagstukken. In dit artikel willen we de redenen verkennen waarom Hemelvaartsdag zo’n belangrijke dag is en waarom het ons nog steeds fascineert.

 1. De Hemelvaart van Jezus Christus: Hemelvaartsdag markeert volgens het christelijke geloof de dag waarop Jezus Christus, na zijn opstanding uit de dood met Pasen, terugkeerde naar de hemel. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als een bewijs van zijn goddelijke aard en een bevestiging van zijn missie op aarde. Hemelvaartsdag herinnert ons eraan dat er hoop is na tegenspoed, dat het leven een hoger doel dient en dat er altijd ruimte is voor spirituele groei en transformatie.
 2. De belofte van troost en begeleiding: Na zijn Hemelvaart beloofde Jezus zijn discipelen de komst van de Heilige Geest, die hen zou troosten, begeleiden en inspireren. Hemelvaartsdag is dus ook een herinnering aan de voortdurende aanwezigheid van een hogere macht in ons leven. Het is een dag om stil te staan bij onze eigen spirituele zoektocht, om onze relatie met het goddelijke te verkennen en om de kracht van geloof en vertrouwen te vieren.
 3. Reflectie op ons doel en onze bestemming: Hemelvaartsdag nodigt ons uit om na te denken over onze eigen levensreis. Het is een moment om stil te staan bij onze doelen, ambities en bestemmingen. Net zoals Jezus opsteeg naar de hemel om zijn goddelijke doel te vervullen, herinnert Hemelvaartsdag ons eraan dat ook wij onze roeping kunnen volgen. Het is een kans om na te denken over de richting die we in ons leven willen nemen en om bewust stappen te zetten in de richting van onze eigen spirituele groei en vervulling.
 4. Verbinding met de natuur: Hemelvaartsdag valt in de lente, een tijd van vernieuwing en groei in de natuur. Het is een perfect moment om de schoonheid en de wonderen van de schepping te waarderen. Het is een dag om naar buiten te gaan, te genieten van de prachtige landschappen, te wandelen in het groen en te ervaren hoe de natuur ons kan helpen om een dieper gevoel van verbinding te ervaren.
 5. Een dag van rust en bezinning: In veel landen is Hemelvaartsdag een officiële vrije dag. Dit biedt de mogelijkheid om te ontsnappen aan de druk van het dagelijks leven en de constante hectiek. Het is een dag van rust en bezinning, waarop we de tijd kunnen nemen om te vertragen, te ontspannen en te reflecteren. We kunnen ons terugtrekken uit de drukte en ruimte maken voor stilte, meditatie en introspectie. Het is een gelegenheid om te luisteren naar onze innerlijke stem, om onze gedachten en gevoelens te onderzoeken en om evenwicht en harmonie te vinden in onszelf.
 6. Gemeenschap en samenzijn: Hemelvaartsdag wordt vaak gevierd met familie en vrienden. Het is een moment om samen te komen, herinneringen te delen, te genieten van elkaars gezelschap en te vieren wat ons verbindt. Het is een dag waarop we de waarde van relaties en de kracht van gemeenschap kunnen ervaren. Door samen te zijn, kunnen we elkaar ondersteunen, inspireren en versterken in onze spirituele reis.
 7. Een kans om anderen te dienen: Hemelvaartsdag herinnert ons er ook aan om niet alleen naar binnen te keren, maar ook naar buiten te kijken en anderen te dienen. Het is een dag om na te denken over hoe we anderen kunnen helpen, liefde en vriendelijkheid kunnen verspreiden en bijdragen aan een betere wereld. Door ons in te zetten voor anderen, kunnen we de essentie van Hemelvaartsdag belichamen en een positieve impact hebben op de mensen om ons heen.

Hemelvaartsdag is meer dan alleen een vrije dag op de kalender. Het is een dag van betekenis en diepgang, die ons uitnodigt om onze spirituele reis voort te zetten, ons doel na te streven en in verbinding te blijven met het goddelijke. Het herinnert ons eraan dat er een hogere macht is die ons leidt, troost en inspireert. Het is een dag om te reflecteren, tot rust te komen, verbinding te zoeken met de natuur, gemeenschap te ervaren en anderen te dienen. Laten we Hemelvaartsdag koesteren als een tijd van spirituele groei en dankbaarheid, en de betovering van deze bijzondere dag blijven omarmen.

Pasen 2023: Vier het met Liefde en Vreugde

0
Pasen 2023: Vier het met Liefde en Vreugde
Pasen 2023: Vier het met Liefde en Vreugde

Lieve allemaal,

Op deze Pasen willen we ons richten op de betekenis van deze feestdag en de hoop en vreugde die het brengt. Pasen is de herdenking van de opstanding van Jezus en staat voor nieuw begin, verlossing en eeuwig leven.

Laten we deze dag gebruiken om dankbaar te zijn voor alles wat we hebben en de mensen om ons heen te waarderen. Laten we ook de kracht en de hoop van Pasen in ons hart dragen en ons richten op het creëren van een betere toekomst voor onszelf en de wereld om ons heen.

Laten we genieten van het samenzijn met onze dierbaren, of het nu in persoon is of op afstand, en elkaar steunen en bemoedigen. Laten we ons richten op de liefde en het licht dat Pasen ons brengt en deze uitdragen naar degenen om ons heen.

Laten we deze Pasen een tijd van verjonging en vernieuwing zijn, waarin we ons richten op het goede en het positieve en ons verheugen in de hoop en de vreugde die deze feestdag brengt.

Wij wensen jullie allemaal een vreugdevolle Pasen vol liefde, vrede en hoop.

Met vriendelijke groet

Brieven aan God

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld word

0
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld word
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld word

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

Matteüs 7:1-6 NBG51

Hoe ziet de bijbel indeling eruit

0
Hoe ziet de bijbel indeling eruit
Hoe ziet de bijbel indeling eruit

De Bijbel is opgedeeld in twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Het Oude Testament bevat 39 boeken en is verdeeld in vier secties:

 1. De Wet (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium)
 2. Geschiedenis (Jozua, Rechters, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther)
 3. Wijsheid (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied)
 4. Profeten (Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi)

Het Nieuwe Testament bevat 27 boeken en is verdeeld in vijf secties:

 1. Evangeliën (Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes)
 2. Geschiedenis (Handelingen van de Apostelen)
 3. Brieven van Paulus (Romeinen, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timoteüs, 2 Timoteüs, Titus, Filemon)
 4. Algemene brieven (Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas)
 5. Profetie (Openbaring)

Deze indeling verschilt echter enigszins tussen verschillende christelijke denominaties en versies van de Bijbel.

Een bijbelvers is een afzonderlijke zin of een aantal zinnen binnen een hoofdstuk van de Bijbel. Het hoofdstuk is een verzameling van opeenvolgende verzen die gewoonlijk een onderling samenhangend thema hebben. In de meeste Bijbelvertalingen zijn de hoofdstukken en verzen genummerd, waardoor het gemakkelijker wordt om te verwijzen naar specifieke delen van de Bijbel. Zo wordt bijvoorbeeld het bekende Johannes 3:16 gebruikt om te verwijzen naar het zestiende vers van het derde hoofdstuk van het Johannesevangelie.

Zelfmoord en Christenen

1
Zelfmoord en Christenen
Zelfmoord en Christenen

Soms krijg je de vraag over hoe God omgaat met zelfmoord. Als je moeilijkheden hebt met het leven, ga dan in gebed met God en vraag om raad. God luistert altijd naar je en wil je graag helpen. Als je niet geloofd in God, weet dat hij liefdevol op je wacht, want hij weet wie je bent. Het maakt hij niet uit, wat of wie je bent. Lees de liefdesbrief van God aan jouw!

Hieronder kun je meer informatie vinden over dit onderwerp.

Wat is de Christelijke kijk op zelfmoord? Wat zegt de Bijbel over zelfmoord? (gotquestions.org)

Als in verschrikkelijke nood zit, bel dan:

0800-0113

of bezoek de website

Homepage | 113 Zelfmoordpreventie

Hoi lieve God,Hoi lieve vrienden en ontwetenen!

0
Hoi lieve God,Hoi lieve vrienden en ontwetenen!
Hoi lieve God,Hoi lieve vrienden en ontwetenen!

Hoi ik ben erik 51 uit rotterdam,al dik 25 jaar verslaafd aan alcohol en heroine! Nee,maak je niet druk,zelf voor gekozen,verstoppertje gespeeld,en gek laten maken door tv en internet!

Gelukkig voelde in Gods power met corona! Een wake up call zeg maar zoiets? Nee zei mijn geest nog harder dan toen ik aan drugs begon ,heel raar,ik ging deze tijd vergelijkrn met mn school tijd,basis school! Dat ik met warme oren de mooiste verhalen uit de bijbel luisterde uit de mond van mn juf! Juist nu! Kreeg ik dat zelfde gevoel weer,nu alles on(zeker) is de mens voor God probeert te spelen en nieuwe geboden op probeert te leggen? Bizar! Plots schrok ik vandaag wakker stuurde mn broer ,zus en na dit,maar die denken vast dat ik wappie geworden ben? Maar mijn gevoel mn hart en ziel liegt niet,zelfs na een paar glazen wijn!

Plotsklaps wordt alles helder en snap ik het! De bijbel verteld gern leugens,God is geen pinoccio! Geeft niet om geld of status,net als ik! Voelde me hier niet meer thuis tussen de medemens! Wel op aarde,moeder natuur met haar echte eigen natuur wet! Die van God onze lieve heer,geen boosheid maar liefde! Bedankt God,bedankt dat u me heeft bezocht vandaag,niks zweverigs! Nee! Puur gevoel! Amen

God gebruikt zelfs onze fouten

0

Corrie ten Boom: God gebruikt zelfs onze fouten. Youtube uitleg in begrijpelijke taal van een van de beste evangelisten ooit.

Hoe moet je bidden (Lucas 11)

0
Jezus geeft in Lucas 11, een krachtig gebed om te bidden.
Jezus geeft in Lucas 11, een krachtig gebed om te bidden.

Jezus geeft in Lucas 11, een krachtig gebed om te bidden.

 1. Vader
 2. Laat iedereen u eren
 3. Laat uw nieuwe wereld komen
 4. Geef ons elke dag het eten dat wij nodig hebben
 5. En vergeef onze wat we fout gedaan hebben
 6. Want wij vergeven ook andere mensen hun fouten
 7. Help ons om nooit tegen u te kiezen

 

 

Wij wensen jullie een fijne kerst 2021 toe

0
Wij wensen jullie een fijne kerst 2021 toe
Wij wensen jullie een fijne kerst 2021 toe

Met kerstfeest denken wij vaak terug aan mensen die ons ontvallen zijn. Bijvoorbeeld aan onze moeder die ons ontvallen is en hoe wij mogelijk haar te kort hebben gedaan. Een moeder cijfert zich altijd weg voor haar kinderen en haar omgeving.

Dit zien wij zelf vaak te laat en wij hebben vaak spijt, dat wij dit niet eerder hebben ingezien. Je kan het niet meer tegen haar vertellen, maar via God kun je het haar wel vertellen. Ik gebruik mijn stille tijd om still te staan bij mensen en om aan God te vertellen dat dit goede mensen waren. Met hun fouten en vooral met hun goede dingen. Ik gebruik ook deze tijd om de zonde die ik tegen deze mensen heb begaan te beleiden.

De komst van Jezus is een tijd van verzoening met je fouten. Hij heeft mogelijk gemaakt dat wij vergeving krijgen van onze zonden.

Vrolijk kerstfeest !!!!

Aan God

0
Alleen U weet wat hier eerst stond. Het is mijn diepste verlangen om heel erg dicht bij U te zijn.
Alleen U weet wat hier eerst stond. Het is mijn diepste verlangen om heel erg dicht bij U te zijn.

God,

Alleen U weet wat hier eerst stond.

Het is mijn diepste verlangen om heel erg dicht bij U te zijn.

Liefs van Maaike

Vaders Liefdesbrief (een boodschap van God)

0
Vaders Liefdesbrief (een boodschap van God)
Vaders Liefdesbrief (een boodschap van God)

Ik kreeg een mooie brief toegestuurd via de mail, over de liefde van God. Ik vond het zo’n passende brief, dat ik deze hier plaats. Ik bedank Frank hartelijk voor deze goede nieuws brief.

Koning neemt vernieuwde Bijbelvertaling in ontvangst

0
Koning neemt vernieuwde Bijbelvertaling in ontvangst
Koning neemt vernieuwde Bijbelvertaling in ontvangst

Zijne Majesteit de Koning neemt woensdagmiddag 13 oktober het eerste exemplaar van de NBV21, de vernieuwde Nieuwe Bijbelvertaling, in ontvangst in de Grote Kerk in Den Haag. Koning Willem-Alexander is beschermheer van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

De NBV21 dient als standaardvertaling van de Bijbel voor het hele Nederlandse taalgebied. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft van 2016 tot 2020 gewerkt aan de herziening van de vertaling uit 2004. In de nieuwe editie zijn twaalfduizend wijzigingen doorgevoerd op basis van wetenschappelijke inzichten en reacties van Bijbellezers.

De Koning is aanwezig tijdens het programma in de Grote Kerk, waarbij onder meer wordt ingegaan op de totstandkoming, het belang en de kenmerken van de NBV21. Vervolgens krijgt Koning Willem-Alexander de nieuwe Bijbelvertaling overhandigd door de directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Tevens wordt deze Bijbel uitgereikt aan vertegenwoordigers van kerken. Naderhand spreekt de Koning met betrokkenen.

6 september 2021 – 12:01

Gebed voor gezondheid

0
Gebed voor gezondheid
Gebed voor gezondheid

God ik bad vroeger heel veel. Ik bid nu omdat ik weet dat U bestaat. Nu bid ik voor mijn gezondheid. Ik wil zo lang nog leven. Ik bid voor Selda dat ik met haar wil trouwen. Ik bid om het winnen van de staatsloterij op 10 augustus 2021. Ik bid ook om vrij

coachorlando

Wat moet ik met mijn zonden

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Zendeling of zendingsveld door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Zorgen door Corrie ten Boom

0

Een korte audietoespraak van Corrie ten Boom.

Overgave aan de Vader door Corrie ten Boom

0

“God kent geen problemen, alleen plannen”. Het is één van de vele treffende uitspraken van Corrie ten Boom. Haar korte toespraakjes zijn nog steeds erg geliefd. U kunt hier luisteren naar de toespraken van Corrie ten Boom, zoals die in de jaren ’60 en ’70 werden opgenomen en uitgezonden door Trans World Radio.

Eindbestemming door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Heiligmaking deel 3 door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Heiligmaking deel 2 door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Heiligmaking deel 1 door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Gevangenis deel 2 door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Gevangenis deel 1 door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Onberispelijk voor God door door Corrie ten Boom.

0

“God kent geen problemen, alleen plannen”. Het is één van de vele treffende uitspraken van Corrie ten Boom. Haar korte toespraakjes zijn nog steeds erg geliefd. U kunt hier luisteren naar de toespraken van Corrie ten Boom, zoals die in de jaren ’60 en ’70 werden opgenomen en uitgezonden door Trans World Radio.

Wie bereidt de tafel door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Een tuin voor de Heer door Corrie ten Boom

0

Een korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Hoe komen wij bij die tafel? door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Overwinning in de strijd door Corrie ten Boom

0

“God kent geen problemen, alleen plannen”. Het is één van de vele treffende uitspraken van Corrie ten Boom. Haar korte toespraakjes zijn nog steeds erg geliefd. U kunt hier luisteren naar de toespraken van Corrie ten Boom, zoals die in de jaren ’60 en ’70 werden opgenomen en uitgezonden door Trans World Radio.

Corrie ten Boom – Leiding en overwinning

0

Corrie ten Boom – Leiding en overwinning –

01 Al de weg leidt mij mijn Heiland (door een meisjeskoor)
02 Leiding
03 Voorwaarts, Christenstrijders (verenigde koren)
04 Overwinning.

Corrie ten Boom is voor velen tot grote zegen geweest. Nadat zij in de oorlog gevangen genomen was, omdat zij Joodse landgenoten geholpen had, bracht zij een lange tijd in het kamp ,,Ravensbruck” door. Daar, te midden van veel ellende, ontdekte ze het grote geheim dat overwinning is door Jezus Christus.

Na de bevrijding heeft Corrie ten Boom in de gehele wereld gereisd. In bijna alle landen der wereld heeft zij getuigd van haar liefde voor Jezus Christus, en van Zijn bijzondere leiding in haar leven. Met recht wordt ze ,,Wereld-evangeliste” genoemd.

Steun op de Heer door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom. “God kent geen problemen, alleen plannen”. Het is één van de vele treffende uitspraken van Corrie ten Boom. Haar korte toespraakjes zijn nog steeds erg geliefd. U kunt hier luisteren naar de toespraken van Corrie ten Boom, zoals die in de jaren ’60 en ’70 werden opgenomen en uitgezonden door Trans World Radio TWR.nl

Wel of niet overdopen? – Willem Ouweneel

0

Over dopen, de volwassen doop.

Geen vrees maar liefde door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Een belangrijke beslissing

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Corrie ten Boom: God verhoort gebeden

0

NCRV Radiotoespraak Corrie ten Boom
https://www.leveningeloof.info/

Corrie ten Boom: Piekeren is ongehoorzaamheid

0

NCRV Radiotoespraak Corrie Ten Boom
https://www.leveningeloof.info/

Gevangen door Corrie ten Boom

0

“God kent geen problemen, alleen plannen”. Het is één van de vele treffende uitspraken van Corrie ten Boom. Haar korte toespraakjes zijn nog steeds erg geliefd. U kunt hier luisteren naar de toespraken van Corrie ten Boom, zoals die in de jaren ’60 en ’70 werden opgenomen en uitgezonden door Trans World Radio.

Hemelburgers door Corrie ten Boom.

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Getuig! door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Gaan waar God je stuurt door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Gods Leiding – Corrie ten Boom

0

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Johannes 3:3

Bergen door Corrie ten Boom

0

God kent geen problemen, alleen plannen”. Het is één van de vele treffende uitspraken van Corrie ten Boom. Haar korte toespraakjes zijn nog steeds erg geliefd. U kunt hier luisteren naar de toespraken van Corrie ten Boom, zoals die in de jaren ’60 en ’70 werden opgenomen en uitgezonden door Trans World Radio.

Kunt u vergeven? door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Hoe dikwijls moet ik vergeven? door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Bidt voor elkaar door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

God waar bent U? – Hit The Road (De Rechtstaat)

0

Bekijk nu de hele aflevering van Hit The Road met De Rechtstaat: https://youtu.be/RAtHcSFz8E8

Toen Michaël Gabriel van De Rechtstaat in zijn tienertijd tot bekering kwam ging hij heel veel stille tijd houden. Hij had dan vaak het idee dat hij God hoorde praten, maar ineens viel dat weg en leek God weg te zijn.

Door stronglife.nl

Wie heeft de verantwoording bij overgave door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom. Eén van betere verspreiders van het evangelie!

Getuig! door Corrie ten Boom

0

Korte audiotoespraak van Corrie ten Boom.

Vertrouw op Jezus

0

In deze video deelt Jeroen een les vanuit Marcus 4.

Stronglife.nl

Jebroeder – Volgeling van Jezus (Christelijke parodie Jebroer – Kind van de Duivel)

0

Het is tijd voor Jebroeder: Volgeling van Jezus!

Stronglife.nl