Home Blog

Gebed voor Geestelijke Groei

0
Gebed voor Geestelijke Groei
Gebed voor Geestelijke Groei

Hemelse Vader,

In de stilte van dit moment, richten we onze gedachten en ons hart op U. U bent de Bron van alle wijsheid, de Gever van alle goedheid, en de Architect van onze zielen. U heeft ons geroepen tot een diepere wandel met U, een reis van transformatie die ons meer gelijkvormig maakt aan het beeld van Uw Zoon, Jezus Christus.

Vader, we verlangen naar geestelijke groei. We dorsten naar Uw Woord dat is als water voor onze zielen, hongeren naar Uw waarheid die ons vrijmaakt, en zoeken naar Uw weg die ons leidt naar eeuwig leven. Wij vragen U om ons hart en onze geest open te stellen voor Uw leiding en discipline.

Leer ons te bidden met een hart vol van geloof en een ziel vol van nederigheid. Help ons om te luisteren naar de stille fluisteringen van Uw Geest en om gehoorzaam te zijn aan de roep van Uw zachte stem. Mogen wij uw aanwezigheid in elk aspect van ons leven zoeken en erkennen.

We bidden om de vruchten van Uw Geest – liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Mogen deze eigenschappen in ons groeien en rijpen als een getuigenis van Uw werk binnenin ons.

Heer, geef ons de kracht om verleidingen te weerstaan en de moed om staande te blijven tegenover de uitdagingen die onze toewijding aan U testen. Reinig ons van elke zwakte of zonde die onze groei in U belemmert.

We bidden ook voor de gemeenschap van gelovigen om ons heen. Mogen we elkaar aanmoedigen en opbouwen in het geloof, elkaar liefhebben in daden en in waarheid, en samen streven naar geestelijke volwassenheid.

Mogen wij groeien in de kennis van U, steeds meer begrijpen over de breedte en lengte en hoogte en diepte van Uw liefde voor ons, een liefde die alle kennis te boven gaat. Geef dat deze liefde ons zou vullen tot de volheid van God.

We erkennen dat geestelijke groei een levenslange reis is, en we beloven ons te wijden aan deze heilige zoektocht, dag na dag, met onze ogen vast op U, onze gids en ons doel.

Dank U, Vader, voor Uw geduld en Uw onvoorwaardelijke liefde. We leggen dit gebed en onze levens voor U neer, in volledige afhankelijkheid van Uw genade en kracht.

Door Jezus Christus, onze Heer en Redder,

Amen.

Gebed voor Wereldvrede en Rechtvaardigheid

0
Gebed voor Wereldvrede en Rechtvaardigheid
Gebed voor Wereldvrede en Rechtvaardigheid

Almachtige en Eeuwige God,

U bent de Heer van vrede en rechtvaardigheid, en wij komen voor Uw troon van genade met een diep verlangen naar een wereld waarin Uw vrede heerst. U heeft ons opgeroepen om vredestichters te zijn, en in deze tijd van onrust en verdeeldheid zoeken wij Uw wijsheid en kracht om bruggen van begrip en harmonie te bouwen.

Heer, we bidden voor wereldvrede. We vragen U om de harten van leiders en hen die macht hebben te raken, opdat zij hun volkeren mogen leiden op paden van vrede en niet van oorlog. Mogen zij streven naar samenwerking boven conflict en het welzijn van alle mensen boven smalle belangen.

We smeken U om de cyclus van geweld en vergelding die zoveel gemeenschappen verscheurt te doorbreken. Laat Uw geest van vergeving en verzoening heersen in plaats van haat en wrok. Inspireer ons om actief te luisteren, te begrijpen en samen te werken voor het gemeenschappelijk goed.

We vragen U om gerechtigheid voor degenen die lijden onder onrecht. Voor de armen, de onderdrukten, de stemlozen en de vergetenen, moge Uw rechtvaardigheid vloeien als een nooit eindigende stroom. Geef ons de moed om op te staan tegen onrecht en te handelen als Uw handen en voeten in een wereld die zo wanhopig Uw liefde nodig heeft.

Heer, zegen de vredesmakers, degenen die werken in de meest donkere hoeken van deze wereld. Bescherm hen, bemoedig hen, en vermenigvuldig hun inspanningen. Mogen hun acties golven van hoop creëren die zich uitstrekken naar de verste uithoeken van de aarde.

In onze eigen gemeenschappen, help ons om verschillen te overbruggen, om vooroordelen en angst af te breken, en om te bouwen aan een toekomst waarin een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt. Laat ons licht schijnen in de duisternis, liefde waar haat heerst, en hoop waar wanhoop leeft.

Wij bidden dat Uw Koninkrijk van vrede en rechtvaardigheid steeds meer zichtbaar mag worden op aarde. We kijken uit naar de dag dat elke traan zal worden gedroogd, en waar er geen pijn, lijden of oorlog meer zal zijn.

We leggen deze gebeden in Uw liefdevolle handen, vertrouwend op Uw almacht en Uw plan voor een wereld die getransformeerd is door Uw grenzeloze liefde.

In de naam van Jezus Christus, de Prins van Vrede, bidden wij.

Amen.

De Rol van Gebed in het Christelijk Leven

0
De Rol van Gebed in het Christelijk Leven
De Rol van Gebed in het Christelijk Leven

Het christelijk gebed is een fundamenteel aspect van het christelijk leven. Het vormt de brug tussen het menselijk bestaan en het goddelijke, en het biedt gelovigen een manier om hun geloof en afhankelijkheid van God te uiten. Dit artikel onderzoekt de veelzijdige rol van gebed in het christendom, van persoonlijke spiritualiteit tot gemeenschappelijke beleving.

Definitie en Betekenis van Gebed

Gebed kan worden omschreven als een communicatievorm met God. Het is een manier waarop gelovigen hun dankbaarheid, verzoeken, lofprijzingen en persoonlijke overpeinzingen aan God voorleggen. Gebed is niet alleen een verzoek om goddelijke interventie, maar ook een middel tot spirituele groei en zelfreflectie.

Historische Context van Gebed in het Christendom

Historisch gezien heeft gebed altijd een centrale plaats ingenomen in het christendom. Vanaf de vroege kerk tot heden is het gebed een essentiële praktijk voor christenen wereldwijd. Vroege christelijke geschriften en de praktijken van de apostelen benadrukken het belang van gebed in het leven van gelovigen.

Soorten Gebeden in de Christelijke Traditie

In het christendom vinden we verschillende soorten gebeden:

 • Aanbiddingsgebeden: Gericht op het vereren van God.
 • Dankgebeden: Uiting van dankbaarheid.
 • Voorbedegebeden: Bidden voor anderen.
 • Boetgebeden: Vragen om vergeving.
 • Persoonlijke gebeden: Individuele gesprekken met God.

Gebed en Persoonlijke Spiritualiteit

Persoonlijke spiritualiteit in het christendom is sterk verbonden met gebed. Het is een manier om een intieme relatie met God te onderhouden en spirituele groei te bevorderen. Regelmatig gebed helpt gelovigen hun geloof te verdiepen en biedt troost en leiding.

Gebed in de Gemeenschap

Gebed speelt ook een cruciale rol in de christelijke gemeenschap. Samen bidden, zoals tijdens kerkdiensten of kleine groepsbijeenkomsten, versterkt de onderlinge band en de collectieve geloofsbeleving.

Het Gebed in Bijbelse Context

De Bijbel staat vol met voorbeelden en instructies over gebed. Jezus leerde zijn discipelen het ‘Onze Vader’ als modelgebed. De Psalmen zijn een rijke bron van gebeden die een breed scala aan emoties en situaties weerspiegelen.

Moderne Perspectieven op Gebed

In de moderne tijd zijn er diverse perspectieven op gebed binnen het christendom. Sommigen zien gebed als een manier om God’s wil te kennen, terwijl anderen het beschouwen als een middel tot zelfontplooiing en meditatie.

Uitdagingen en Misvattingen Rondom Gebed

Er zijn misvattingen en uitdagingen rondom gebed, zoals het idee dat gebed altijd tot directe veranderingen moet leiden, of dat gebed een soort magische formule is. Het is belangrijk om een gebalanceerd begrip van gebed te hebben.

Conclusie en Reflectie

Gebed is een veelzijdig en essentieel aspect van het christelijk leven. Het ondersteunt persoonlijke en gemeenschappelijke spiritualiteit, biedt troost en leiding, en helpt gelovigen in hun dagelijks leven dichter bij God te komen.

Gebed voor Familie en Relaties

0
Gebed voor Familie en Relaties
Gebed voor Familie en Relaties

Barmhartige Hemelse Vader,

Wij komen voor U met open harten, dankbaar voor de gezinnen en relaties die U in ons leven hebt geplaatst. U hebt ons geschapen voor gemeenschap, om elkaar lief te hebben en om in harmonie met elkaar te leven. Toch erkennen we dat relaties soms complex en uitdagend kunnen zijn.

In Uw oneindige wijsheid vraagt U ons om lief te hebben zoals Christus ons heeft liefgehad, en dus brengen wij onze relaties voor U, Heer. Wij bidden voor herstel waar conflict en onbegrip wortel hebben geschoten. Moge Uw vrede die alle verstand te boven gaat onze harten en huizen vullen.

Schenk ons de genade om geduldig en vriendelijk te zijn, niet snel aangebrand of wrokdragend, en geef ons de kracht om elkaar te vergeven zoals U ons vergeeft. Mogen wij bruggen bouwen waar muren zijn opgetrokken, en open communicatie stimuleren waar stilte heeft overheerst.

We dragen onze familieleden aan U op: ouders, kinderen, broers en zussen, echtgenoten en vrienden. Bescherm hen, leid hen en zegen hen met Uw liefde. Waar er afstand is, vragen we om Uw nabijheid. Waar er zwakte is, vragen we om Uw kracht. Waar er behoefte is, voorzien wij van Uw hand.

Voor degenen onder ons die eenzaam zijn en verlangen naar gezelschap, wees alstublieft hun trooster en gids hen naar relaties die hen versterken en hen naar U toe trekken.

We bidden ook voor de relaties binnen onze kerk en gemeenschap. Mogen we elkaar liefhebben met de liefde die U ons heeft getoond, zelfopoffering en zonder voorbehoud. Help ons om een gemeenschap te zijn die gekenmerkt wordt door wederzijdse steun en aanmoediging.

Heer, we bidden dat onze relaties een getuigenis zullen zijn van Uw goedheid en genade. Mogen we elkaar liefhebben met de liefde die U ons gegeven heeft, zodat anderen Uw aanwezigheid in ons midden kunnen zien en voelen.

Dank U dat U altijd bij ons bent, ons leidt en ons liefheeft. We bidden dat Uw wil gedaan zal worden in onze familie en relaties, net zoals het in de hemel wordt gedaan.

In Jezus’ kostbare naam bidden we,

Amen.

Wat zegt de Bijbel over roddelen en kwaadspreken ?

0
Wat zegt de Bijbel over roddelen en kwaadspreken ?
Wat zegt de Bijbel over roddelen en kwaadspreken ?

De Bijbel bevat verschillende verzen die waarschuwen tegen roddelen, kwaadspreken en het spreken van negatieve woorden over anderen. Hier zijn enkele relevante passages:

 1. Spreuken 16:28 (HSV): “Een valsgerichte man richt onheil aan, en een lasteraar brengt vrienden uit elkaar.”
 2. Spreuken 10:18 (HSV): “Wie haat verbergt, heeft leugenachtige lippen, en wie laster verbreidt, is een dwaas.”
 3. Spreuken 11:13 (HSV): “Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.”
 4. Spreuken 20:19 (HSV): “Wie lastert, gaat met open mond rond, houd je verre van de man met losse lippen.”
 5. Jakobus 4:11-12 (HSV): “Broeders, spreek niet kwaad van elkaar. Wie kwaadspreekt van een broeder en zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. En als u de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Eén is wetgever en rechter, Hij die kan behouden en te gronde richten. Maar wie bent u, dat u de ander oordeelt?”

Over het algemeen moedigt de Bijbel gelovigen aan om liefdevol en respectvol met anderen om te gaan en om zich te onthouden van roddelen, laster en kwaadspreken. Deze handelingen kunnen schadelijk zijn voor relaties en de reputatie van anderen beschadigen. Het principe van liefde voor de naaste en respect voor anderen wordt in de Schrift benadrukt als een belangrijk onderdeel van het christelijk leven.

Wat zegt de Bijbel over valse getuigenissen?

0
Wat zegt de Bijbel over valse getuigenissen?
Wat zegt de Bijbel over valse getuigenissen?

De Bijbel behandelt het onderwerp valse getuigenissen op verschillende plaatsen en veroordeelt het als een zonde. Hier zijn enkele relevante passages uit de Bijbel:

 1. Het Negende Gebod: In de Tien Geboden, zoals beschreven in het boek Exodus 20:16 (HSV), staat: “U mag geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.”
 2. Spreuken 6:16-19 (HSV) geeft een lijst van dingen die de Heer haat, en daar staat onder andere: “Een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten.”
 3. Het Nieuwe Testament behandelt ook het belang van waarheid spreken. In Matteüs 19:18 (HSV) zegt Jezus: “U zult geen vals getuigenis spreken.”
 4. Het boek Spreuken bevat veel verzen die waarschuwen tegen valse getuigenissen en het belang van eerlijkheid benadrukken. Bijvoorbeeld Spreuken 19:5 (HSV): “Een valse getuige zal niet voor straffeloos gehouden worden, en hij die leugens blaast, zal niet ontkomen.”
 5. In het boek Exodus 23:1 (HSV) staat: “U mag geen valse berichten verspreiden. U mag de goddeloze niet helpen door een valse getuige te zijn.”

Over het algemeen benadrukt de Bijbel dat eerlijkheid, waarheid spreken en het vermijden van valse getuigenissen belangrijke deugden zijn in het christelijk geloof. Het overtreden van het negende gebod wordt als een ernstige zonde beschouwd.

Gebed voor Gezondheid en Genezing

0
Gebed voor Gezondheid en Genezing
Gebed voor Gezondheid en Genezing

Liefdevolle Heer,

Met nederige harten komen we voor Uw troon van genade, zoekend naar Uw troost en kracht in tijden van zwakte. Uw Woord spreekt over genezing en herstel, en we vertrouwen op Uw beloften van gezondheid en heelheid voor ons en onze geliefden.

Wij vragen U, God van genezing, om Uw genezende hand uit te strekken over allen die lijden aan ziekte, pijn of ongemak. U bent onze Grote Geneesheer, en in U vinden we hoop en verlichting. Raak iedereen aan die Uw aanraking nodig heeft en laat ze Uw aanwezigheid voelen in hun leven.

Voor degenen onder ons die worstelen met langdurige aandoeningen, vragen we om geduld, volharding en de vrede die alle verstand te boven gaat. Moge Uw liefde hen omringen en hen dragen door de moeilijke momenten heen.

Heer, we bidden ook voor de artsen, verpleegkundigen en alle zorgverleners. Geef hen de wijsheid en kennis om te handelen als instrumenten van Uw genezende kracht. We bidden dat U hen leidt en steunt in hun werk om leven en gezondheid te herstellen.

We vragen om troost voor familieleden en vrienden die naast hun geliefden staan in tijden van ziekte. Geef hen kracht en hoop, en herinner hen eraan dat ze niet alleen zijn, omdat U altijd bij hen bent.

Voor de gebrokenheid van hart en geest, bid we dat Uw genezende balsem zou neerdalen. Herstel ons in onze innerlijke wezen, en laat ons rust vinden in Uw liefdevolle omhelzing.

In het aangezicht van gezondheidsuitdagingen, help ons om te vertrouwen op Uw soevereine wil en het onwankelbare geloof dat U werkt ten goede voor hen die U liefhebben.

Heer, we leggen alle zorgen en zorgen over onze gezondheid en genezing in Uw handen, wetend dat U voor ons zorgt met een onmetelijke en onvoorwaardelijke liefde.

We bidden dit in de machtige en helende naam van Jezus Christus.

Amen.

Wat is toverij volgens de bijbel?

0
Wat is toverij volgens de bijbel?
Wat is toverij volgens de bijbel?

In de Bijbel wordt toverij vaak beschreven als een praktijk die tegen de wil van God ingaat en wordt geassocieerd met afgoderij en het oproepen van kwade krachten. De Bijbelse visie op toverij kan als volgt worden samengevat:

 1. Associatie met Valse Goden en Afgoderij: Toverij wordt vaak in verband gebracht met het aanbidden van valse goden of het deelnemen aan heidense rituelen. Dit wordt gezien als een directe overtreding van het eerste gebod, waarin staat dat men geen andere goden voor Gods aangezicht zal hebben (Exodus 20:3).
 2. Oproepen van Kwade Krachten: Toverij wordt soms gezien als het oproepen of manipuleren van bovennatuurlijke krachten die tegen de wil van God ingaan. Dit kan betrekking hebben op het oproepen van demonen of het uitvoeren van rituelen die bedoeld zijn om iemand te schaden of te manipuleren.
 3. Verwerping door God: In verschillende Bijbelverzen wordt duidelijk gesteld dat God toverij verwerpt. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 18:10-12 worden tovenaars en beoefenaars van waarzeggerij genoemd als personen die iets doen wat “een gruwel” is voor God.
 4. Voorbeelden van Toverij: In de Bijbel zijn er verschillende verhalen waar toverij een rol speelt. Bijvoorbeeld de Egyptische magiërs die Mozes en Aäron uitdaagden (Exodus 7-8) en de heks van Endor die door koning Saul werd geraadpleegd (1 Samuël 28).
 5. Nieuwe Testament: In het Nieuwe Testament wordt toverij ook veroordeeld. In Galaten 5:19-21 bijvoorbeeld, wordt het beoefenen van toverij genoemd als een van de “werken van het vlees”, die niet overeenkomen met het leven in de Geest.

Deze verzen en verhalen weerspiegelen de algemene afkeuring van toverij in de Bijbel, gezien als een praktijk die in strijd is met de leer en geboden van God. Net als met andere Bijbelse onderwerpen, variëren de interpretaties van wat precies onder ‘tovenarij’ valt en de context waarin het wordt besproken, afhankelijk van verschillende theologische en culturele perspectieven.

Wat zegt de bijbel over paragnosten ?

0
Wat zegt de bijbel over: paragnosten
Wat zegt de bijbel over: paragnosten

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over praktijken die gerelateerd zijn aan paranormale activiteiten, waaronder het raadplegen van geesten, mediums en waarzeggers. Enkele relevante passages zijn:

 1. Leviticus 19:31 – “Wendt u niet tot de dodenbezweerders en zoekt geen waarzeggers op, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HEERE, uw God.” Deze passage waarschuwt expliciet tegen het raadplegen van mediums en waarzeggers.
 2. Deuteronomium 18:10-12 – Hier wordt een lijst gegeven van praktijken die als verwerpelijk worden beschouwd, waaronder waarzeggerij, het raadplegen van geesten en het beoefenen van toverij. Deze verzen benadrukken dat dergelijke praktijken niet in overeenstemming zijn met wat God verlangt van Zijn volk.
 3. 1 Samuël 28 – In dit hoofdstuk raadpleegt Koning Saul een medium om met de overleden profeet Samuël te spreken. Dit incident wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van waarom het raadplegen van geesten en mediums verkeerd is volgens Bijbelse principes.
 4. Handelingen 16:16-18 – In deze passage wordt verteld over een meisje met een waarzeggende geest die Paulus en zijn metgezellen volgt. Paulus bestraft de geest, wat aangeeft dat de vroege kerk negatief stond tegenover waarzeggerij en soortgelijke praktijken.

Deze verzen reflecteren een algemene afkeuring in de Bijbel van het zoeken naar paranormale of bovennatuurlijke begeleiding buiten God om. Het wordt vaak gezien als een vorm van afgoderij of ontrouw aan God. Het is belangrijk te onthouden dat Bijbelse teksten vaak worden geïnterpreteerd binnen de context van specifieke religieuze tradities en overtuigingen, en verschillende groepen kunnen deze teksten op verschillende manieren interpreteren.

Wat zegt de Bijbel over: Straft God je voor je zonden?

0
Wat zegt de Bijbel over: Straft God je voor je zonden?
Wat zegt de Bijbel over: Straft God je voor je zonden?

De Bijbel behandelt het concept van Gods vergelding voor zonden en de gevolgen van zondigen op verschillende manieren, afhankelijk van de teksten en de theologische interpretatie ervan. Hier zijn enkele belangrijke Bijbelse principes met betrekking tot zonden en de mogelijke gevolgen:

 1. Zonde en gevolgen: De Bijbel leert dat zonde inderdaad gevolgen heeft. In Galaten 6:7 staat bijvoorbeeld: “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.” Dit betekent dat onze daden consequenties hebben, zowel op aards niveau als mogelijk op spiritueel niveau.
 2. Gods genade en vergeving: De Bijbel benadrukt ook de genade en vergeving van God. 1 Johannes 1:9 zegt: “Als wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” God biedt de mogelijkheid van vergeving en verzoening aan degenen die oprecht berouw hebben en hun zonden belijden.
 3. Herhaling van zonden: Hoewel God genade en vergeving aanbiedt, waarschuwt de Bijbel ook tegen het blijven herhalen van zonden zonder berouw. Hebreeën 10:26 zegt: “Want als wij willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen offer voor de zonden meer over.” Dit benadrukt het belang van oprecht berouw en bekering.
 4. Oordeel en verantwoording: De Bijbel leert dat er een uiteindelijke oordeelsdag zal komen, waarop mensen verantwoording zullen moeten afleggen voor hun daden. Mattheüs 25:31-46 beschrijft het oordeel van de schapen en de bokken, waarbij mensen worden geoordeeld op basis van hun daden en hun houding ten opzichte van anderen.

Het is belangrijk op te merken dat interpretaties van deze principes kunnen variëren afhankelijk van de theologische stroming en de nadruk die wordt gelegd op genade, vergeving en persoonlijke verantwoordelijkheid. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de Bijbel zowel de verantwoordelijkheid van individuen voor hun daden benadrukt als de mogelijkheid van genade en vergeving door God voor degenen die oprecht berouw tonen.

Wat zegt de Bijbel over: Moet je bang zijn voor God?

0
Wat zegt de Bijbel over: Moet je bang zijn voor God?
Wat zegt de Bijbel over: Moet je bang zijn voor God?

De Bijbel geeft verschillende perspectieven op de relatie tussen de mens en God, inclusief hoe men God moet benaderen en of men bang moet zijn voor God. Deze perspectieven kunnen afhangen van het deel van de Bijbel dat je bestudeert en de theologische traditie waartoe je behoort. Hier zijn enkele overwegingen:

 1. Eerbied en ontzag: In veel passages van de Bijbel wordt gesproken over het belang van eerbied en ontzag voor God. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat men bang moet zijn voor God, maar eerder dat men God met diep respect en eerbied moet benaderen. Bijvoorbeeld, Spreuken 9:10 zegt: “Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER.”
 2. Liefde en nabijheid: De Bijbel benadrukt ook de liefde en nabijheid van God voor de mensheid. In het Nieuwe Testament wordt God vaak voorgesteld als een liefhebbende Vader. 1 Johannes 4:18 zegt bijvoorbeeld: “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.”
 3. Oordeel en verantwoordelijkheid: Hoewel God wordt gezien als liefdevol, wordt in de Bijbel ook gesproken over Gods oordeel over zonde en ongerechtigheid. Sommige passages kunnen de indruk wekken dat mensen God moeten vrezen vanwege het potentieel voor veroordeling. Matteüs 10:28 zegt: “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.”

Over het algemeen kan worden gezegd dat de houding ten opzichte van God in de Bijbel complex is en afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder persoonlijke overtuigingen en interpretaties. Sommige mensen benaderen God met een diep ontzag, terwijl anderen een meer intieme relatie met Hem zoeken. Het is belangrijk om de Bijbel te bestuderen en te interpreteren met behulp van theologische inzichten en begeleiding vanuit een geloofstraditie die voor jou zinvol is.

Wat zegt de Bijbel over: Je niet laten lijden door boosheid?

0
Wat zegt de Bijbel over: Je niet laten lijden door boosheid?
Wat zegt de Bijbel over: Je niet laten lijden door boosheid?

De Bijbel bevat verschillende verzen en passages die advies geven over het omgaan met boosheid en het vermijden van wrok. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Efeziërs 4:26-27 (NBV): “In uw toorn mag u geen zonde begaan: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.”Dit vers benadrukt het belang van het beheersen van boosheid en het voorkomen dat boosheid leidt tot zonde.
 2. Spreuken 14:29 (NBV): “Wie geduldig is toont groot inzicht, wie ongeduldig is toont zijn dwaasheid.”Dit vers moedigt geduld aan als een deugd en benadrukt dat het uiten van ongeduld dwaasheid is.
 3. Kolossenzen 3:8 (NBV): “Maar nu moet u dit alles: woede, razernij, boosheid, geschreeuw en gevloek uit uw leven bannen.”Hier wordt ons verteld om woede en boosheid uit ons leven te bannen.
 4. Jakobus 1:19-20 (NBV): “Dit moet u weten, geliefde broeders en zusters: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden, want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods gerechtigheid kan bestaan.”Dit vers benadrukt het belang van langzaam zijn om boos te worden en het vermijden van woede, omdat het geen gerechtigheid voortbrengt.

Over het algemeen leert de Bijbel dat het belangrijk is om boosheid onder controle te houden, niet te zondigen vanwege boosheid en om vergeving en geduld te praktiseren. Het advies is gericht op het bevorderen van vrede, harmonie en rechtvaardigheid in relaties en het vermijden van negatieve gevolgen van boosheid.

Wat zegt de bijbel over zondagrust ?

0
Wat zegt de bijbel over zondagrust ?
Wat zegt de bijbel over zondagrust ?

De Bijbel bevat verschillende verzen die betrekking hebben op rustdagen en de heiliging ervan. In het christendom wordt de zondag vaak beschouwd als de dag van aanbidding en rust, ter herdenking van de opstanding van Jezus Christus op de eerste dag van de week. Het vierde gebod in de Tien Geboden, zoals beschreven in het Oude Testament van de Bijbel (Exodus 20:8-11), stelt:

“Denk aan de sabbatdag, dat u die heiligt; zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.”

Dit gebod benadrukt de heiliging van de sabbat, die oorspronkelijk de zaterdag was volgens de joodse kalender, maar door veel christelijke denominaties werd verschoven naar de zondag ter herdenking van de opstanding van Jezus Christus.

In de christelijke traditie wordt de zondag vaak beschouwd als een dag van aanbidding en rust. Dit betekent dat veel christenen proberen hun werkzaamheden op de zondag te beperken en de dag door te brengen in aanbidding, gebed en rust. Dit is echter geen strikte regel voor alle christenen, en de mate waarin de zondag als een rustdag wordt gevierd, kan variëren afhankelijk van denominaties en individuele overtuigingen.

Als je om professionele of andere redenen op zondag moet werken, kan dit voor sommige gelovigen een ethisch dilemma opleveren. Sommige christenen proberen alternatieve regelingen te treffen, zoals het ruilen van diensten met collega’s om de zondag vrij te nemen of proberen om hun werkuren te beperken op die dag om deel te nemen aan religieuze activiteiten. De exacte interpretatie en praktijk kunnen echter variëren tussen verschillende christelijke denominaties en individuele gelovigen. Het is daarom belangrijk om met je eigen religieuze leider of pastor te praten om advies te krijgen dat specifiek is afgestemd op je situatie en overtuigingen.

Gebed voor Wijsheid en Leiding

0
Gebed voor Wijsheid en Leiding
Gebed voor Wijsheid en Leiding

Almachtige Vader,

Wij komen tot U in nederige aanbidding, erkennend dat U de bron bent van alle wijsheid en kennis. In deze complexe wereld vol uitdagingen en beslissingen, zoeken wij Uw leiding en Uw licht op ons pad.

Heer, schenk ons de wijsheid die alleen van U kan komen. Open onze ogen voor de waarheden van Uw Woord en verlicht ons verstand om de richting te onderscheiden die U voor ons hebt voorbereid. Help ons om Uw stem te horen boven al het lawaai uit en onze harten af te stemmen op Uw wil.

Wij bidden voor de situaties waarin we ons nu bevinden, waar de volgende stap onduidelijk is. Geef ons het geduld om te wachten op Uw timing en de moed om te handelen wanneer U ons roept. Laat onze acties Uw liefde reflecteren en onze woorden Uw wijsheid dragen.

We vragen U ook om leiding in onze relaties. Help ons om anderen te zien zoals U hen ziet, en om lief te hebben zoals Jezus ons liefhad. Geef ons de kracht om vergeving te bieden waar nodig en de nederigheid om hetzelfde te zoeken.

In ons werk en onze dienstbaarheid, inspireer ons met creatieve ideeën en oplossingen die eer brengen aan Uw naam en het goede doen voor anderen. Geef ons de vaardigheid om ons werk goed te doen, en het hart om het te doen met liefde.

Vader, wij vertrouwen op Uw constante aanwezigheid in ons leven. U heeft beloofd ons nooit te verlaten of in de steek te laten, en wij houden vast aan die belofte. Wij danken U voor Uw oneindige liefde en de perfecte wijsheid die U vrijelijk geeft aan hen die erom vragen.

Wij bidden dit in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer en Redder.

Amen.

Wat zegt de bijbel over terugvallen in je zonden ?

0
Wat zegt de bijbel over terugvallen in je zonden ?
Wat zegt de bijbel over terugvallen in je zonden ?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over het omgaan met zonde en het proces van terugvallen in zonden. Hier zijn enkele kernpunten:

 1. Erkenning van de menselijke zwakheid: In de Bijbel wordt erkend dat alle mensen zondigen en tekortschieten (Romeinen 3:23). Dit impliceert een realistisch begrip van menselijke zwakheden en de neiging om fouten te maken of terug te vallen in oude gewoontes.
 2. Bemoediging tot bekering: Er wordt benadrukt dat mensen zich moeten bekeren van hun zonden en streven naar een leven dat in overeenstemming is met God’s wil. Bijvoorbeeld, 1 Johannes 1:9 zegt dat als we onze zonden belijden, Hij trouw en rechtvaardig is om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
 3. De rol van genade: De Bijbel leert dat redding en vergeving door genade komen, niet door menselijke werken, zodat niemand kan opscheppen (Efeziërs 2:8-9). Dit betekent dat Christenen zich steeds opnieuw kunnen wenden tot Gods genade wanneer ze zondigen.
 4. Aansporing tot groei en vernieuwing: Er wordt ook aangemoedigd tot geestelijke groei en vernieuwing, zoals te zien is in teksten als Romeinen 12:2, die oproept om niet te worden gevormd naar deze wereld, maar getransformeerd door de vernieuwing van je denken.
 5. Het belang van gemeenschap en verantwoording: In de Bijbel wordt de waarde van gemeenschap en verantwoording benadrukt, waarbij gelovigen elkaar ondersteunen en aansporen tot goed gedrag (Hebreeën 10:24-25).
 6. God’s trouw en vergeving: Verschillende passages benadrukken Gods bereidheid om te vergeven en Zijn trouw aan Zijn volk, zelfs als ze falen of terugvallen in zonden (Psalm 51; Lucas 15:11-32 – de gelijkenis van de verloren zoon).

Deze thema’s tonen een balans tussen het erkennen van menselijke zwakheid, het belang van berouw en bekering, en het vertrouwen op Gods genade en vergeving. Het is een proces van voortdurende spirituele groei en afhankelijkheid van God’s genade.

Wat zegt de Bijbel over het ontstaan van leven op aarde

0
Wat zegt de Bijbel over het ontstaan van leven op aarde
Wat zegt de Bijbel over het ontstaan van leven op aarde

De Bijbel biedt een religieus perspectief op het ontstaan van het leven op aarde, en dit perspectief wordt voornamelijk beschreven in het boek Genesis, het eerste boek van het Oude Testament. Hier zijn enkele belangrijke punten uit het Bijbelse scheppingsverhaal:

 1. Schepping in zes dagen: In Genesis 1 wordt beschreven hoe God de hemel en de aarde schiep in zes dagen. Op elk van de zes dagen voegde God nieuwe elementen toe aan de schepping, zoals licht, water, planten, dieren en uiteindelijk de mens.
 2. De schepping van de mens: Volgens Genesis 1:26-27 schiep God de mens naar zijn eigen beeld, als man en vrouw. Dit wordt gezien als het begin van de menselijke geschiedenis.
 3. Adam en Eva: Genesis 2 vertelt meer in detail over de schepping van de eerste mens, Adam, en later de schepping van Eva uit een rib van Adam. Dit verhaal gaat over de oorsprong van de mensheid.
 4. De rustdag: Op de zevende dag rustte God, wat wordt beschouwd als de sabbat, een dag van heiliging en rust.

Het Bijbelse scheppingsverhaal is een belangrijk onderdeel van het joods-christelijke geloof en wordt door gelovigen op verschillende manieren geïnterpreteerd. Sommigen zien het als een letterlijke beschrijving van hoe God de wereld heeft geschapen, terwijl anderen het meer symbolisch interpreteren en de nadruk leggen op de theologische betekenis van het verhaal in plaats van de exacte wetenschappelijke details.

Het is belangrijk op te merken dat het Bijbelse scheppingsverhaal niet overeenkomt met de gangbare wetenschappelijke opvattingen over de oorsprong van het leven en de evolutie van soorten, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en onderzoek. Wetenschap en religie hebben vaak verschillende benaderingen van deze kwesties, en veel mensen proberen manieren te vinden om beide perspectieven te integreren of te begrijpen in hun eigen geloofssystemen.

Wat zegt de Bijbel over hoe God tot je kan spreken?

0
Wat zegt de Bijbel over hoe God tot je kan spreken?
Wat zegt de Bijbel over hoe God tot je kan spreken?

De Bijbel presenteert verschillende manieren waarop God met mensen communiceert. Enkele methoden zijn:

 1. Via het Woord van God: Dit wordt gezien als de meest duidelijke en effectieve manier van communicatie met Zijn volk. De Bijbel wordt beschouwd als Gods handleiding voor Zijn mensen (2 Timotheüs 3:16, Psalm 119:11, 105)​​.
 2. Door de innerlijke, stille stem van de Heilige Geest: Deze stem kan leiden en richting geven in het leven van een gelovige (Handelingen 11:12, 1 Koningen 19:12, Jesaja 30:19-21)​​.
 3. Via de raad van godvrezende mannen en vrouwen: Spreuken 12:15 benadrukt het belang van het luisteren naar wijze raad​​.
 4. Door een hoorbare stem: Er zijn bijbelse accounts waar God hoorbaar met mensen spreekt, zoals met Saul op de weg naar Damascus (Handelingen 9:4-5)​​.
 5. Door dromen: De Bijbel bevat vele voorbeelden waarin God tot mensen spreekt via dromen, zoals in het geval van Jozef (Mattheüs 1:20-21)​​.
 6. Via visioenen: God communiceerde met mensen door visioenen, zoals bij Petrus (Handelingen 10:9-18)​​.
 7. Door engelen: God stuurde engelen om berichten over te brengen, zoals bij Maria (Lucas 1:26-38)​​.
 8. Door omstandigheden: Soms spreekt God door bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden, al wordt aangeraden hier voorzichtig mee om te gaan om verkeerde interpretaties te voorkomen​​.
 9. Door innerlijke overtuiging en vrede: Net als de stille stem van de Heilige Geest, kan God een diepe overtuiging of innerlijke vrede geven over bepaalde zaken​​.

Er zijn ook specifieke bijbelse voorbeelden van hoe God sprak:

 • De stem van God: God’s stem wordt beschreven als donderend en krachtig, soms vergeleken met het geruis van vele wateren (2 Samuel 22:14, Psalm 29:3-9, Jeremia 10:13, Ezechiël 43:2)​​.
 • Tijdens de schepping: In het boek Genesis spreekt God herhaaldelijk tijdens het scheppingsverhaal​​.
 • Aan Mozes: God gaf Mozes instructies voor het volk Israël, waaronder de Tien Geboden (Exodus 20:1-17)​​.
 • Aan de profeet Ezechiël: God sprak meerdere malen direct tot Ezechiël met specifieke instructies (Ezechiël 1:3, Ezechiël 12:25)​​.
 • Aan Adam en Eva: God sprak direct tot Adam en Eva in de tuin van Eden (Genesis 2:16-17, Genesis 3:8)​​.

Deze voorbeelden illustreren dat God op veel verschillende manieren tot mensen kan spreken, zowel in de Bijbelse tijden als nu.

Wat zegt de bijbel over ouderdom?

0
Wat zegt de bijbel over ouderdom?
Wat zegt de bijbel over ouderdom?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over ouder worden en veroudering. Hier zijn enkele passages die wijzen op de perspectieven en wijsheid die aan ouder worden worden toegeschreven:

 1. Eerbied voor ouderdom: Leviticus 19:32 zegt: “Sta op voor de grijze haren, betoon eerbied voor de ouderdom, en vrees uw God. Ik ben de HEERE.” Dit vers benadrukt het respect voor oudere mensen.
 2. Wijsheid komt met de jaren: Spreuken 16:31 zegt: “Een grijze kroon is een kroon van schoonheid, het wordt gevonden op de weg van gerechtigheid.” Hier wordt de waarde van ouderdom geassocieerd met wijsheid en gerechtigheid.
 3. De waardigheid van de ouderdom: Spreuken 20:29 zegt: “De glorie van jonge mannen is hun kracht, en de schoonheid van oude mannen is de grijze haren.”
 4. Ouderdom als zegen: Genesis 25:8 spreekt over Abraham’s dood en zegt: “Toen gaf Abraham de geest en stierf op een goede ouderdom, oud en verzadigd van het leven.” Ouderdom wordt gezien als een teken van een vol en gezegend leven.
 5. De aanwezigheid van God gedurende het hele leven: Jesaja 46:4 zegt: “Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen. Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, Ik zal dragen en redden.”
 6. Vernieuwing door geloof: Ook al spreekt 2 Korinthiërs 4:16 over het afnemen van de uiterlijke mens, het stelt dat de innerlijke mens dag bij dag vernieuwd wordt.
 7. Ouderdom en de vruchten van de Geest: Psalm 92:14-15 zegt dat “Zij zullen nog vrucht dragen in de ouderdom, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE rechtvaardig is.”

Deze verzen bieden een overzicht van hoe de Bijbel ouder worden en veroudering bekijkt – meestal met eerbied, respect en als een teken van een leven dat geleefd is met wijsheid en in relatie met God.

Wat zegt de Bijbel over een dierenhemel?

0
Reading bible
Reading bible

De Bijbel biedt geen expliciete verklaringen over het bestaan van een “dierenhemel” of wat er met dieren gebeurt na de dood. De teksten van de Bijbel zijn voornamelijk gericht op de relatie tussen God en de mens en de morele en spirituele verantwoordelijkheden van mensen.

Er zijn echter verscheidene verzen in de Bijbel die sommige mensen interpreteren als indicaties dat dieren een plaats hebben in Gods schepping en dat ze zorg en respect verdienen:

 1. Genesis 1:25 zegt dat God de dieren schiep en dat het goed was. Dit toont aan dat dieren deel uitmaken van Gods schepping en dat hij over hen waakt.
 2. Prediker 3:21 stelt de vraag: “Wie weet of de geest van de mens opstijgt naar boven en of de geest van het dier neerdaalt naar de aarde?” Dit kan gezien worden als een filosofische overdenking over de levensadem of geest van dieren, maar het biedt geen definitieve conclusie over het onderwerp.
 3. Psalm 36:6 spreekt over Gods zorg voor zowel mensen als dieren: “Heer, u bent trouw in alles wat u doet, liefdevol in al uw werken. Heer, uw rechtvaardigheid staat als een machtige berg, uw rechtvaardigheid is als de grote diepte. U, Heer, helpt mensen en dieren.”

Sommige christelijke theologen en gelovigen interpreteren deze verzen in bredere theologische kaders die suggereren dat omdat God zorg draagt voor alle levende wezens, er een vorm van voortbestaan zou kunnen zijn voor dieren na de dood. Anderen nemen aan dat dieren, als deel van de geschapen orde, terugkeren naar de aarde en geen bewustzijn of persoonlijke voortzetting hebben na de dood.

Het concept van een dierenhemel is meer een hedendaags idee, wellicht gebaseerd op onze affectie voor huisdieren en een bredere waardering voor dieren. Het is ook de moeite waard om op te merken dat verschillende religieuze tradities andere perspectieven kunnen hebben over het leven na de dood en de plaats van dieren in het hiernamaals.

Wat zeg de Bijbel over de ziekte kanker?

0
Wat zeg de Bijbel over de ziekte kanker?
Wat zeg de Bijbel over de ziekte kanker?

De Bijbel, geschreven in een tijd lang voor de moderne medische wetenschap, noemt de ziekte kanker niet specifiek. Dit komt omdat het begrip van ziekten zoals wij die nu kennen – met een begrip van cellulaire en moleculaire processen – in de oudheid niet bestond.

Ziekten in de Bijbel worden vaak beschreven in termen van hun symptomen of effecten, en er wordt zelden een specifieke diagnose genoemd zoals we die vandaag de dag kennen.

Toch spreekt de Bijbel over ziekte in het algemeen en biedt geestelijke en ethische richtlijnen die gelovigen kunnen toepassen bij het omgaan met ziekten, waaronder kanker:

 1. Gods soevereiniteit en genezing: Veel passages benadrukken Gods macht over ziekte en lijden. Er zijn verhalen over genezingen die plaatsvinden door geloof en gebed (Jacobus 5:14-15).
 2. Troost en steun: De Bijbel biedt troost in tijden van lijden. Psalm 46:1 bijvoorbeeld, verklaart God als “toevlucht en kracht, een zeer aanwezige hulp in benauwdheden.”
 3. De rol van de gemeenschap: Christenen worden aangemoedigd om voor elkaar te zorgen, vooral in tijden van ziekte. De brieven van Paulus praten vaak over het ondersteunen van de zieken en zwakken binnen de gemeenschap (Galaten 6:2).
 4. Het lijden en de hoop: Het Nieuwe Testament spreekt over lijden als onderdeel van het menselijk bestaan en moedigt gelovigen aan om hoop te behouden, wetende dat lijden tijdelijk is en dat er een belofte is van eeuwig leven zonder pijn of ziekte (Openbaring 21:4).
 5. Ethische overwegingen: De Bijbel benadrukt het belang van mededogen en het bieden van zorg aan de zieken, wat kan worden toegepast op hoe men degenen die aan kanker of andere ernstige ziekten lijden, behandelt.

Hoewel de Bijbel niet rechtstreeks over kanker spreekt, biedt het een raamwerk van zorg, troost, en hoop voor degenen die met ziekten kampen, en voor hun families en gemeenschappen die hen ondersteunen.

Wat zegt de Bijbel over Judas Iskariot?

0
Wat zegt de Bijbel over Judas Iskariot?
Wat zegt de Bijbel over Judas Iskariot?

Judas Iskariot is een van de meest beruchte figuren in het Nieuwe Testament van de Bijbel, vooral bekend als de discipel die Jezus Christus verraadde. Hier is wat de Bijbel zegt over Judas:

 1. Discipel van Jezus: Judas was een van de twaalf oorspronkelijke discipelen van Jezus Christus, die door Jezus zelf werden uitgekozen om Hem te volgen en te leren van Zijn leringen.
 2. De verrader: Judas is vooral bekend om zijn verraad aan Jezus. Volgens de evangeliën heeft hij Jezus voor dertig zilverstukken verraden aan de hoofdpriesters en oudsten (Matteüs 26:14-16).
 3. De kus van Judas: Het verraad werd voltrokken met een kus. Judas had de autoriteiten verteld dat de persoon die hij zou kussen, Jezus was, wat leidde tot Jezus’ arrestatie (Matteüs 26:47-49).
 4. Berouw en zelfmoord: Nadat hij besefte wat de consequenties van zijn verraad waren, kreeg Judas berouw en probeerde de zilverstukken terug te geven. Toen de hoofdpriesters en oudsten het geld niet terug wilden nemen, gooide hij het in de tempel, liep weg en pleegde zelfmoord door ophanging (Matteüs 27:3-5).
 5. Veld van Bloed: Het geld dat Judas had teruggegeven, werd gebruikt om een pottenbakkersveld te kopen als begraafplaats voor vreemdelingen, wat bekend werd als het “Veld van Bloed” (Matteüs 27:6-10).
 6. Judas’ rol in Gods plan: In sommige passages wordt gesuggereerd dat Judas’ verraad deel uitmaakte van het goddelijke plan voor de redding van de mensheid. Bijvoorbeeld, Jezus zei tijdens het Laatste Avondmaal dat “de Zoon des mensen gaat, zoals over Hem geschreven staat, maar wee die man door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou beter voor hem zijn als die man niet geboren was” (Marcus 14:21).
 7. Vervanging door Matthias: Na Judas’ dood kozen de overgebleven apostelen Matthias om zijn plaats in te nemen, zodat het aantal van de twaalf apostelen weer compleet zou zijn (Handelingen 1:15-26).

Judas Iskariot’s verhaal dient als een krachtige waarschuwing in de christelijke traditie over de gevaren van verraad, hebzucht en het verlies van geloof. Zijn rol in de passie van Christus is onderwerp van veel theologische discussies en interpretaties, variërend van vragen over vrije wil tot de soevereiniteit van God in het heilsplan.

Wat zegt de Bijbel over Zelfmoord?

0
Wat zegt de Bijbel over Zelfmoord?
Wat zegt de Bijbel over Zelfmoord?

De Bijbel spreekt niet expliciet over zelfmoord in termen van een direct gebod “Gij zult niet zelfmoorden”. Echter, er zijn algemene leringen die kunnen worden toegepast op het onderwerp van zelfmoord.

 1. Heiligheid van het leven: De Bijbel beschouwt het leven als heilig en een geschenk van God. Het zesde gebod “Gij zult niet doden” (Exodus 20:13) wordt vaak geïnterpreteerd als een verbod op het onrechtmatig nemen van menselijk leven, wat zou kunnen worden uitgebreid naar het nemen van het eigen leven.
 2. De waarde van het individu: Verzen zoals Psalm 139:13-16 spreken over Gods betrokkenheid bij en waardering voor het leven van elke persoon, wat suggereert dat elk leven waardevol is en niet voortijdig beëindigd mag worden.
 3. Wanhoop en hoop: De Bijbel bevat verhalen van individuen die wanhopig waren, zoals Koning Saul (1 Samuel 31:4), Ahithofel (2 Samuel 17:23), en Judas Iskariot (Matteüs 27:3-5), die zelfmoord pleegden. Deze verhalen worden niet goedgekeurd of als de juiste manier van handelen voorgesteld. Integendeel, de Bijbel biedt vaak hoop en troost in tijden van wanhoop, zoals te vinden in de Psalmen.
 4. Omgaan met lijden: De Bijbel moedigt mensen aan om steun te zoeken in hun gemeenschap en in hun geloof, vooral in tijden van lijden. Filippenzen 4:6-7 bijvoorbeeld moedigt gelovigen aan om hun zorgen aan God voor te leggen.
 5. God als soeverein: In de Bijbelse visie is God soeverein over het leven en de dood. Het leven te beëindigen wordt gezien als het usurperen van Gods rol en autoriteit.
 6. Vergeving en genade: Hoewel zelfmoord als een zonde kan worden beschouwd omdat het een leven neemt, spreken veel christelijke tradities over Gods genade en vergeving. Zij leren dat zelfmoord niet een onvergeeflijke zonde is en dat God’s liefde en genade zelfs in deze tragische omstandigheden kan bereiken.

In hedendaagse discussies benadrukken veel christenen het belang van geestelijke gezondheidszorg en het zoeken van hulp bij depressie en andere mentale gezondheidsproblemen die tot zelfmoordgedachten kunnen leiden. De kerkelijke reactie op zelfmoord is vaak een van mededogen en zorg, met de nadruk op het belang van het leven en de hoop die het geloof biedt.

Wat zegt de Bijbel over seksuele immoraliteit?

0
Wat zegt de Bijbel over seksuele immoraliteit?
Wat zegt de Bijbel over seksuele immoraliteit?

De Bijbel spreekt duidelijk en consequent over seksuele immoraliteit, die het definieert als elke vorm van seksuele activiteit buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw. Hier zijn enkele belangrijke verzen die over dit onderwerp spreken:

 1. Hebreeën 13:4: “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn, en het bed onbevlekt; want God zal hoereerders en echtbrekers oordelen.”
 2. 1 Korintiërs 6:18-20: “Vlucht voor de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij pleegt, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent duur gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam.”
 3. 1 Thessalonicenzen 4:3-5: “Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van hoererij; dat ieder van u weet zijn eigen vat in heiliging en eer te bezitten, niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen.”
 4. Matteüs 5:28: Jezus verhoogde de standaard door te zeggen: “Maar Ik zeg u: al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft al in zijn hart met haar overspel gepleegd.”
 5. Efeziërs 5:3: “Maar hoererij en alle onreinheid of hebzucht, laten die bij u niet eens genoemd worden, zoals het heiligen betaamt.”

Deze passages benadrukken dat seksuele reinheid niet alleen gaat over fysieke daden, maar ook over mentale en emotionele zuiverheid. Christenen worden opgeroepen om seksuele relaties te beperken tot het huwelijk en seksuele gedachten en verlangens die tot immoraliteit kunnen leiden, te beheersen.

De Bijbelse kijk op seksuele immoraliteit omvat ook het afwijzen van overspel, homoseksueel gedrag, prostitutie, en andere seksuele activiteiten die buiten de Bijbelse definitie van het huwelijk vallen. Deze leringen zijn bedoeld om individuen te leiden naar een manier van leven die als heilig en eervol voor God wordt beschouwd, en om de integriteit en de eenheid van het huwelijk te beschermen.

Het is echter ook belangrijk om te benadrukken dat de Bijbel spreekt over Gods vergeving en genade voor hen die berouw hebben van hun zonden, inclusief seksuele zonden, en die streven naar een leven in overeenstemming met Zijn wil.

Wat zegt de Bijbel over wat zijn Zonden?

0
Wat zegt de Bijbel over wat zijn Zonden?
Wat zegt de Bijbel over wat zijn Zonden?

In de Bijbel wordt zonde gedefinieerd als een daad, houding of gedachte die in strijd is met het karakter en de wetten van God. Zonden zijn alles wat mensen doen wat niet in lijn is met de perfecte gerechtigheid van God. Hier zijn enkele specifieke punten die de Bijbel over zonden maakt:

 1. Overtreding van de wet: In 1 Johannes 3:4 staat dat zonde wetteloosheid is, ofwel een overtreding van Gods wet. Dit betekent dat elke daad die in strijd is met Gods geboden als zonde wordt beschouwd.
 2. Scheiding van God: Jesaja 59:2 leert dat zonden een scheiding vormen tussen mensen en God. Zonde houdt ons weg van een nauwe relatie met Hem omdat Hij heilig is.
 3. Natuurlijke menselijke conditie: De Bijbel leert dat alle mensen zondaars zijn vanaf de geboorte vanwege de erfzonde (Psalm 51:5). Dit is de conditie die mensen erven van de eerste mens, Adam, door zijn ongehoorzaamheid aan God (Romeinen 5:12).
 4. Morele fouten: Zonden omvatten morele misstappen zoals liegen, stelen, moorden, afgoderij, en seksuele immoraliteit. De Tien Geboden in Exodus 20 geven een duidelijk beeld van handelingen die als zondig worden beschouwd.
 5. Gedachten en houdingen: Zonde is niet alleen beperkt tot uiterlijke daden. Jezus onderwees dat zondige gedachten en houdingen, zoals haat of lust, ook zonden zijn (Matteüs 5:21-22, 27-28).
 6. Onrecht en ongeloof: In de Bijbel worden onrecht en het niet geloven in Jezus Christus ook als zonden beschouwd. Johannes 16:8-9 spreekt over de Heilige Geest die de wereld overtuigt van zonde omdat ze niet in Jezus geloven.
 7. Alles wat niet uit geloof voortkomt: Volgens Romeinen 14:23 is alles wat niet uit geloof voortkomt zonde. Dit heeft te maken met het bewustzijn en de intentie achter onze daden.
 8. Nalaten van het goede: Jakobus 4:17 zegt dat wie weet wat goed is om te doen en het niet doet, zonde begaat. Dit omvat de zonde van nalatigheid of het nalaten van goede daden.

Zonde in de Bijbel is dus een diepgaand concept dat zowel de interne als de externe aspecten van ons leven beïnvloedt. Vergeving van zonden door geloof in Christus en het leven volgens Zijn leringen is een centraal thema in het christelijk geloof.

Wat zegt de Bijbel over herhalende zonden?

0
Wat zegt de Bijbel over herhalende zonden?
Wat zegt de Bijbel over herhalende zonden?

De Bijbel spreekt over de menselijke natuur om te zondigen en de strijd die mensen ervaren om te veranderen en heilig te leven. Hier zijn een paar sleutelconcepten en bijbehorende schriftplaatsen die hierop ingaan:

 1. De zondige natuur van de mens: De Bijbel leert dat alle mensen zondig zijn en tekortschieten aan de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23). Het erkennen van deze zondige natuur is de eerste stap naar verandering.
 2. Strijd tegen zonde: Christenen worden opgeroepen om te strijden tegen zondige verlangens. Paulus beschrijft zijn eigen strijd tegen zonde in Romeinen 7:15-25, waar hij het heeft over het doen van het kwaad dat hij niet wil doen en het niet doen van het goede dat hij wil doen.
 3. Vergeving en bekering: Er is vergeving beschikbaar door Jezus Christus. 1 Johannes 1:9 zegt dat als we onze zonden belijden, Hij getrouw en rechtvaardig is om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar vergeving gaat samen met bekering, wat een verandering van denken en gedrag inhoudt (Handelingen 3:19).
 4. Heiliging: Het proces van heiliging is een levenslange reis van groei naar het beeld van Christus (2 Korintiërs 3:18). Het betekent voortdurend werken aan het verminderen van zonde en het groeien in goddelijkheid, vaak met vallen en opstaan.
 5. De rol van de Heilige Geest: Galaten 5:16-25 spreekt over het leven door de Geest en het niet vervullen van de begeerten van het vlees. Christenen geloven dat de Heilige Geest hen kracht geeft om zonde te overwinnen.
 6. Herhaalde zonden: Hoewel de Bijbel oproept tot een standaard van perfectie, erkent het ook de realiteit van herhaalde zonden. Belangrijk is de houding van het hart en de oprechte inspanning om te veranderen, samen met het vertrouwen op Gods genade en kracht.

Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen uniek is en dat de reis naar verandering en groei persoonlijk en vaak complex is. Christelijke geloofsgemeenschappen en leiders kunnen ondersteuning en begeleiding bieden op dit pad.

Hoe moet je volgens de Bijbel met ouderen omgaan?

0
Hoe moet je volgens de Bijbel met ouderen omgaan?
Hoe moet je volgens de Bijbel met ouderen omgaan?

Volgens de Bijbel wordt er veel waarde gehecht aan respect en zorg voor ouderen. Dit thema komt in verschillende boeken en verzen aan de orde. Hier zijn een paar principes die in de Bijbel worden genoemd met betrekking tot de omgang met ouderen:

 1. Eer je vader en je moeder: Dit is een van de Tien Geboden, te vinden in Exodus 20:12 en Deuteronomium 5:16. Het is het eerste gebod met een belofte: “opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.”
 2. Sta op voor grijze haren: In Leviticus 19:32 staat: “Voor het grijze hoofd zult gij opstaan, en de oudere zult gij eren; en gij zult uw God vrezen: Ik ben de HEERE.”
 3. Zorg voor weduwen en wezen: Puur en onbevlekt geloof wordt gedefinieerd als het zorgen voor wezen en weduwen in hun nood (Jakobus 1:27). Hoewel dit vers specifiek over weduwen en wezen spreekt, kan het principe worden uitgebreid naar alle ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
 4. Luister naar de wijsheid van ouderen: De Bijbel waardeert de wijsheid die komt met leeftijd en ervaring. Spreuken 16:31 zegt bijvoorbeeld: “Een grijze kruin is een sierlijke kroon; op de weg der gerechtigheid wordt zij gevonden.”
 5. Voorzie in hun behoeften: In 1 Timotheüs 5:3-4 wordt gezegd dat als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, deze eerst moeten leren godsvrucht in praktijk te brengen in hun eigen familie en een wederkerige plicht te betalen aan hun ouders en grootouders, want dit is welgevallig in de ogen van God.
 6. Behandel ouderen als familie: In 1 Timotheüs 5:1-2 staat: “Bestraf een oudere man niet hard, maar vermaan hem als een vader; jongere mannen als broeders; oudere vrouwen als moeders; jongere vrouwen als zusters, in alle zuiverheid.”

Deze principes zijn niet alleen relevant voor persoonlijke relaties, maar worden ook weerspiegeld in de bredere sociale verantwoordelijkheid en gemeenschapszorg binnen veel christelijke tradities. Het respecteren en verzorgen van ouderen wordt gezien als een wezenlijk onderdeel van christelijk leven en sociale gerechtigheid.

Wat is volgens de Bijbel het Loofhuttenfeest (Sukkot)?

0
Wat is volgens de Bijbel het Loofhuttenfeest (Sukkot)?
Wat is volgens de Bijbel het Loofhuttenfeest (Sukkot)?

Het Loofhuttenfeest, bekend als Sukkot in het Hebreeuws, is een belangrijk Bijbels feest dat zijn oorsprong vindt in het boek Leviticus. Volgens de Bijbel is het een oogstfeest dat ook herinnert aan de periode dat de Israëlieten in de woestijn rondzwierven en in tijdelijke onderkomens, of hutten, leefden na de Exodus uit Egypte.

In Leviticus 23:34-43 geeft God de volgende instructies aan de Israëlieten:

“Spreek tot de Israëlieten en zeg: Op de vijftiende dag van deze zevende maand is het het Loofhuttenfeest voor de HEER, zeven dagen lang. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, dan mag u geen enkele dagtaak verrichten. Zeven dagen lang moet u de HEER een voedselgave aanbieden, en op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEER een voedselgave aanbieden. Het is een slotfeest, u mag dan geen enkele dagtaak verrichten.”

Tijdens het feest, dat zeven dagen duurt, verblijven Joden in tijdelijke hutten (sukkot, enkelvoud sukkah) die herinneren aan de kwetsbare woningen die de Israëlieten gebruikten tijdens hun 40-jarige reis door de woestijn na hun bevrijding uit slavernij in Egypte. Deze hutten zijn doorgaans bedekt met takken en laten door hun dak heen de hemel zien, wat dient als een herinnering aan de afhankelijkheid van God.

Sukkot is ook een tijd van vreugde en dankzegging voor de oogst, in het bijzonder de oogst van vruchten en olijven in het land Israël. Het wordt vaak geassocieerd met het bidden om regen voor het komende jaar en met het uiten van dankbaarheid voor de regen van het voorgaande seizoen.

De vier soorten planten die worden gebruikt tijdens het feest – de lulav (palmfrond), de etrog (citroenachtige vrucht), de hadas (mirte) en de arava (wilg) – worden samengebonden en gebruikt voor rituele bewegingen tijdens de dagelijkse gebeden gedurende het feest.

Voor zowel het jodendom als het christendom heeft Sukkot ook eschatologische betekenissen. In het jodendom wordt het soms gezien als een tijd die de toekomstige tijd van vrede en welvaart symboliseert. In het christendom wordt het geassocieerd met het duizendjarige rijk dat in sommige christelijke eschatologische tradities volgt op de terugkeer van Jezus Christus.

Wat is volgens de Bijbel de Mozaïsche wet?

0
Wat is volgens de Bijbel de Mozaïsche wet?
Wat is volgens de Bijbel de Mozaïsche wet?

De Mozaïsche wet, vaak aangeduid als de Wet van Mozes, is het geheel van voorschriften en leerstellingen die volgens de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament voor christenen) door God aan de profeet Mozes zijn gegeven. Deze wetten zijn te vinden in de eerste vijf boeken van de Bijbel, die samen bekendstaan als de Torah in het jodendom en de Pentateuch in het christendom. Deze boeken zijn Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

De kern van de Mozaïsche wet kan worden gevonden in de Tien Geboden, die worden gegeven in Exodus 20:1-17 en herhaald in Deuteronomium 5:6-21. Deze geboden bevatten fundamentele principes voor aanbidding en ethiek, waaronder het monotheïstische gebod (de aanbidding van één God), het verbod op afgoderij, het houden van de sabbat, en richtlijnen voor het eren van ouders en het omgaan met anderen (zoals het verbod op moord, diefstal, en vals getuigen).

Naast de Tien Geboden bevat de Mozaïsche wet een breed scala aan instructies, waaronder:

 • Rituele reinheid en voedselvoorschriften (kosjer wetten)
 • Offerandes en tempeldienst
 • Morele wetten betreffende persoonlijk gedrag
 • Civielrechtelijke wetten betreffende eigendom, slavernij, en sociaal gedrag
 • Feestdagen en religieuze feesten, zoals Pasen (Pesach), het Wekenfeest (Shavuot) en het Loofhuttenfeest (Sukkot)

De Mozaïsche wet heeft een centrale plaats in het jodendom en vormt de basis van de Joodse halacha (religieuze wet). In het christendom hebben de leerstellingen van Jezus Christus en de apostelen geleid tot verschillende interpretaties van de relevantie van de Mozaïsche wet voor christenen. Sommige christelijke denominaties leren dat door de komst van Jezus en zijn offer aan het kruis, christenen niet langer onder de Mozaïsche wet vallen maar onder een “nieuw verbond” van genade. Andere groepen binnen het christendom houden vast aan bepaalde aspecten van de Mozaïsche wet, zoals de morele wetten, terwijl ze de ceremoniële en burgerlijke wetten als niet meer van toepassing beschouwen.

Wat is volgens de Bijbel een Farizeeër?

0
Wat is volgens de Bijbel een Farizeeër?
Wat is volgens de Bijbel een Farizeeër?

Een Farizeeër was een lid van een religieuze groep of sekte binnen het Judaïsme tijdens de Tweede Tempelperiode (ca. 516 v.Chr. tot 70 n.Chr.). Hier zijn enkele belangrijke punten om te begrijpen over de Farizeeën:

 1. Wet en Traditie: De Farizeeën stonden bekend om hun strikte naleving van de Mozaïsche wet en hun toewijding aan de mondelinge tradities die naar hun mening de interpretatie en toepassing van de geschreven wet (de Thora) vergezelden.
 2. Geloofsovertuigingen: Ze geloofden in de opstanding van de doden, het bestaan van engelen en demonen, en de voorzienigheid van God – overtuigingen die niet noodzakelijkerwijs werden gedeeld door andere Joodse groepen zoals de Sadduceeën.
 3. Tegenstanders van Jezus: In de evangeliën worden de Farizeeën vaak afgeschilderd als tegenstanders van Jezus. Ze bekritiseerden Hem vanwege Zijn interacties met zondaars en belastinginners en daagden Hem uit over kwesties zoals het houden van de sabbat en de juiste interpretatie van de wet.
 4. Hypocrisie: Jezus bekritiseerde de Farizeeën vaak vanwege hun hypocrisie. Hij verweet hen dat ze zich meer zorgen maakten over uiterlijke tekenen van vroomheid dan over echte innerlijke rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld, in Matteüs 23 geeft Jezus een reeks “weeën” aan de Farizeeën vanwege hun hypocriete gedrag.
 5. Rol in de samenleving: De Farizeeën hadden een aanzienlijke invloed op het gewone Joodse volk vanwege hun nadruk op de naleving van de wet in het dagelijks leven. Ze waren niet noodzakelijkerwijs een priesterlijke of aristocratische groep; veel Farizeeën waren gewone mensen.

Na de vernietiging van de Tempel in 70 n.Chr. speelden de Farizeeën een cruciale rol in de ontwikkeling van het rabbijnse Judaïsme, dat de basis vormt voor veel van het moderne Judaïsme. De tradities en interpretaties van de Thora door de Farizeeën, vooral zoals vastgelegd in de Talmoed, hebben een blijvende invloed gehad op de Joodse praktijk en theologie.

Wat zegt de bijbel over een Belijdend gebed?

0
Wat zegt de bijbel over een Belijdend gebed?
Wat zegt de bijbel over een Belijdend gebed?

Belijdend gebed” verwijst naar het proces waarbij een individu zijn of haar zonden erkent en God om vergeving vraagt. De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over de noodzaak en het belang van belijdenis van zonden:

 1. Erkenning van zonde: In 1 Johannes 1:8-9 staat: “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”
 2. Belijdenis leidt tot genezing: Jakobus 5:16 zegt: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.”
 3. Belijdenis aan God: In het Oude Testament, in Psalm 32:5, zegt David: “Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.”
 4. De gevolgen van niet belijden: In Spreuken 28:13 staat: “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.”
 5. Het voorbeeld van de tollenaar: In Lukas 18:13-14, slaat een tollenaar, in tegenstelling tot een zelfrechtvaardige Farizeeër, op zijn borst en bidt: “O God, wees mij zondaar genadig!” Jezus zegt dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging, terwijl de Farizeeër dat niet deed.

Dit zijn slechts enkele van de vele verzen die het concept van belijdend gebed in de Bijbel ondersteunen. Het belijden van zonden is een centraal aspect van het christelijke leven, omdat het helpt om een relatie met God te herstellen die wordt gehinderd door zonde. Het belijden van zonden toont nederigheid, erkenning van Gods heiligheid en de eigen zondige staat, en het verlangen naar vergeving en verzoening met God.

Wat zegt de bijbel over halloween?

0
Wat zegt de bijbel over halloween?
Wat zegt de bijbel over halloween?

De Bijbel spreekt niet direct over Halloween, aangezien Halloween zoals we dat nu kennen een viering is die zich pas na de Bijbelse tijden ontwikkelde. De oorsprong van Halloween kan worden teruggevoerd op het oude Keltische festival Samhain, dat het einde van de zomer vierde en geloofde dat op die dag de grens tussen de levenden en de doden vervaagde.

Desondanks bevat de Bijbel wel principes en richtlijnen die christenen kunnen gebruiken bij het overwegen van hun deelname aan feesten en tradities, waaronder Halloween:

 1. Afgoderij en heidendom: De Bijbel waarschuwt herhaaldelijk tegen afgoderij en het deelnemen aan heidense praktijken (Exodus 20:3-5; Deuteronomium 18:9-14). Als Halloween wordt gevierd op een manier die oude heidense praktijken of geestelijke machten verheerlijkt, zouden sommige christenen het kunnen zien als in strijd met deze Bijbelse principes.
 2. Liefde voor de naaste: In Romeinen 14 worden christenen gewaarschuwd om geen aanstoot te geven aan hun broeders en zusters in het geloof. Als het vieren van Halloween iemand anders in hun geloofsgemeenschap kan laten struikelen of verontrusten, kan dit een factor zijn in de beslissing om het wel of niet te vieren.
 3. Onderscheidingsvermogen: Filippenzen 4:8 roept christenen op om zich te richten op wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver, lieflijk en bewonderenswaardig is. Veel hangt af van hoe Halloween wordt gevierd; het kan een onschuldige tijd van kostuums en snoep zijn, of het kan zich richten op duistere of morbide thema’s.
 4. Kinderen beschermen: De Bijbel spreekt over het belang van het beschermen en opvoeden van kinderen in het geloof (Deuteronomium 6:6-7; Efeziërs 6:4). Sommige christelijke ouders kunnen bezorgd zijn over de invloed van bepaalde Halloween-thema’s of -praktijken op hun kinderen.

Sommige christenen kiezen ervoor om Halloween volledig te vermijden, terwijl anderen het vieren op een manier die ze zien als onschuldig en in overeenstemming met hun geloof. Weer anderen kiezen ervoor om op die dag ‘licht’-gerichte evenementen te houden, zoals ‘herfstfestivals’ of ‘lichtfeesten’ als alternatief voor de traditionele Halloween-vieringen.

Het belangrijkste voor christenen is om hun beslissingen te baseren op hun begrip van de Schrift, hun geweten, en liefde voor God en voor hun naaste.

Wat zegt de bijbel over de Hel?

0
Wat zegt de bijbel over de Hel?
Wat zegt de bijbel over de Hel?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over de hel. Hier volgt een kort overzicht van enkele belangrijke passages en thema’s die gerelateerd zijn aan de hel:

 1. Definitie: De hel wordt vaak beschreven als een plaats van straf en eeuwige scheiding van God.
 2. Omschrijvingen: Verschillende termen en beelden worden in de Bijbel gebruikt om de hel te beschrijven:
  • Gehenna: Dit woord komt voort uit de Vallei van Hinnom bij Jeruzalem, een plek waar in het verleden kinderen werden geofferd door vuur. Jezus gebruikt dit woord meerdere keren om een plaats van oordeel en vernietiging aan te duiden (bijvoorbeeld in Matteüs 10:28).
  • Buitenste duisternis: Deze term wordt gebruikt om een plaats van isolatie en ellende aan te duiden (bijvoorbeeld in Matteüs 8:12).
  • Vuur: Een ander veelgebruikt beeld voor de hel is vuur, dat wijst op lijden en vernietiging (bijvoorbeeld in Matteüs 13:42).
 3. Eeuwigheid: De hel wordt vaak beschreven als een eeuwige plaats. Bijvoorbeeld in Matteüs 25:41 zegt Jezus: “Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.”
 4. Scheiding van God: De hel wordt niet alleen gezien als een plaats van fysieke pijn, maar ook als een plaats van spirituele scheiding van God. In 2 Tessalonicenzen 1:9 wordt gezegd dat de goddelozen “zullen gestraft worden met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte”.
 5. Wie gaan naar de hel?: De Bijbel stelt dat de hel is voorbereid voor de duivel en zijn engelen (Matteüs 25:41), maar ook voor degenen die zich niet bekeren en Jezus als Heer en Redder verwerpen.
 6. Contrast met de hemel: De Bijbel beschrijft ook een eeuwige bestemming die volkomen tegenovergesteld is aan de hel: de hemel. Terwijl de hel een plaats is van straf en scheiding van God, is de hemel een plaats van beloning en eeuwige gemeenschap met God.

Dit is een basisoverzicht van wat de Bijbel zegt over de hel. Er zijn echter veel nuances en verschillende interpretaties binnen de christelijke traditie over de exacte aard, duur en doel van de hel. Het is raadzaam om de Bijbel zelf te lezen en eventueel met theologen of Bijbelgeleerden te spreken voor een dieper inzicht in dit onderwerp.

Wat zegt de bijbel over filosofie?

0
Wat zegt de bijbel over filosofie
Wat zegt de bijbel over filosofie

De Bijbel spreekt niet direct over “filosofie” in de moderne zin van het woord. Echter, in het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord “philosophia” (waarvan het woord “filosofie” is afgeleid) eenmaal gebruikt in Kolossenzen 2:8:

“Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.”

In deze context waarschuwt de apostel Paulus de gelovigen in Kolosse tegen het laten beïnvloeden door wereldse filosofieën die in strijd zijn met het evangelie van Christus. Het lijkt erop dat Paulus hen waarschuwt voor bepaalde leringen of gedachtegoed dat hun geloof zou kunnen ondermijnen.

Hoewel de Bijbel niet uitgebreid ingaat op filosofische stromingen, benadrukt hij wel het belang van waarheid, wijsheid en het juiste begrip van God. De Bijbel spoort gelovigen aan om met wijsheid en onderscheidingsvermogen te handelen en zich te richten op de kennis van God boven alle andere kennis.

Het is ook belangrijk op te merken dat veel christelijke denkers door de eeuwen heen hebben geprobeerd de leringen van de Bijbel te verbinden met filosofische ideeën, en zo is er een rijke traditie van christelijke filosofie ontstaan.

In het algemeen kunnen we zeggen dat de Bijbel gelovigen aanmoedigt om elk gedachtegoed te toetsen aan de Schrift en voorzichtig te zijn met ideeën die in strijd zijn met het christelijk geloof.

Filosofie in Kolossenzen 2:8

Deze zin komt uit Kolossenzen 2:8 van de Bijbel, en het is een waarschuwing van de apostel Paulus aan de gelovigen in Kolosse. Hier is een uitleg van de verschillende onderdelen van deze zin:

 1. “Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere”: Paulus waarschuwt de gelovigen om waakzaam te zijn, zodat niemand hen kan “stelen” of “wegvoeren” van de waarheid van het evangelie. Met “als een roof vervoere” bedoelt hij dat ze niet onbewust en ongewild moeten worden meegenomen door valse leringen.
 2. “door de filosofie, en ijdele verleiding”: Hiermee verwijst Paulus naar wereldse ideeën en filosofieën die niet in overeenstemming zijn met de leringen van Christus. “Ijdele verleiding” suggereert dat deze filosofieën leeg en misleidend zijn.
 3. “naar de overlevering der mensen”: Dit verwijst naar menselijke tradities en leringen die niet gebaseerd zijn op goddelijke waarheid.
 4. “naar de eerste beginselen der wereld”: Dit kan verwijzen naar wereldse principes of naar elementaire geestelijke krachten. In sommige vertalingen wordt dit weergegeven als “elementaire geesten van de wereld”.
 5. “en niet naar Christus”: Paulus benadrukt dat in plaats van zich te laten leiden door wereldse filosofieën en tradities, gelovigen zich moeten richten op Christus, die de ultieme waarheid en wijsheid is.

Kortom, Paulus waarschuwt de gelovigen in Kolosse om voorzichtig te zijn met het accepteren van wereldse filosofieën en tradities die hen kunnen afleiden van de waarheid van het evangelie en van hun relatie met Christus.

Wat zegt de bijbel over: misleiding door boze geesten?

0
Wat zegt de bijbel over: misleiding door boze geesten?
Wat zegt de bijbel over: misleiding door boze geesten?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over misleiding door boze geesten. Deze geesten worden vaak beschreven als demonen of boze geesten die in opstand zijn gekomen tegen God en die actief werken tegen Zijn doelen en tegen de mensheid. Hier zijn enkele inzichten en verzen over dit onderwerp:

 1. Oorsprong van boze geesten: De Bijbel suggereert dat boze geesten of demonen gevallen engelen zijn die ervoor kozen om in opstand te komen tegen God, geleid door Lucifer, die later de duivel of Satan werd genoemd (Jesaja 14:12-15; Ezechiël 28:12-17; Openbaring 12:7-9).
 2. Activiteiten van boze geesten: Deze geesten kunnen mensen verleiden tot zonde, valse overtuigingen verspreiden, lichamelijke en geestelijke ziekten veroorzaken, en zelfs bezit nemen van individuen (Markus 5:1-20; Handelingen 16:16-18).
 3. Valse profeten en leerstellingen: De apostel Johannes waarschuwt voor geesten die valse profeten in de wereld inspireren en zegt dat we de geesten moeten testen om te zien of ze van God zijn (1 Johannes 4:1-3). Paulus waarschuwt ook dat in de laatste dagen sommigen zullen afwijken van het geloof door acht te slaan op “misleidende geesten en leringen van demonen” (1 Timoteüs 4:1).
 4. Eindtijd misleiding: De Bijbel spreekt over een tijd van grote misleiding in de laatste dagen, waarbij demonische krachten en tekenen mensen zullen misleiden (2 Tessalonicenzen 2:9-12; Openbaring 13:13-14).
 5. Bescherming tegen boze geesten: Gelovigen worden aangemoedigd om het “volle harnas van God” aan te trekken om te kunnen staan tegen de listen van de duivel (Efeziërs 6:10-18). Dit harnas omvat waarheid, gerechtigheid, het evangelie van vrede, geloof, redding, en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God.
 6. Autoriteit over boze geesten: Jezus gaf Zijn volgelingen gezag over onreine geesten om ze uit te drijven (Markus 3:14-15). In de naam van Jezus hebben gelovigen de macht en autoriteit om tegen deze geesten te weerstaan en ze te overwinnen (Lukas 10:17-20).

De Bijbel benadrukt het belang van waakzaamheid en onderscheidingsvermogen om niet te worden misleid door boze geesten. Door dicht bij God te blijven, Zijn Woord te kennen en te leven in gemeenschap met andere gelovigen, kunnen christenen standvastig blijven in het gezicht van dergelijke spirituele bedreigingen.

Wat zegt de bijbel over: Over spreken met de doden?

0
Wat zegt de bijbel over: Over spreken met de doden?
Wat zegt de bijbel over: Over spreken met de doden?

De Bijbel waarschuwt tegen het proberen te communiceren met de doden, een praktijk die vaak necromantie wordt genoemd. Hier zijn enkele verzen en inzichten over dit onderwerp:

 1. Gods Wet: In de Wet die aan het volk Israël werd gegeven, verbiedt God nadrukkelijk het raadplegen van de doden. In Deuteronomium 18:9-12 staat: “Wanneer u komt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen naar de gruweldaden van die volken. Er mag onder u niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder raadpleegt of een waarzegger, of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is een gruwel voor de HEERE…”
 2. Gevaar van misleiding: Het proberen te communiceren met de doden kan leiden tot misleiding door boze geesten. De Bijbel erkent het bestaan van demonische machten die kunnen proberen mensen te misleiden.
 3. Voorbeeld van Saul: Een bekend Bijbels verhaal over het raadplegen van de doden is dat van koning Saul die de heks van Endor bezoekt om de overleden profeet Samuel te raadplegen (1 Samuël 28). Dit incident eindigde slecht voor Saul, en het benadrukt de gevaren en de verkeerde keuzes van het proberen te communiceren met de doden buiten Gods wil om.
 4. Vertrouwen op God: In plaats van te proberen informatie of begeleiding te krijgen van de doden, moedigt de Bijbel gelovigen aan om volledig op God te vertrouwen voor wijsheid, begeleiding en openbaring.
 5. De doden weten niets van het heden: Volgens sommige interpretaties van passages zoals Prediker 9:5 (“De levenden weten tenminste dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets…”), hebben de doden geen bewustzijn van wat er op aarde gebeurt na hun dood, wat de mogelijkheid van zinvolle communicatie met hen in twijfel trekt.

Samengevat, de Bijbel waarschuwt tegen het proberen te communiceren met de doden vanwege de gevaren van misleiding, het overtreden van Gods wetten en geboden, en de voorkeur om volledig op God te vertrouwen voor alle zaken van het leven.

Hoe hoor je God en hoe kan je naar hem luisteren?

0
Christian people reading and study bible in home and pray together.
Christian people reading and study bible in home and pray together.

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over het horen van God en het luisteren naar Zijn stem. Hier zijn enkele belangrijke inzichten en verzen over dit onderwerp:

 1. God spreekt op verschillende manieren: In het Oude Testament sprak God op vele manieren met Zijn volk: direct, via profeten, in dromen en visioenen, en door gebeurtenissen en omstandigheden. “God, Die vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon” (Hebreeën 1:1-2).
 2. Stilte en meditatie: Een bekend verhaal is dat van de profeet Elia op de berg Horeb. In plaats van God te vinden in een krachtige wind, een aardbeving of een vuur, vond Elia God in een zachte bries (1 Koningen 19:11-13). Dit benadrukt het belang van stilte en reflectie om God te horen.
 3. Door Zijn Woord: De Bijbel wordt vaak beschreven als het geschreven Woord van God. Door het lezen en mediteren op de Schriften kunnen gelovigen God horen en Zijn wil voor hun leven begrijpen (Psalm 119:105).
 4. Gebed en gemeenschap met God: Door regelmatig te bidden en een persoonlijke relatie met God te onderhouden, kunnen gelovigen zich afstemmen op Zijn stem. “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze en zij volgen Mij” (Johannes 10:27).
 5. Door anderen: Soms kan God spreken door andere mensen, zoals vrienden, familie, geestelijke leiders of zelfs vreemden. Dit kan gebeuren door advies, profetie, aanmoediging of correctie.
 6. Innerlijke overtuiging: Veel christenen geloven dat de Heilige Geest in hen woont en hen leidt door innerlijke overtuiging of “het stille stemmetje” in hun hart (Romeinen 8:14).
 7. Toets alles: Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen wat echt van God komt en wat kan worden beïnvloed door eigen verlangens, cultuur, of zelfs vijandige geestelijke krachten. “Beproef alle dingen, behoud het goede” (1 Tessalonicenzen 5:21).

Om naar God te luisteren, is het essentieel om een open hart te hebben, regelmatig tijd door te brengen in gebed en Bijbellezing, en bereid te zijn om te reageren op wat men hoort. Het vereist ook nederigheid en de bereidheid om te worden gecorrigeerd of geleid in een nieuwe richting. Soms kan het nodig zijn om stil te zijn en te wachten op God, vooral in tijden van onzekerheid of verwarring.

Wat zegt de bijbel over hoe bid je of praat je met God of Jezus?

0
Wat zegt de bijbel over hoe bid je of praat je met God of Jezus
Wat zegt de bijbel over hoe bid je of praat je met God of Jezus

De Bijbel biedt verschillende inzichten en richtlijnen over hoe te bidden en te communiceren met God en Jezus. Hier zijn enkele belangrijke punten en verzen over dit onderwerp:

 1. Oprechtheid: Het is belangrijk om oprecht te zijn in gebed. God kent het hart van de biddende persoon, dus het is niet nodig om mooie woorden te gebruiken of te doen alsof. Jezus waarschuwde tegen het bidden om gezien of gehoord te worden door anderen (Matteüs 6:5-6).
 2. Het Onze Vader: Jezus gaf een voorbeeld van hoe te bidden toen Zijn discipelen Hem vroegen hoe ze moesten bidden. Het gebed dat Hij hen leerde, staat bekend als het “Onze Vader” of “Het Onze Vader” (Matteüs 6:9-13).
 3. In Jezus’ Naam: Christenen geloven dat Jezus de bemiddelaar is tussen God en mensen. Daarom wordt vaak gebeden “in Jezus’ naam” als een manier om de bemiddelende rol van Jezus te erkennen (Johannes 14:13-14).
 4. Dankbaarheid: Het is goed om God te danken en te prijzen in gebeden, niet alleen om dingen te vragen (Filippenzen 4:6).
 5. Volharding: De Bijbel moedigt volharding in gebed aan, zelfs als het antwoord niet onmiddellijk komt. Jezus vertelde een gelijkenis over een weduwe die bleef aandringen bij een onrechtvaardige rechter totdat ze gerechtigheid kreeg, om het belang van volhardend gebed te benadrukken (Lukas 18:1-8).
 6. In overeenstemming met Gods wil: Het is belangrijk om te bidden in overeenstemming met Gods wil. Dit betekent niet dat men altijd precies weet wat Gods wil is, maar het is een houding van bereidheid om Zijn wil te aanvaarden, zelfs als die verschilt van wat men zelf wil (1 Johannes 5:14-15).
 7. In gemeenschap: Hoewel persoonlijk gebed belangrijk is, moedigt de Bijbel ook gemeenschappelijk gebed aan. Er is kracht in het samen bidden met anderen (Matteüs 18:19-20).
 8. Belijden van zonden: Het belijden van zonden en het zoeken naar vergeving is ook een belangrijk aspect van gebed (1 Johannes 1:9).

Samengevat, de Bijbel leert dat gebed een oprechte, persoonlijke communicatie met God is, waarbij men Zijn wil zoekt, dankbaarheid toont, zonden belijdt en soms volhardend aandringt. Het is zowel een persoonlijke als een gemeenschappelijke praktijk en kan op verschillende manieren en op verschillende momenten worden beoefend.

Wat zegt de bijbel over mensen in hun waarde laten?

0
Wat zegt de bijbel over mensen in hun waarde laten?
Wat zegt de bijbel over mensen in hun waarde laten?

De Bijbel bevat veel verzen en verhalen die het belang benadrukken van het respecteren en waarderen van anderen. Hoewel de specifieke zin “mensen in hun waarde laten” niet letterlijk in de Bijbel voorkomt, zijn er veel passages die dit principe ondersteunen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Gouden Regel: In het Nieuwe Testament zegt Jezus: “Alles wat u wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen” (Matteüs 7:12). Dit is vaak geïnterpreteerd als een oproep om anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.
 2. Liefde voor de naaste: Eén van de belangrijkste geboden in het christendom is het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf (Markus 12:31). Dit gebod moedigt mensen aan om anderen met respect en liefde te behandelen.
 3. Gelijkheid voor God: In Galaten 3:28 staat: “Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus.” Dit vers benadrukt de gelijkheid van alle mensen voor God, ongeacht hun achtergrond of status.
 4. Oordelen: De Bijbel waarschuwt tegen het oordelen van anderen. Bijvoorbeeld, in Matteüs 7:1 staat: “Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt.”
 5. Behandeling van vreemdelingen: In het Oude Testament worden de Israëlieten herhaaldelijk opgeroepen om vreemdelingen goed te behandelen omdat ze zelf vreemdelingen waren in Egypte (bijvoorbeeld Leviticus 19:34).

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, en er zijn veel andere passages die het belang van respect, liefde en mededogen benadrukken. Het algemene thema is dat mensen anderen moeten behandelen met waardigheid en respect, zoals ze zelf behandeld willen worden.

Wat zegt de Bijbel over Tongentaal?

0
Wat zegt de Bijbel over Tongentaal?
Wat zegt de Bijbel over Tongentaal?

Tongentaal, ook bekend als het spreken in tongen, verwijst naar een bovennatuurlijk fenomeen waarbij individuen spreken in talen die ze niet hebben geleerd. In de Bijbel wordt dit fenomeen voornamelijk geassocieerd met de uitstorting van de Heilige Geest op de gelovigen. Hier zijn enkele belangrijke punten over tongentaal vanuit een bijbels perspectief:

 1. Pinksterdag: In Handelingen 2 wordt beschreven hoe de apostelen en andere gelovigen de Heilige Geest ontvingen tijdens het Pinksterfeest. Vers 4 zegt: “En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.” De omstanders waren verbaasd omdat ze de apostelen in hun eigen talen hoorden spreken over de grote werken van God.
 2. Een teken voor ongelovigen: Paulus beschrijft in 1 Korintiërs 14 dat tongentaal voornamelijk bedoeld is als een teken voor ongelovigen, niet voor gelovigen. Vers 22 zegt: “Dus de tongen zijn een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen…”
 3. Orde en duidelijkheid: In dezelfde passage van 1 Korintiërs 14 benadrukt Paulus het belang van orde en duidelijkheid in de kerkdienst. Hij stelt dat als er geen uitlegger is, degene die in tongen spreekt moet zwijgen in de kerk en voor zichzelf en voor God spreken (vers 28).
 4. Bouw van de kerk: Paulus waardeert tongentaal, maar hij benadrukt dat profetie (het spreken van een boodschap van God in een begrijpelijke taal) nuttiger is voor de opbouw van de kerk. In vers 5 zegt hij: “Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog dat gij profeteerde.”
 5. Persoonlijke opbouw: Hoewel het spreken in tongen de kerk niet direct opbouwt tenzij het wordt uitgelegd, zegt Paulus dat het individu wel wordt opgebouwd (vers 4).

Het spreken in tongen is een onderwerp dat tot diverse interpretaties en meningen heeft geleid binnen het christendom. Sommige christelijke denominaties benadrukken het als een normale en verwachte uiting van de Heilige Geest, terwijl andere denominaties het zien als een fenomeen dat beperkt was tot de vroege kerk.

Wat zegt de Bijbel over Wetenschap en Genezen?

0
Wat zegt de Bijbel over Wetenschap en Genezen?
Wat zegt de Bijbel over Wetenschap en Genezen?

De Bijbel is een religieus boek dat vooral spirituele en morele lessen bevat. Hoewel het niet primair als een wetenschappelijk of medisch handboek is geschreven, zijn er verschillende verzen en passages die raakvlakken hebben met wetenschap en genezing. Hier volgt een kort overzicht:

 1. Wetenschap:
  • Natuurwonderen: Er zijn talloze verzen in de Bijbel die de wonderen van de natuur en de schepping beschrijven. Bijvoorbeeld, Psalmen 19:1 zegt: “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.”
  • Zoeken naar kennis: Spreuken 25:2 stelt: “Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen.” Dit kan worden geïnterpreteerd als een aanmoediging om kennis en begrip te zoeken.
  • Beperkingen: Hoewel de Bijbel het belang van kennis erkent, waarschuwt het ook voor de beperkingen van menselijk begrip. Bijvoorbeeld, in 1 Korintiërs 13:9 staat: “Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele.”
 2. Genezing:
  • God als heelmeester: In het Oude Testament wordt God vaak beschreven als de ultieme genezer. Bijvoorbeeld, Exodus 15:26 zegt: “Ik ben de HEER, uw heelmeester.”
  • Jezus en genezing: In het Nieuwe Testament verricht Jezus vele genezingswonderen. Hij genas blinden, lammen, en vele anderen die aan verschillende ziekten leden.
  • Geloof en genezing: Geloof speelt vaak een centrale rol in de genezingsverhalen van de Bijbel. Bijvoorbeeld, in Markus 5:34 zegt Jezus tegen een vrouw die door geloof genezen is: “Uw geloof heeft u gered; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.”
  • Gebed en genezing: Het gebed wordt vaak gezien als een middel tot genezing. Jakobus 5:14-15 stelt: “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.”

Het is belangrijk op te merken dat terwijl sommige mensen de Bijbel letterlijk nemen, anderen het als een verzameling metaforische of symbolische verhalen zien. Wetenschap en geneeskunde zoals we die vandaag kennen, waren in de bijbelse tijden nog niet ontwikkeld, dus de Bijbel spreekt niet direct over moderne wetenschappelijke ontdekkingen of medische praktijken.

Wat zegt de Bijbel over Vrede?

0
Wat zegt de Bijbel over Vrede?
Wat zegt de Bijbel over Vrede?

Vrede is een ander centraal thema in de Bijbel. Het verwijst niet alleen naar de afwezigheid van conflict, maar ook naar een diepgaande spirituele harmonie en rust. Hier zijn enkele verzen en passages over vrede uit de Bijbel:

 1. Numeri 6:24-26 – “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
 2. Jesaja 26:3 – “Standvastige zin bewaart u in vrede, in vrede omdat men op u vertrouwt.”
 3. Jesaja 9:5 – “Aan de uitbreiding van zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen.”
 4. Mattheüs 5:9 – “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”
 5. Johannes 14:27 – “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet verontrust worden en niet bevreesd zijn.”
 6. Romeinen 5:1 – “Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.”
 7. Romeinen 12:18 – “Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.”
 8. Galaten 5:22 – “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
 9. Filippenzen 4:7 – “En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten in Christus Jezus bewaren.”
 10. Kolossenzen 3:15 – “En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent om in één lichaam te zijn, in uw harten regeren. En wees dankbaar.”

In de Bijbel is vrede vaak nauw verbonden met het vertrouwen op God en het leven volgens Zijn wil. Het gaat om een innerlijke rust en zekerheid die voortkomt uit een relatie met God, zelfs te midden van externe chaos of conflict. De ultieme vredestichter, volgens de christelijke traditie, is Jezus Christus, die verzoening bracht tussen God en mensen.

Wat zegt de Bijbel over Blijdschap?

0
Wat zegt de Bijbel over Blijdschap?
Wat zegt de Bijbel over Blijdschap?

De Bijbel spreekt vaak over blijdschap en vreugde. Blijdschap is een belangrijk thema in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hier zijn enkele belangrijke verzen en passages over blijdschap uit de Bijbel:

 1. Psalm 16:11 – “U maakt mij het pad van het leven bekend; overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.”
 2. Psalm 28:7 – “De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.”
 3. Psalm 118:24 – “Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.”
 4. Filippenzen 4:4 – “Wees altijd verheugd, ik zeg het nog eens: verheug u!”
 5. Galaten 5:22 – “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
 6. 1 Tessalonicenzen 5:16-18 – “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”
 7. Johannes 15:11 – “Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.”
 8. Romeinen 12:12 – “Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.”

Blijdschap in de Bijbel wordt vaak gekoppeld aan de relatie met God, het vertrouwen op Zijn beloften en het ervaren van Zijn liefde en genade. Blijdschap is niet slechts een oppervlakkig gevoel, maar een diepgaande vreugde die voortkomt uit het kennen en volgen van God, ongeacht de externe omstandigheden.

Wat zegt de Bijbel over hoop?

0
Wat zegt de Bijbel over hoop?
Wat zegt de Bijbel over hoop?

De Bijbel bevat talloze verzen die over hoop spreken. Hoop is een centraal thema in de Schrift en wordt vaak gepresenteerd als een anker voor de ziel, vooral in moeilijke tijden. Hier zijn enkele verzen en passages die het concept van hoop in de Bijbel belichten:

 1. Romeinen 15:13 – “Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”
 2. Hebreeën 11:1 – “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van de zaken die men niet ziet.”
 3. Psalm 42:5 – “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.”
 4. Jeremia 29:11 – “Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, spreekt de HEER. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.”
 5. 1 Petrus 1:3 – “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.”
 6. 1 Thessalonicenzen 4:13-14 – “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.”
 7. Titus 2:13 – “In de verwachting van de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker, Jezus Christus.”

Deze verzen benadrukken dat christelijke hoop geworteld is in het geloof in God en in de beloften die Hij heeft gegeven. Het is een zekere verwachting van toekomstige zegeningen, gebaseerd op het karakter en de beloften van God. Hoop biedt troost, kracht en zekerheid te midden van de onzekerheden van het leven.

Wat zegt de Bijbel over troost na een verlies en rouw?

0
Wat zegt de Bijbel over troost na een verlies en rouw?
Wat zegt de Bijbel over troost na een verlies en rouw?

De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen over troost na een verlies. Hier zijn enkele verzen en passages die troost en hoop bieden in tijden van verdriet en rouw:

 1. Psalm 34:18 – “De HEER is nabij voor hen die gebroken van hart zijn, Hij redt hen die verpletterd zijn van geest.”
 2. Psalm 147:3 – “Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hun wonden.”
 3. Matteüs 5:4 – “Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.”
 4. Johannes 14:1-3 – “Laat uw hart niet in beroering raken. Geloof in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heenga en plaats voor u gereedmaak, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”
 5. 2 Korintiërs 1:3-4 – “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost worden.”
 6. Openbaring 21:4 – “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Deze verzen benadrukken dat God nabij is voor degenen die verdrietig en gebroken zijn en dat Hij troost biedt in moeilijke tijden. Ze herinneren ons eraan dat er een dag zal komen waarop alle pijn en verdriet zullen verdwijnen en dat er eeuwige vreugde en vrede zullen zijn in de aanwezigheid van God.

Wat zegt de bijbel over Lankmoedigheid (of geduld)?

0
Wat zegt de bijbel over Lankmoedigheid (of geduld)?
Wat zegt de bijbel over Lankmoedigheid (of geduld)?

Lankmoedigheid, vaak vertaald als “geduld” of “verdraagzaamheid”, is een deugd die in de Bijbel veelvuldig wordt genoemd en geprezen. Hier zijn enkele verzen en gedachten uit de Bijbel over lankmoedigheid:

 1. Gods Lankmoedigheid: De Bijbel beschrijft God zelf als lankmoedig. Dit betekent dat Hij geduldig is met mensen, zelfs als ze zondigen of zich van Hem afkeren. Bijvoorbeeld, in Numeri 14:18 staat: “De HEERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding.”
 2. Vrucht van de Geest: In Galaten 5:22-23 wordt lankmoedigheid genoemd als een van de vruchten van de Geest: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
 3. Oproep tot Lankmoedigheid: Christenen worden opgeroepen om lankmoedig te zijn met anderen. In Efeziërs 4:2 staat: “Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde.”
 4. Lankmoedigheid in Liefde: De bekende passage over liefde in 1 Korintiërs 13:4 zegt: “De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet jaloers; de liefde handelt niet lichtvaardig, is niet opgeblazen.”
 5. Lankmoedigheid in Verwachting: In het Nieuwe Testament worden gelovigen aangemoedigd om geduldig te wachten op de terugkeer van Jezus Christus. Bijvoorbeeld, in Jakobus 5:7-8 staat: “Hebt dan geduld, broeders, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld totdat de vroege en late regen daarop gevallen is. Hebt ook gij geduld, versterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.”

Deze verzen benadrukken het belang van lankmoedigheid in het christelijk leven, zowel in relatie tot God als in relatie tot anderen. Het is een eigenschap die voortkomt uit een hart van liefde en nederigheid.

Wat zegt de Bijbel over de Bergrede?

0
Wat zegt de Bijbel over de Bergrede?
Wat zegt de Bijbel over de Bergrede?

De Bergrede is een van de meest bekende en geciteerde delen van het Nieuwe Testament. Het is een uitgebreide verzameling leringen van Jezus Christus en wordt zo genoemd omdat Jezus deze woorden sprak terwijl Hij op een berg zat. Deze rede is te vinden in het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstukken 5 tot 7.

Hier zijn enkele hoogtepunten en belangrijke thema’s uit de Bergrede:

 1. De Zaligsprekingen (Matteüs 5:3-12): Dit zijn verklaringen die beginnen met “Zalig zijn…” en die verschillende geestelijke deugden en houdingen beschrijven. Voorbeelden zijn: “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” en “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.”
 2. Het zout der aarde en het licht der wereld (Matteüs 5:13-16): Jezus roept Zijn volgelingen op om invloed uit te oefenen in de wereld door hun goede werken.
 3. De wet en de profeten (Matteüs 5:17-20): Jezus benadrukt dat Hij niet is gekomen om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen.
 4. Over moord, echtbreuk, echtscheiding, en eden (Matteüs 5:21-37): Jezus gaat dieper in op de betekenis van enkele van de Tien Geboden, waarbij Hij de nadruk legt op de houding van het hart en niet alleen op uiterlijk gedrag.
 5. De leer van de liefde voor vijanden (Matteüs 5:43-48): Jezus roept op om lief te hebben en te bidden voor diegenen die ons vervolgen.
 6. Over geven, bidden en vasten (Matteüs 6:1-18): Jezus leert over de juiste houding bij deze geestelijke disciplines, met de nadruk op oprechtheid en niet het zoeken naar menselijke erkenning.
 7. Zorgen en rijkdom (Matteüs 6:19-34): Jezus moedigt aan om niet te veel waarde te hechten aan aardse schatten en zich geen zorgen te maken over materiële behoeften, maar het Koninkrijk van God te zoeken.
 8. Over oordelen (Matteüs 7:1-5): Jezus waarschuwt tegen hypocriet oordelen.
 9. De Gouden Regel (Matteüs 7:12): “Alles nu wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de Wet en de Profeten.”
 10. Waarschuwingen over valse profeten en de noodzaak van een authentieke relatie met Jezus (Matteüs 7:15-23).
 11. Het huis op de rots (Matteüs 7:24-27): Jezus sluit de Bergrede af met een parabel over het belang van het bouwen van je leven op een stevig fundament, namelijk Zijn woorden.

De Bergrede biedt een diepgaande kijk op de ethische en morele normen van het Koninkrijk van God en roept gelovigen op tot een radicale toewijding en transformatie in hun houding en gedrag. Het wordt vaak beschouwd als een samenvatting van de kern van Jezus’ ethische onderwijs.

Wat zegt de Bijbel over Liefde?

0
Wat zegt de Bijbel over Liefde?
Wat zegt de Bijbel over Liefde?

Liefde is een centraal en doordringend thema in de Bijbel. Het wordt zowel gebruikt om de aard van God zelf te beschrijven als de manier waarop mensen met elkaar en met God zouden moeten omgaan. Hier zijn enkele prominente verzen en passages die liefde in de Bijbel bespreken:

 1. 1 Johannes 4:7-8, 16:

  “Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. […] En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.”

 2. 1 Korintiërs 13:1-13: Dit hoofdstuk wordt vaak het “Liefdeshoofdstuk” genoemd. Paulus beschrijft hier wat liefde is en wat het niet is.

  “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij is niet hoogmoedig, […] De liefde vergaat nooit. […] En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

 3. Mattheüs 22:37-40: Jezus vat de hele wet samen in twee geboden die betrekking hebben op liefde.

  “Jezus zei tegen hem: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.'”

 4. Romeinen 13:8-10:

  “Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. […] De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.”

 5. Johannes 15:13: Jezus spreekt over de grootste vorm van liefde.

  “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.”

 6. Efeziërs 5:25: Paulus geeft instructies aan echtgenoten als een voorbeeld van Christus’ liefde voor de kerk.

  “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zichzelf voor haar heeft overgegeven.”

 7. Hooglied: Dit hele boek van het Oude Testament is een poëtische uitdrukking van romantische liefde tussen een bruidegom en zijn bruid.

De Bijbel presenteert liefde niet alleen als een gevoel of emotie, maar als een bewuste keuze en actie. Liefde wordt gezien als het hoogste gebod en als een weerspiegeling van het karakter van God zelf. Het is de drijvende kracht achter veel van de leringen en geboden van de Bijbel.

Wat zegt de Bijbel over Zelfbeheersing?

0
Wat zegt de Bijbel over Zelfbeheersing
Wat zegt de Bijbel over Zelfbeheersing

Zelfbeheersing is een belangrijk thema in de Bijbel, vooral in het Nieuwe Testament. Het wordt vaak gepresenteerd als een teken van geestelijke volwassenheid en een eigenschap die christenen moeten nastreven. Hier zijn enkele belangrijke verzen en passages die zelfbeheersing bespreken:

 1. Galaten 5:22-23: Dit is wellicht het meest bekende vers over zelfbeheersing, waar het wordt genoemd als een van de vruchten van de Geest.”Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
 2. 1 Korintiërs 9:24-27: Paulus spreekt over het disciplineren van zijn lichaam en het onder controle houden ervan.“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.”
 3. 2 Petrus 1:5-7: Petrus spreekt over de kwaliteiten die christenen moeten toevoegen aan hun geloof. Zelfbeheersing is een van deze kwaliteiten.“Voeg daarom bij uw geloof deugdzaamheid, bij deugdzaamheid kennis, bij kennis zelfbeheersing, bij zelfbeheersing volharding, bij volharding godsvrucht, bij godsvrucht broederliefde en bij broederliefde liefde voor iedereen.”
 4. Spreuken 25:28: Dit vers uit het Oude Testament benadrukt het belang van zelfbeheersing.“Een stad waarvan de muur is geslecht, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt.”
 5. Titus 2:11-12: Hier wordt onderwezen dat de genade van God ons traint om een godvruchtig leven te leiden, inclusief zelfbeheersing.“Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat we, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakend, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.”

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de Bijbel zegt over zelfbeheersing. Het algemene thema is dat zelfbeheersing een belangrijk aspect is van het christelijke leven en een teken van het werk van de Heilige Geest in een gelovige. Het helpt individuen om verleiding te weerstaan en om op een manier te leven die God eert.

Wat zegt de Bijbel over de vruchten van de Geest?

0
Bible and cross on a woWat zegt de Bijbel over de vruchten van de Geest?od background. Study Bible worship concept.
Bible and cross on a wood bWat zegt de Bijbel over de vruchten van de Geest?ackground. Study Bible worship concept.

De vruchten van de Geest worden beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel, specifiek in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten.

Volgens de Bijbel, specifiek in Galaten 5:22-23, zijn de negen kenmerken of ‘vruchten’ van de Geest:

 1. Liefde (Agape in het Grieks, wat wijst op een onvoorwaardelijke liefde)
 2. Blijdschap
 3. Vrede
 4. Lankmoedigheid (of geduld)
 5. Goedertierenheid (of vriendelijkheid)
 6. Goedheid
 7. Geloof (of trouw)
 8. Zachtmoedigheid (of mildheid, nederigheid)
 9. Zelfbeheersing

Deze vruchten zijn de zichtbare manifestaties of eigenschappen in het leven van een persoon die wordt geleid door de Heilige Geest. Ze zijn tekenen van het innerlijke werk van God in een gelovige en staan in contrast met de werken van het vlees, die ook in Galaten 5 worden beschreven.

Hier geeft Paulus een lijst van negen kenmerken of ‘vruchten’ die zichtbaar worden in het leven van iemand die geleid wordt door de Heilige Geest. Deze vruchten zijn indicaties van het werk van de Heilige Geest in het leven van een gelovige en verschillen van de werken van het vlees, die eerder in hetzelfde hoofdstuk worden beschreven.

Het is belangrijk op te merken dat het hier gaat om “vrucht” in enkelvoud, wat suggereert dat deze kenmerken samenwerken als één geïntegreerd geheel in het leven van de gelovige. Een christen kan dus streven naar het manifesteren van al deze eigenschappen in zijn of haar leven, dankzij de leiding en kracht van de Heilige Geest.

Wat zegt de Bijbel over afgunst?

0
Wat zegt de Bijbel over afgunst?
Wat zegt de Bijbel over afgunst?

De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen over afgunst (of jaloezie) en beschouwt het over het algemeen als een negatieve emotie of zonde. Hier zijn enkele verzen en passages die afgunst aanpakken:

 1. Galaten 5:19-21: “Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, twist, jaloezie, woede-uitbarstingen, zelfzuchtige ambitie, scheuringen, sekten, afgunst, dronkenschappen, feesten en dergelijke. Ik waarschuw jullie zoals ik eerder heb gedaan, dat degenen die zulke dingen doen het Koninkrijk van God niet zullen erven.”
 2. Jakobus 3:14-16: “Maar als je bittere afgunst en eigenbelang in je hart hebt, beroem je dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dit is niet de wijsheid die van boven komt, maar is aards, ongeestelijk, demonisch. Want waar afgunst en eigenbelang zijn, daar is wanorde en allerlei kwaad.”
 3. Spreuken 14:30: “Een rustig hart is het leven van het vlees, maar afgunst is het verderf van de beenderen.”
 4. Job 5:2: “Want ergernis doodt de dwaas en afgunst doodt de eenvoudige.”
 5. Romeinen 13:13: “Laten we fatsoenlijk wandelen, als bij daglicht, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamerzonden en losbandigheid, niet in ruzie en afgunst.”
 6. 1 Korintiërs 3:3: “Want jullie zijn nog vleselijk. Want waar jaloezie en ruzie onder jullie is, zijn jullie dan niet vleselijk en wandel je niet op menselijke wijze?”

De Bijbel moedigt gelovigen aan om afgunst en jaloezie te vermijden en in plaats daarvan te streven naar liefde, vrede, vreugde en andere vruchten van de Geest (zie Galaten 5:22-23). Het herkennen en overwinnen van afgunst vereist zelfreflectie, gebed en het zoeken van goddelijke hulp en begeleiding.