Home Blog

Wat is bevrijding volgens de Bijbel?

0
Bevrijding in de Bijbel is de verlossing van slavernij, zonde, en dood, door Gods kracht en Jezus Christus' offer.
Bevrijding in de Bijbel is de verlossing van slavernij, zonde, en dood, door Gods kracht en Jezus Christus' offer.

Bevrijding in de Bijbel heeft verschillende dimensies en kan op meerdere manieren worden begrepen:

 1. Bevrijding van slavernij en onderdrukking:
  • Een van de bekendste voorbeelden van bevrijding in de Bijbel is de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij in Egypte. Dit wordt uitvoerig beschreven in het boek Exodus, waar God Mozes roept om zijn volk uit Egypte te leiden. Exodus 14:30 zegt: “Zo verloste de HEER Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren, en Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen.”
 2. Bevrijding van zonde en dood:
  • In het Nieuwe Testament wordt bevrijding vaak geassocieerd met verlossing van zonde en dood door Jezus Christus. In Romeinen 6:22 staat: “Maar nu, bevrijd van de zonde en dienaars geworden van God, hebt u uw vrucht tot heiliging, en het einde het eeuwige leven.”
 3. Geestelijke bevrijding:
  • Jezus sprak vaak over bevrijding van geestelijke gebondenheid. In Lucas 4:18-19 citeert Jezus Jesaja en zegt: “De Geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft om het goede nieuws te brengen aan de armen. Hij heeft mij gezonden om gevangenen vrijlating te verkondigen en blinden herstel van zicht, om verdrukten in vrijheid te zetten, om het genadejaar van de Heer uit te roepen.”
 4. Toekomstige bevrijding:
  • De Bijbel spreekt ook over een toekomstige bevrijding en het herstel van alle dingen. In Openbaring 21:4 staat: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Deze verschillende aspecten van bevrijding benadrukken dat het concept zowel fysiek, geestelijk als eeuwig kan zijn, met God als de ultieme bevrijder.

Wat zegt de Bijbel over: Voorspoed en genezing voor wie maar gelooft?

0
Wat zegt de Bijbel over: Voorspoed en genezing voor wie maar gelooft?
Wat zegt de Bijbel over: Voorspoed en genezing voor wie maar gelooft?

De stelling “Voorspoed en genezing voor wie maar gelooft?” kan niet eenduidig met “ja” of “nee” worden beantwoord, omdat de interpretatie hiervan sterk afhangt van de context en het geloofssysteem dat men aanhangt. Hier zijn enkele overwegingen:

 1. Welvaartsevangelie (Prosperity Gospel): Sommige moderne christelijke stromingen, vooral binnen het zogenaamde welvaartsevangelie, geloven en verkondigen dat God materiële voorspoed en fysieke genezing belooft aan degenen die een sterk geloof hebben en positieve belijdenissen doen. Bekende predikers binnen deze stroming benadrukken vaak dat zegeningen in de vorm van rijkdom en gezondheid deel uitmaken van Gods wil voor de gelovige.
 2. Traditionele Bijbelse Interpretatie: Veel traditionele christelijke theologen en kerken zijn het echter niet eens met deze interpretatie. Volgens hen leert de Bijbel dat:
  • Lijden en beproevingen onderdeel kunnen zijn van het christelijk leven. Jezus zelf zei: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33).
  • Rijkdom geen garantie is voor een gezegend leven en zelfs een valkuil kan zijn. Jezus waarschuwt voor de gevaren van rijkdom (Mattheüs 19:23-24).
  • Genezing niet altijd plaatsvindt op aarde, hoewel gelovigen wel mogen bidden voor genezing. Soms heeft God andere plannen, zoals te zien is in het geval van Paulus die met een “doorn in het vlees” moest leven (2 Korintiërs 12:7-10).
 3. Geestelijke Voorziening: Vele bijbelverzen wijzen eerder op geestelijke voorspoed dan op materiële voorspoed. Jezus zei in Mattheüs 6:33: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Dit suggereert dat de focus moet liggen op geestelijke groei en rechtvaardigheid, niet op materiële bezittingen.

Samenvattend kan worden gezegd dat de boodschap van “voorspoed en genezing voor wie maar gelooft” controversieel en niet zonder meer met de Bijbel verenigbaar is. Traditionele interpretaties van de Bijbel benadrukken eerder geestelijke zegeningen en het dragen van lijden, terwijl sommige moderne stromingen materiële voorspoed en gezondheid beloven aan gelovigen.

Wat is welvaartsevangelie ?

Het welvaartsevangelie, ook bekend als het prosperity gospel of het voorspoedevangelie, is een religieuze overtuiging binnen sommige christelijke stromingen die stelt dat God materiële rijkdom, gezondheid en welzijn belooft aan degenen die sterk in Hem geloven, positief belijden en financiële bijdragen leveren aan de kerk of aan religieuze leiders. Dit geloofssysteem benadrukt dat geloof, positieve affirmaties en donaties leiden tot fysieke en materiële zegeningen.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van het welvaartsevangelie:

 1. Materiële Zegeningen: Aanhangers geloven dat God wil dat Zijn volgelingen rijk en welvarend zijn. Rijkdom wordt gezien als een teken van Gods zegen en gunst.
 2. Gezondheid en Genezing: Het welvaartsevangelie leert dat God fysieke gezondheid en genezing belooft aan degenen die voldoende geloof hebben en positieve belijdenissen doen.
 3. Positieve Belijdenis: Dit principe houdt in dat gelovigen positieve uitspraken moeten doen over hun leven. Door geloof en woorden te gebruiken, kunnen ze materiële en fysieke zegeningen manifesteren.
 4. Zaai-en-oogstprincipe: Gelovigen wordt vaak aangemoedigd om geld te zaaien (te doneren) aan de kerk of aan specifieke predikers, met de belofte dat ze overvloedig zullen oogsten (materiële en financiële zegeningen ontvangen).
 5. Succes en Welvaart als Geloofsindicator: Rijkdom en succes worden vaak gezien als een bewijs van sterk geloof en juiste geloofspraktijken, terwijl armoede en ziekte kunnen worden gezien als tekenen van een gebrek aan geloof of zegen.

Kritiek op het Welvaartsevangelie:

 1. Theologische Bezwaren: Veel traditionele christelijke theologen en kerken bekritiseren het welvaartsevangelie omdat het de nadruk legt op materiële rijkdom en fysiek welzijn, wat zij zien als een verdraaiing van de Bijbelse boodschap. Ze wijzen erop dat de Bijbel leert over het dragen van lijden, zelfopoffering en de gevaren van rijkdom.
 2. Ethiek en Moraal: Het welvaartsevangelie wordt ook bekritiseerd vanwege de ethische implicaties, zoals het uitbuiten van kwetsbare gelovigen die worden aangespoord om grote sommen geld te doneren in de hoop op materiële zegeningen.
 3. Misbruik en Fraude: Er zijn gevallen gedocumenteerd waarin predikers van het welvaartsevangelie schuldig zijn bevonden aan fraude, misbruik van fondsen en het manipuleren van hun volgelingen voor persoonlijke gewin.

In de kern draait het welvaartsevangelie om het idee dat geloof en positieve belijdenissen leiden tot materiële en fysieke zegeningen, maar het blijft een controversiële en veelbesproken stroming binnen het christendom.

Wat Zegt de Bijbel Over het Genezen van Mensen

0
De Bijbel leert dat God en Jezus mensen genezen door hun kracht en liefde, vaak door geloof en gebed.
De Bijbel leert dat God en Jezus mensen genezen door hun kracht en liefde, vaak door geloof en gebed.

De genezingsverhalen in de Bijbel zijn talrijk en indrukwekkend, en ze roepen belangrijke vragen op over de rol van genezing in het christelijk geloof. In dit artikel onderzoeken we wat de Bijbel zegt over genezing door Jezus en God, en we bespreken of dergelijke wonderen vandaag de dag nog steeds plaatsvinden.

Genezing door Jezus

Jezus’ bediening was doordrenkt van genezingswonderen. Deze genezingen dienden niet alleen als bewijs van zijn goddelijke kracht, maar ook als teken van Gods liefde en mededogen voor de mensheid. Hieronder bespreken we enkele van de meest opvallende genezingsverhalen.

1. Genezing van de Bloedvloeiende Vrouw (Markus 5:25-34)

“En een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, en veel geleden had onder vele artsen en al wat zij bezat had uitgegeven zonder dat het haar baatte, maar het veeleer erger met haar geworden was, had van Jezus gehoord. En daar zij in de schare van achteren naderde, raakte zij zijn kleed aan. Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen aanraak, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op, en zij merkte aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was. En Jezus, terstond bemerkende aan zichzelf, dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare U verdringt, en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij keek om zich heen, om haar te zien, die dit gedaan had. Toen kwam de vrouw, bevende van angst, zich bewust wat met haar geschied was, en wierp zich voor Hem neer en zeide Hem de volle waarheid. En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.” (Markus 5:25-34, ESV)

In dit verhaal zien we de krachtige combinatie van het geloof van de vrouw en de genezende kracht van Jezus. Jezus benadrukt dat haar geloof haar heeft genezen, wat een belangrijk thema is in veel genezingsverhalen.

2. Genezing van de Blinde Man (Johannes 9:1-7)

“En in het voorbijgaan zag Hij een man die blind was van zijn geboorte af. En zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze man of zijn ouders, dat hij blind geboren werd? Jezus antwoordde: Noch deze man heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten de werken doen van Hem, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. Terwijl Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk van het speeksel, streek het slijk op de ogen van de blinde en zeide tot hem: Ga u wassen in het badwater Siloam (dat betekent: uitgezonden). Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug.” (Johannes 9:1-7, ESV)

Dit verhaal benadrukt dat de genezing van de blinde man niet slechts een fysieke genezing was, maar ook een gelegenheid om Gods werken te openbaren en de geestelijke blindheid van de mensen te behandelen.

Genezing door God

Genezing in het Oude Testament wordt vaak gezien als een teken van Gods verbondstrouw en mededogen. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. Psalm 103:2-4

“Loof de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u al uw zonden en geneest al uw kwalen, Hij verlost uw leven van het graf en kroont u met liefde en ontferming.” (Psalm 103:2-4, ESV)

Deze verzen beschrijven Gods vermogen en bereidheid om te genezen als onderdeel van zijn grotere werk van verlossing en genade.

2. Jesaja 53:5

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5, ESV)

Jesaja voorspelt hier de verzoenende lijden en dood van de Messias, wat niet alleen spirituele genezing maar ook fysieke genezing omvat.

Bestaat Dit Nog Steeds?

De vraag of genezingen zoals beschreven in de Bijbel vandaag de dag nog steeds plaatsvinden, is onderwerp van discussie binnen verschillende christelijke denominaties en geloofsgemeenschappen.

Continuationisme vs. Cessationisme

 • Continuationisme: Deze theologische positie stelt dat de gaven van de Heilige Geest, inclusief genezing, vandaag de dag nog steeds operationeel zijn. Continuationisten wijzen vaak op hedendaagse getuigenissen en ervaringen van genezing door gebed en geloof als bewijs dat God nog steeds op dezelfde manier werkt als in bijbelse tijden.
 • Cessationisme: Deze positie stelt dat de wonderbaarlijke gaven, zoals genezing, ophielden na de apostolische tijd, toen de basis voor het christelijk geloof werd gelegd door de apostelen. Cessationisten geloven dat de genezingswonderen in de Bijbel specifiek waren om de identiteit en boodschap van Jezus en de apostelen te bevestigen en dat dergelijke wonderen vandaag de dag niet meer nodig zijn.

Moderne Getuigenissen

Er zijn talloze moderne getuigenissen van mensen die genezen beweren te zijn door geloof en gebed. Deze verhalen worden vaak gedeeld in kerken, christelijke media en tijdens religieuze bijeenkomsten. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Het Verhaal van Smith Wigglesworth: Smith Wigglesworth was een Britse evangelist uit de vroege 20e eeuw die bekend stond om zijn bediening van genezing. Er zijn talloze getuigenissen van mensen die beweerden door hem genezen te zijn van verschillende ziekten en aandoeningen.
 2. Moderne Gebedsgenezingen: In veel Pinkster- en Charismatische kerken zijn er regelmatige meldingen van genezingen tijdens gebedsdiensten. Deze genezingen variëren van kleine kwalen tot ernstige ziekten en worden vaak bevestigd door medische rapporten.

Theologische Reflecties

De genezingen in de Bijbel dienen verschillende doelen. Ze getuigen van Gods macht en liefde, ze bevestigen de goddelijke identiteit van Jezus, en ze dienen als vooruitblik op de uiteindelijke verlossing en herstel die in het Koninkrijk van God komen zal. Voor veel gelovigen bieden deze verhalen hoop en inspiratie dat God ook vandaag nog actief is in hun leven.

Geloof en Genezing

Het belang van geloof in het genezingsproces wordt in veel bijbelverhalen benadrukt. Zoals Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw: “Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.” (Markus 5:34, ESV). Dit onderstreept de overtuiging dat geloof een cruciale rol speelt in de ervaring van genezing. De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over gebedsgenezing, waarbij geloof en gebed worden gepresenteerd als middelen waardoor God genezing en herstel kan brengen.

Conclusie

De Bijbel biedt een rijkdom aan verhalen en leringen over genezing, zowel door Jezus als door God. Of dergelijke wonderen vandaag de dag nog steeds plaatsvinden, hangt af van iemands theologische perspectief. Voor velen blijft het geloof in Gods genezende kracht een bron van hoop en inspiratie, en de moderne getuigenissen van genezing dienen als krachtige herinneringen aan de voortdurende werkzaamheid van geloof in het leven van gelovigen.

Wat zeg de bijbel over Pinksteren en over de uitstorting van de heilige geest

0
De Bijbel beschrijft Pinksteren als de dag waarop de Heilige Geest op de apostelen werd uitgestort, waardoor zij in tongen spraken.
De Bijbel beschrijft Pinksteren als de dag waarop de Heilige Geest op de apostelen werd uitgestort, waardoor zij in tongen spraken.

Pinksteren is een belangrijk feest in het christendom dat de uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen viert. Dit wordt beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel, voornamelijk in het boek Handelingen. Hieronder vind je een overzicht van wat de Bijbel zegt over Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest en het spreken in tongen.

Pinksteren

Pinksteren, ook wel het Feest van de Vijftigste Dag genoemd, valt vijftig dagen na Pasen. Het is afgeleid van het Joodse Wekenfeest (Shavoeot), dat de oogst viert en de wetgeving aan Mozes op de Sinaïberg herdenkt. In het christendom markeert Pinksteren de geboorte van de kerk door de komst van de Heilige Geest.

De Uitstorting van de Heilige Geest

Het verhaal van Pinksteren wordt voornamelijk gevonden in Handelingen 2:1-4:

Handelingen 2:1-4 (NBV) “Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, en het vulde het hele huis waar ze zaten. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.”

Hier zien we dat de Heilige Geest op de apostelen neerdaalde in de vorm van vuurvlammen en hen vervulde, waardoor ze in staat waren om in verschillende talen te spreken.

Het Spreken in Tongen

Het spreken in tongen, ook bekend als glossolalie, wordt in hetzelfde hoofdstuk beschreven. Nadat de apostelen vervuld zijn met de Heilige Geest, beginnen ze in verschillende talen te spreken, wat wordt gezien als een teken voor de aanwezige menigte die bestond uit mensen van verschillende nationaliteiten en taalachtergronden. Dit veroorzaakte verwarring, maar ook verwondering omdat ieder de apostelen in hun eigen taal hoorde spreken.

Andere Bijbelse Referenties

Naast Handelingen 2, zijn er andere verwijzingen naar het spreken in tongen in de Bijbel, voornamelijk in de brieven van Paulus. Bijvoorbeeld:

1 Korintiërs 12:7-11 (NBV) “Bij iedereen is de Geest aan het werk, overal op een andere manier. De een krijgt van de Geest het vermogen om wijze uitspraken te doen, de ander door diezelfde Geest het vermogen om kennis over te dragen. En iemand anders ontvangt van diezelfde Geest een groot geloof, weer iemand anders de gave om te genezen. En een ander kan wonderen verrichten, en weer een ander kan profeteren; en een ander kan onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest komt; en weer een ander kan in klanktaal spreken en weer een ander kan die klanktaal uitleggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk zijn gaven uitdeelt zoals hij wil.”

Conclusie

Pinksteren is een cruciaal moment in de christelijke traditie dat de komst van de Heilige Geest en de geboorte van de kerk markeert. De uitstorting van de Heilige Geest stelde de apostelen in staat om in tongen te spreken, wat een belangrijk teken was van de nieuwe fase van Gods werk onder de mensen. Deze gebeurtenissen worden voornamelijk beschreven in het boek Handelingen, met aanvullende informatie in de brieven van Paulus, die de werking van de Heilige Geest en de verschillende geestelijke gaven verder uitleggen.

De Afname van Gelovigen in Nederland: Een Kritische Blik

0
De Afname van Gelovigen in Nederland: Interne kerkelijke ruzies ondermijnen eenheid, waardoor kerken leeglopen en evangelisatie onmogelijk wordt.
De Afname van Gelovigen in Nederland: Interne kerkelijke ruzies ondermijnen eenheid, waardoor kerken leeglopen en evangelisatie onmogelijk wordt.

De afgelopen tien jaar heeft Nederland een opmerkelijke daling gezien in het aantal mensen dat zichzelf als gelovig beschouwt. Volgens het recente onderzoek “Sociale samenhang en welzijn” van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aandeel gelovigen gedaald van 53 procent naar 42 procent. Specifiek identificeert 17 procent van de Nederlanders zich als rooms-katholiek en 13 procent als protestant. Deze cijfers roepen belangrijke vragen op over de staat van religie in Nederland en de factoren die bijdragen aan deze afname.

De Invloed van Interne Strijd op Religieuze Gemeenschappen

Een van de meest opvallende problemen binnen religieuze gemeenschappen is de interne strijd over geloofsinterpretaties. Deze ruzies, vaak tussen zogenaamde “schriftgeleerden” en andere christenen, ondermijnen de cohesie en aantrekkelijkheid van kerken. In plaats van eenheid en gemeenschappelijke doelen te bevorderen, zorgen deze conflicten voor verdeeldheid en vervreemding.

Het is tragisch om te zien hoe de oorspronkelijke boodschap van het christendom – liefde, vergeving en gemeenschap – vaak verloren gaat in de twistgesprekken over theologische nuances. Deze ruzies maken evangelisatie, het delen van het geloof met anderen, vrijwel onmogelijk. Wanneer kerken intern verdeeld zijn, verliezen zij hun vermogen om een positieve en uitnodigende boodschap uit te dragen naar de buitenwereld.

Evangelische Christenen onder Vuur

Een bijzonder schrijnend aspect van deze interne strijd is de kritiek op evangelische christenen. Zij zijn vaak degenen die erin slagen hun kerken te vullen en mensen bevrijding en genezing bieden. Ondanks hun succes en de positieve impact die zij op velen hebben, worden zij vaak bekritiseerd door de nieuwe “schriftgeleerden” en “farizeeërs” binnen de kerk.

Deze evangelische christenen trekken grote aantallen gelovigen aan door hun dynamische en inclusieve benadering van het geloof. Hun diensten, die vaak worden gekenmerkt door energieke aanbidding, krachtige preken en persoonlijke getuigenissen van genezing en bevrijding, spreken een breed publiek aan. Toch stuiten zij op weerstand en kritiek van conservatieve stemmen binnen de kerk, die hen beschuldigen van het afwijken van traditionele doctrines.

De Rol van Farizeeërs en Schriftgeleerden in de Moderne Kerk

De term “farizeeër” wordt vaak gebruikt om mensen te beschrijven die vasthouden aan de letter van de wet zonder rekening te houden met de geest ervan. In moderne kerken zien we een soortgelijke dynamiek. Mensen die proberen nieuwe vormen van aanbidding en gemeenschap te introduceren – vaak met succes in het aantrekken van nieuwe gelovigen en het bieden van genezing en bevrijding – worden bekritiseerd en tegengewerkt door deze nieuwe “farizeeërs”.

Deze conservatieve stemmen, die de neiging hebben om star vast te houden aan traditionele interpretaties, vragen zich vervolgens af waarom hun kerken leeglopen. Het ironische is dat juist hun onbuigzaamheid en gebrek aan vernieuwing de oorzaak kunnen zijn van de afname in kerkbezoek. Desondanks krijgen deze figuren nog steeds een podium, wat een belemmering vormt voor progressie en groei binnen de religieuze gemeenschap.

De Weg Vooruit: Hervorming en Vernieuwing

Als kerken in Nederland willen overleven en bloeien, is een kritische herbezinning noodzakelijk. Het is essentieel dat religieuze leiders zich richten op het herstellen van eenheid en het bevorderen van inclusiviteit. Er moet ruimte zijn voor verschillende interpretaties en manieren van geloofsbeleving, zolang ze de kernwaarden van het christendom respecteren.

Daarnaast is het belangrijk om de focus te verleggen van interne ruzies naar het dienen van de bredere gemeenschap. Kerken moeten weer relevant worden door zich in te zetten voor maatschappelijke problemen en door echte steun te bieden aan mensen in nood. Dit betekent ook het omarmen van moderne technologieën en communicatiemiddelen om het evangelie op een hedendaagse manier te verkondigen.

Conclusie

De daling van het aantal gelovigen in Nederland is een wake-up call voor religieuze gemeenschappen. Interne ruzies en starre interpretaties van het geloof hebben bijgedragen aan deze afname. Het is tijd voor kerken om zich open te stellen voor vernieuwing en hervorming. Alleen door zich te richten op eenheid, inclusiviteit en maatschappelijke relevantie kunnen zij hopen het tij te keren en opnieuw een bron van inspiratie en steun te worden voor de Nederlandse bevolking.

De toekomst van religie in Nederland hangt af van de bereidheid van kerkleiders en gelovigen om oude ruzies achter zich te laten en samen te werken aan een gemeenschappelijke visie die het geloof levendig en relevant houdt voor de komende generaties.

Wat zegt de bijbel over het Boek van Henoch

0
Het Boek van Henoch beschrijft visioenen, de val van engelen, hemelse en helse rijken, en eindtijdprofetieën vanuit Henoch's perspectief.
Het Boek van Henoch beschrijft visioenen, de val van engelen, hemelse en helse rijken, en eindtijdprofetieën vanuit Henoch's perspectief.

Het Boek van Henoch, ook bekend als 1 Henoch, is een oud-Joods geschrift dat niet is opgenomen in de canon van de meeste Bijbelse teksten. Het wordt beschouwd als apocrief of pseudepigrafisch, wat betekent dat het niet als geïnspireerd of canoniek wordt beschouwd door de meeste Joodse en christelijke tradities. Hier is wat informatie over wat de Bijbel en de traditie zeggen over het Boek van Henoch:

 1. Vermelding in de Bijbel: In de Bijbel zelf wordt het Boek van Henoch niet expliciet genoemd. Echter, er is een verwijzing naar Henoch in het Nieuwe Testament, specifiek in de brief van Judas (Judas 1:14-15). In deze verzen wordt een profetie van Henoch aangehaald, die suggereert dat de schrijver van Judas bekend was met het Boek van Henoch of een traditie die eraan verwant is.
 2. Joodse Traditie: Het Boek van Henoch is een deel van de Ethiopisch-orthodoxe Bijbel, maar het wordt niet geaccepteerd als canoniek door de meeste andere Joodse en christelijke tradities. Het is echter belangrijk in de joodse apocalyptische literatuur en wordt vaak bestudeerd voor zijn inzichten in de opvattingen van de tweede tempelperiode over engelen, demonen, en de eindtijd.
 3. Inhoud van het Boek van Henoch: Het Boek van Henoch bestaat uit verschillende secties die uiteenlopende onderwerpen behandelen, zoals de val van de engelen (de Wachters), visioenen van de hemel en hel, en de eindtijd. Het boek beweert door Henoch, de zevende vanaf Adam (Genesis 5:18-24), te zijn geschreven, maar de meeste geleerden zijn het erover eens dat het boek dateert uit een veel latere periode, waarschijnlijk tussen de 3e eeuw v.Chr. en de 1e eeuw n.Chr.
 4. Christelijke Traditie: Terwijl het Boek van Henoch geen deel uitmaakt van de canonieke Bijbel voor de meeste christelijke denominaties, is het invloedrijk geweest in de ontwikkeling van christelijke theologie, vooral met betrekking tot demonologie en eschatologie (de leer van de eindtijd). De vroege kerk was verdeeld over de status van het boek, met sommigen die het waardeerden voor zijn theologische inzichten en anderen die het afwezen als niet geïnspireerd.

Samenvattend kan worden gesteld dat het Boek van Henoch een belangrijk geschrift is binnen de apocriefe en pseudepigrafische literatuur, met enige invloed op de Bijbelse traditie, vooral in de context van de brief van Judas. Het blijft een fascinerend onderwerp van studie voor zowel bijbelwetenschappers als theologen.

De Nephilim waren nakomelingen van engelen en mensen.

0
De Nephilim waren volgens de Bijbel machtige reuzen, nakomelingen van de "zonen van God" en menselijke vrouwen, mogelijk gevallen engelen.
De Nephilim waren volgens de Bijbel machtige reuzen, nakomelingen van de "zonen van God" en menselijke vrouwen, mogelijk gevallen engelen.

De Nephilim zijn een van de meest mysterieuze en controversiële figuren in de Bijbel. Ze worden slechts op een paar plaatsen genoemd, maar hebben door de eeuwen heen veel aandacht en speculatie getrokken. In dit artikel zullen we verkennen wie de Nephilim waren volgens de Bijbelse teksten en de verschillende interpretaties die in de loop der tijd zijn ontstaan.

Bijbelse Referenties

De Nephilim worden genoemd in twee belangrijke passages in de Bijbel: Genesis 6:1-4 en Numeri 13:33.

Genesis 6:1-4:

“Toen de mensen op de aarde begonnen te vermeerderen en er dochters bij hen geboren werden, zagen de zonen van God dat de dochters van de mensen mooi waren. En zij namen zich van al die vrouwen, die zij verkozen. Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor altijd in de mens blijven, nu zij zich misgaan. Hij is vlees; zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen de zonen van God bij de dochters van de mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden, mannen van naam.”

Numeri 13:33:

“Wij hebben daar ook de reuzen gezien, de kinderen van Anak, die uit de reuzen zijn voortgekomen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.”

Interpretaties van de Nephilim

Er zijn verschillende theorieën over wie of wat de Nephilim precies waren. Hier zijn enkele van de meest gangbare interpretaties:

 1. Gevallen Engelen en Hybriden:
  • Een veelvoorkomende interpretatie is dat de Nephilim de nakomelingen waren van de “zonen van God” (vaak gezien als gevallen engelen) en menselijke vrouwen. Deze hybride wezens zouden uitzonderlijke kracht en grootte hebben gehad, waardoor ze reuzen en machtige krijgers werden.
 2. Afstammelingen van Seth en Kaïn:
  • Een andere interpretatie stelt dat de “zonen van God” afstammelingen van Seth waren, die trouw bleven aan God, terwijl de “dochters van de mensen” afstammelingen van Kaïn waren, die goddeloos waren. De Nephilim zouden dan de nakomelingen van deze gemengde huwelijken zijn, gekenmerkt door morele corruptie en geweld.
 3. Machtige Heersers of Tiranen:
  • Sommige geleerden suggereren dat de term “Nephilim” niet letterlijk reuzen betekent, maar eerder machtige heersers of tirannen die grote invloed en macht hadden. Deze interpretatie legt de nadruk op hun sociale en politieke kracht in plaats van fysieke grootte.

Apocriefe en Extra-Bijbelse Literatuur

Naast de canonieke Bijbelteksten zijn er ook verwijzingen naar de Nephilim in apocriefe werken zoals het Boek van Henoch. Deze teksten geven soms meer gedetailleerde en sensationele beschrijvingen van de Nephilim, waarbij ze vaak worden geassocieerd met verderf en demonische invloeden. Volgens het Boek van Henoch waren de Nephilim de nakomelingen van gevallen engelen (de Wachters) en menselijke vrouwen. Na hun dood zouden hun geesten boze geesten of demonen zijn geworden die de aarde kwellen.

Invloed en Speculatie

De Nephilim hebben door de eeuwen heen veel aandacht getrokken en zijn een bron van speculatie en legenden geworden. Ze verschijnen in verschillende religieuze, esoterische en populaire culturen, vaak afgebeeld als reuzen, gevallen helden of zelfs buitenaardse wezens in moderne speculatieve literatuur.

Conclusie

De Nephilim blijven een fascinerend en mysterieus onderdeel van de Bijbelse overlevering. Hoewel de Bijbel slechts beperkte informatie geeft, hebben verschillende interpretaties en apocriefe teksten bijgedragen aan een rijk spectrum van verhalen en theorieën over hun aard en oorsprong. Of ze nu worden gezien als hybride reuzen, machtige tirannen of de geesten van gevallen wezens, de Nephilim blijven een intrigerend onderwerp van studie en discussie.

Wat zegt de bijbel over waar komen demonen vandaan?

0
De Bijbel suggereert dat demonen gevallen engelen zijn, die in opstand kwamen tegen God en uit de hemel werden geworpen.
De Bijbel suggereert dat demonen gevallen engelen zijn, die in opstand kwamen tegen God en uit de hemel werden geworpen.

In de Bijbel zijn er verschillende passages die spreken over demonen en hun oorsprong, evenals over de “zonen van God” die relaties hadden met aardse vrouwen. Laten we deze onderwerpen afzonderlijk bekijken.

Demonen in de Bijbel

Demonen worden in de Bijbel vaak beschreven als boze geesten of gevallen engelen die zich verzetten tegen God en Zijn werk. Hier zijn enkele belangrijke punten:

 1. Gevallen Engelen: De meest gangbare opvatting is dat demonen gevallen engelen zijn die samen met Satan in opstand kwamen tegen God. Dit idee is gebaseerd op passages zoals Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:12-17, die beschrijven hoe Lucifer (Satan) uit de hemel werd geworpen. In het Nieuwe Testament wordt verwezen naar deze opstand en de uitwerping van engelen in passages zoals 2 Petrus 2:4 en Judas 1:6.
 2. Demonische Invloed en Bezit: In het Nieuwe Testament worden demonen vaak genoemd in verband met demonische bezetenheid en de macht van Jezus om demonen uit te drijven (bijv. Matteüs 8:28-34, Markus 5:1-20, Lukas 8:26-39).

Zonen van God en de Dochters van Mensen

In Genesis 6:1-4 wordt een mysterieus verhaal verteld over de “zonen van God” die kinderen kregen met de “dochters van mensen”. Hier is de passage:

“Toen de mensen op de aarde begonnen te vermeerderen en er dochters bij hen geboren werden, zagen de zonen van God dat de dochters van de mensen mooi waren. En zij namen zich van al die vrouwen, die zij verkozen. Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor altijd in de mens blijven, nu zij zich misgaan. Hij is vlees; zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen de zonen van God bij de dochters van de mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden, mannen van naam.”

Deze passage is onderwerp van veel debat en er zijn verschillende interpretaties:

 1. Gevallen Engelen: Een veelvoorkomende interpretatie is dat de “zonen van God” gevallen engelen waren die de aarde bezochten en kinderen kregen met menselijke vrouwen. Deze kinderen zouden de Nephilim zijn, reuzen en machtige mannen van oude tijden.
 2. Afstammelingen van Seth: Een andere interpretatie is dat de “zonen van God” de godvruchtige nakomelingen van Seth waren, terwijl de “dochters van mensen” de goddeloze nakomelingen van Kaïn waren. Deze interpretatie ziet de passage als een waarschuwing tegen huwelijken tussen gelovigen en ongelovigen.
 3. Heersers en Koningen: Een derde interpretatie suggereert dat de “zonen van God” machtige heersers of koningen waren die polygamie en tirannie introduceerden.

Conclusie

De Bijbel geeft geen uitputtend antwoord op de oorsprong van demonen, maar het suggereert dat zij gevallen engelen zijn die in opstand kwamen tegen God. Het verhaal van de “zonen van God” in Genesis 6:1-4 is mysterieus en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Voor een dieper begrip van deze passages is het nuttig om verschillende Bijbelcommentaren en theologische studies te raadplegen.

Wat zegt de Bijbel over het uitdrijven van demonen en bestaan ze nog steeds?

0
De Bijbel beschrijft Jezus en discipelen die demonen uitdrijven; veel christenen geloven dat dit vandaag nog mogelijk is.
De Bijbel beschrijft Jezus en discipelen die demonen uitdrijven; veel christenen geloven dat dit vandaag nog mogelijk is.

De Bijbel bevat verschillende passages over het uitdrijven van demonen, met name in het Nieuwe Testament. Hier zijn enkele belangrijke aspecten en bijbelverzen die dit onderwerp behandelen:

Uitspraken en Voorbeelden van Jezus

 1. Jezus en het Uitdrijven van Demonen:
  • In de evangeliën wordt beschreven hoe Jezus demonen uitdrijft. Een bekend voorbeeld is in Markus 1:23-26, waar Jezus een onreine geest uitdrijft uit een man in de synagoge van Kafarnaüm.
  • In Mattheüs 8:28-34 wordt het verhaal verteld van de bezeten man uit Gadara, waarin Jezus demonen uitdrijft en hen toestaat om in een kudde varkens te gaan.
 2. De Twaalf Apostelen:
  • Jezus gaf zijn twaalf discipelen de macht om onreine geesten uit te drijven. Dit wordt beschreven in Mattheüs 10:1: “En Hij riep zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en alle ziekten en alle kwalen te genezen.”
 3. De Grote Opdracht:
  • In Markus 16:17, als onderdeel van de Grote Opdracht, zegt Jezus: “En deze tekenen zullen de gelovigen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken.”

Praktijk van het Uitdrijven van Demonen in de Vroege Kerk

 • In het boek Handelingen worden verschillende gevallen beschreven waarin demonen worden uitgedreven door de apostelen. Bijvoorbeeld, in Handelingen 16:16-18 drijft Paulus een geest van waarzeggerij uit een slavin uit.

Bestaan van Demonen Vandaag

De vraag of demonen nog steeds bestaan en of het uitdrijven van demonen vandaag nog plaatsvindt, hangt sterk af van iemands geloofstraditie en persoonlijke overtuigingen.

 1. Traditionele Christelijke Opvattingen:
  • Veel traditionele christelijke kerken geloven dat demonen nog steeds bestaan en dat het mogelijk is voor christenen om, door de kracht van Jezus, demonen uit te drijven. Dit wordt vaak aangeduid als ‘bevrijdingsbediening’.
 2. Moderne en Seculiere Opvattingen:
  • Sommige moderne en meer seculiere perspectieven beschouwen verhalen over demonische bezetenheid en uitdrijving als symbolische of psychologische fenomenen die door hedendaagse medische en psychologische praktijken kunnen worden verklaard.
 3. Charismatische en Pinksterbewegingen:
  • In charismatische en pinksterkerken is het uitdrijven van demonen vaak een actief onderdeel van de bediening. Deze kerken geloven sterk in de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest, waaronder het uitdrijven van demonen.

Conclusie

De Bijbel behandelt het onderwerp van demonen en hun uitdrijving uitvoerig, met veel voorbeelden uit het leven van Jezus en de vroege kerk. Of demonen vandaag nog steeds bestaan en of het uitdrijven van demonen nog steeds gebeurt, is een kwestie van geloof en interpretatie binnen verschillende christelijke tradities en individuele overtuigingen.

Wat is volgens de Bijbel hoogmoed?

0
GPT Hoogmoed is trots en zelfoverschatting, vaak leidend tot nederigheid en straf, als tegenstelling tot nederigheid en wijsheid in de Bijbel.
GPT Hoogmoed is trots en zelfoverschatting, vaak leidend tot nederigheid en straf, als tegenstelling tot nederigheid en wijsheid in de Bijbel.

In de Bijbel wordt hoogmoed over het algemeen gezien als een negatieve eigenschap, die wordt geassocieerd met arrogantie, hooghartigheid en het afwijzen van God. Hoogmoed wordt vaak beschreven als iets dat leidt tot schande en ondergang. Hier zijn enkele kernverzen die deze kijk illustreren:

 1. Spreuken 16:18 – “Hoogmoed komt voor de val.”
 2. Spreuken 11:2 – “Bij hoogmoed komt schande kijken, wijsheid is bij de nederigen.”
 3. Job 41:34 – “Hij ziet alles wat hoog is; hij is koning over alle hoogmoedige dieren.”

Deze verzen benadrukken dat hoogmoed vaak wordt gevolgd door negatieve consequenties en wordt gezien als tegenstrijdig met de levenswijze die God verlangt van de mens.

Hoogmoed, vaak beschreven als trots of ijdelheid, wordt in de Bijbel beschouwd als een zonde en een negatieve eigenschap. Hoogmoed wordt in de Bijbel vaak tegenover nederigheid gesteld, en veel Bijbelteksten waarschuwen tegen de gevaren ervan.

Een van de meest bekende verzen die hoogmoed bespreken, is te vinden in Spreuken 16:18: “Hoogmoed komt voor de val, een trotse houding gaat vooraf aan struikelen.” Dit vers benadrukt dat hoogmoed vaak leidt tot de ondergang van een persoon.

In de christelijke traditie wordt hoogmoed gezien als een van de zeven hoofdzonden omdat het de basis vormt voor vele andere zonden. Hoogmoed kan worden beschreven als een overdreven eigenwaarde of zelfvertrouwen, die iemand kan verleiden om zichzelf boven anderen te plaatsen of boven God.

De Bijbel leert dat ware wijsheid en sterkte gevonden worden in nederigheid en afhankelijkheid van God, niet in menselijke arrogantie of zelfverheerlijking. Diverse passages in het Nieuwe Testament, zoals in de brieven van Paulus, benadrukken ook het belang van nederigheid en het dienen van anderen boven jezelf verheffen.

Wat zegt de bijbel over de zondvloed?

0
De Bijbel beschrijft de zondvloed als een goddelijke straf voor menselijke slechtheid, waarbij enkel Noach, zijn familie en dieren gespaard blijven.
De Bijbel beschrijft de zondvloed als een goddelijke straf voor menselijke slechtheid, waarbij enkel Noach, zijn familie en dieren gespaard blijven.

De zondvloed, vaak de “Grote Vloed” genoemd, is een beroemd Bijbels verhaal dat voornamelijk wordt beschreven in Genesis 6-9. Volgens het verhaal besloot God de aarde te zuiveren van haar zonden door een grote overstroming te veroorzaken die alle leven zou vernietigen, behalve dat van Noach, zijn familie, en de dieren die zij konden redden.

Hier is een kort overzicht van het verhaal:

 1. De corruptie van de mensheid: De aarde was corrupt voor God en vol geweld. God zag dat de mensheid verdorven was en besloot deze te vernietigen.
 2. De opdracht aan Noach: God koos Noach, een rechtvaardige man, om een ark te bouwen. Hij gaf specifieke instructies over de afmetingen en materialen van de ark en beval Noach om van elke diersoort een mannetje en een vrouwtje mee te nemen, evenals voldoende voedsel.
 3. Het begin van de vloed: Nadat Noach, zijn familie en de dieren veilig in de ark waren, begonnen de regens te vallen en bleven 40 dagen en 40 nachten doorgaan. De wateren stegen zo hoog dat zelfs de hoogste bergen bedekt werden.
 4. Het einde van de vloed: Na 150 dagen begon het water te zakken. Uiteindelijk kwam de ark tot rust op de bergen van Ararat. Noach stuurde een raaf en later een duif om te zien of het water was gedaald. De duif kwam uiteindelijk terug met een olijfblad in haar snavel, een teken dat er weer leven mogelijk was.
 5. Gods verbond met Noach: Na de vloed sloot God een verbond met Noach en zijn nakomelingen. God beloofde dat hij nooit meer een vloed zou sturen om alle leven te vernietigen en gaf de regenboog als teken van dit verbond.

De Bijbel bespreekt de zondvloed, voornamelijk in het boek Genesis, als een belangrijke gebeurtenis waarbij God een grote vloed stuurt om de aarde te vernietigen vanwege de slechtheid van de mensheid, met uitzondering van Noach, zijn familie, en de dieren die hij aan boord van de ark nam. Hier zijn enkele belangrijke verzen over de zondvloed:

 1. Genesis 6:17: “Want zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft en adem heeft onder de hemel te vernietigen; alles wat op aarde is zal omkomen.”
 2. Genesis 7:6: “Noach was zeshonderd jaar oud toen de zondvloed over de aarde kwam.”
 3. Genesis 7:7: “En Noach met zijn zonen, zijn vrouw, en de vrouwen van zijn zonen gingen de ark in om aan het water van de vloed te ontsnappen.”
 4. Genesis 7:10: “En na zeven dagen kwamen de wateren van de vloed over de aarde.”
 5. Genesis 7:17: “De vloed was veertig dagen op de aarde. Het water nam toe en droeg de ark, zodat deze hoog boven de aarde uitsteeg.”
 6. Genesis 9:11: “Ik sluit mijn verbond met jullie: nooit meer zal alle leven worden uitgeroeid door het water van een vloed; nooit meer komt er een vloed die de aarde verwoest.”

Deze passages beschrijven het verhaal van de zondvloed, het doel ervan en het verbond dat God nadien sluit om de aarde nooit meer met een vloed te vernietigen. Als je meer gedetailleerde informatie of specifieke passages in hun volledige context wilt, laat het me weten!

Wat is volgens de bijbel Hemelvaartsdag

0
Hemelvaartsdag viert Jezus' hemelvaart, veertig dagen na Pasen, als afsluiting van zijn aardse bediening en terugkeer naar de hemel.
Hemelvaartsdag viert Jezus' hemelvaart, veertig dagen na Pasen, als afsluiting van zijn aardse bediening en terugkeer naar de hemel.

Hemelvaartsdag, ook bekend als Hemelvaart, wordt gevierd als de dag waarop Jezus Christus volgens de Bijbel ten hemel steeg. Dit gebeurde veertig dagen na zijn opstanding uit de dood op Paaszondag. Hemelvaart is dus een belangrijke gebeurtenis in het christelijke geloof, aangezien het de fysieke terugkeer van Jezus naar de hemel markeert, waar hij volgens christelijk geloof aan de rechterhand van God zit.

De gebeurtenis van de Hemelvaart wordt beschreven in het Nieuwe Testament, met name in de boeken Handelingen en Markus. Hier is hoe het in Handelingen 1:9-11 wordt beschreven:

9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
10 En terwijl zij naar de hemel staarden terwijl Hij heenging, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,
11 en zeiden: “Galileeërs, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is opgenomen in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Dit moment markeert niet alleen een fysieke transitie, maar het heeft ook een diepe theologische betekenis, aangezien het de glorie van Jezus als God en de voltooiing van zijn werk op aarde bevestigt. Hemelvaart is daarom niet alleen een herdenking van een historische gebeurtenis, maar het is ook een viering van de belofte van Jezus’ uiteindelijke terugkeer.

Wat zegt de Bijbel over dromen van God?

0
De Bijbel beschrijft dromen als een middel waarmee God met mensen communiceert, profetieën onthult en waarschuwingen of leiding geeft.
De Bijbel beschrijft dromen als een middel waarmee God met mensen communiceert, profetieën onthult en waarschuwingen of leiding geeft.

De Bijbel vermeldt vaak dromen als een manier waarop God communiceert met mensen. In verschillende passages gebruikt God dromen om boodschappen over te brengen, mensen te waarschuwen of toekomstig gedrag te beïnvloeden.

Een paar voorbeelden:

 • Jozef’s dromen: In het Oude Testament had Jozef dromen waarin hij zijn toekomstig succes zag (Genesis 37:5-11). Later, toen hij in Egypte was, interpreteerde hij dromen voor anderen, zoals de dromen van de farao (Genesis 41).
 • Jakob’s droom: Jakob droomde over een ladder die de hemel en aarde met elkaar verbond, en hij ontving een belofte van God (Genesis 28:10-17).
 • Nebukadnezar’s droom: Koning Nebukadnezar droomde over een groot beeld dat door een steen werd verwoest, wat een profetische boodschap was die Daniël interpreteerde (Daniël 2).

In het Nieuwe Testament:

 • Jozef’s droom: De echtgenoot van Maria, Jozef, werd door een engel in een droom gewaarschuwd over de plannen van Herodes en kreeg instructies om naar Egypte te vluchten (Matteüs 2:13).
 • Dromen van de wijzen: De wijzen werden door een droom gewaarschuwd om niet terug te keren naar Herodes nadat ze Jezus hadden bezocht (Matteüs 2:12).

Over het algemeen wordt dromen in de Bijbel vaak gezien als een middel waarmee God direct of indirect met mensen communiceert, of als een manier om toekomstige gebeurtenissen te onthullen.

Wat zegt de bijbel over alcohol gebruik?

0
De Bijbel erkent wijn als vreugdebron maar waarschuwt tegen overmatig gebruik en dronkenschap, benadrukt matigheid en zelfcontrole.
De Bijbel erkent wijn als vreugdebron maar waarschuwt tegen overmatig gebruik en dronkenschap, benadrukt matigheid en zelfcontrole.

De Bijbel biedt gemengde perspectieven over het gebruik van alcohol, waarbij zowel de positieve als negatieve aspecten worden belicht.

 1. Matig gebruik: Alcohol wordt op sommige plaatsen in de Bijbel gezien als een bron van vreugde en een geschenk van God. Bijvoorbeeld, Psalm 104:14-15 prijst God voor de wijn die “het hart van de mens vrolijk maakt”. Evenzo spreekt Prediker 9:7 over het genieten van wijn met een vrolijk hart als deel van een God-gegeven leven.
 2. Waarschuwingen tegen misbruik: Er zijn echter sterke waarschuwingen tegen overmatig drinken en dronkenschap. In Efeziërs 5:18 staat: “En wordt niet dronken van wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest”. Dronkenschap wordt vaak geassocieerd met losbandigheid en immoreel gedrag.
 3. Abstinentie en toewijding: In bepaalde situaties en voor bepaalde personen wordt volledige onthouding aanbevolen of vereist. Nazireeërs, bijvoorbeeld, moesten tijdens hun nazireeërgelofte afzien van alle producten van de wijnstok (Numeri 6:3). Ook Johannes de Doper dronk geen wijn of sterke drank (Lukas 1:15).

De Bijbel benadrukt dus een evenwichtige benadering van alcohol: genieten met mate en vermijden van excessen. Het erkent de potentieel vreugdevolle aspecten van alcohol, maar waarschuwt ook voor de gevaren van misbruik.

Dronk jezus wijn?

Jezus dronk wijn volgens de Bijbel. Er zijn verschillende passages die dit aangeven. Een van de bekendste voorbeelden is het verhaal van het Laatste Avondmaal, waarbij Jezus wijn deelt met Zijn discipelen. Dit wordt beschreven in de synoptische evangeliën (Mattheüs 26:27-29, Markus 14:23-25, en Lukas 22:17-20) waar Jezus zegt dat de wijn Zijn “bloed van het verbond” is, dat vergoten wordt voor velen tot vergeving van zonden.

Daarnaast is Jezus’ eerste wonder het veranderen van water in wijn tijdens de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-11). Dit wonder wordt vaak gezien als een teken van Zijn goddelijke autoriteit en als een symbool van de nieuwe vreugde die Hij brengt.

Deze passages tonen aan dat Jezus wijn gebruikte in zowel dagelijkse als rituele contexten, wat consistent is met de culturele praktijken van die tijd.

Wat zegt de bijbel over alcohol misbruik?

De Bijbel spreekt zich duidelijk uit tegen alcoholmisbruik en dronkenschap, en dit wordt in verschillende passages belicht:

 1. Morele en sociale gevolgen: Dronkenschap wordt vaak geassocieerd met immoreel gedrag en wordt in de Bijbel afgekeurd. In de brief aan de Galaten worden de “werken van het vlees” opgesomd, waarbij dronkenschap specifiek wordt genoemd als een gedrag dat christenen moeten vermijden (Galaten 5:19-21).
 2. Waarschuwingen en vermaningen: Spreuken biedt veel wijsheid over de gevaren van overmatig alcoholgebruik. Bijvoorbeeld, Spreuken 20:1 zegt: “Wijn is een spotter, sterke drank is onrustig, en ieder die daardoor doling wordt, is niet wijs.” Ook Spreuken 23:20-21 waarschuwt dat dronkaards en vraatzuchtigen verarmen en door lompen worden bedekt.
 3. Effect op het oordeelsvermogen: In Spreuken 31:4-5 wordt koningen geadviseerd om geen wijn of sterke drank te drinken, zodat ze hun oordeel niet verliezen en de rechten van alle ellendigen vergeten.
 4. Geestelijke waakzaamheid: In de Nieuw Testamentische brieven worden christenen opgeroepen om sober en waakzaam te blijven. Bijvoorbeeld, Efeziërs 5:18 waarschuwt: “En wordt niet dronken van wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.”

Deze teksten tonen aan dat de Bijbel dronkenschap en alcoholmisbruik ziet als schadelijk, zowel voor het individu als voor de gemeenschap, en dat het belangrijk is om zelfcontrole en matigheid te betrachten.

Gebed tegen demonen en om bescherming

0
Gebed vraagt Jezus om bescherming tegen demonen, inzet van engelen, reiniging en vrede door Zijn macht en liefde.
Gebed vraagt Jezus om bescherming tegen demonen, inzet van engelen, reiniging en vrede door Zijn macht en liefde.

Heer Jezus Christus, wij roepen Uw heilige naam aan en zoeken Uw bescherming. In Uw machtige naam, bid ik voor veiligheid en bescherming tegen de boze geesten en demonen die rust en vrede verstoren. U hebt gezegd dat wij macht zouden hebben om op slangen en schorpioenen te treden en over alle krachten van de vijand, en niets zal ons enig kwaad doen. In geloof en vertrouwen roep ik die belofte aan.

Wij vragen U, Heer, om ons te omringen met Uw goddelijke bescherming. Stuur Uw engelen om een wacht rondom ons op te zetten en ons te leiden op paden van rechtvaardigheid. Help ons om sterk en moedig te zijn, niet bang voor het kwaad, omdat U met ons bent.

Reinig deze plaats en onze harten, Heer Jezus, en laat geen ruimte voor het kwaad. Laat Uw heilige Geest over ons waaien en vul ons met Uw vrede, zodat waar wij ook gaan, Uw licht en liefde zichtbaar zijn.

In Jezus’ naam bidden wij, amen.

In de machtige naam van Jezus Christus beveel ik jou, demon, deze plaats te verlaten. Jezus heeft gezag over alle machten van het kwaad, en in Zijn naam beveel ik jou om weg te gaan en niet terug te keren. Amen.

Wat zegt de bijbel over mensen die bezeten zijn van demonen ?

0
Wat zegt de bijbel over mensen die bezeten zijn van demonen ?
Wat zegt de bijbel over mensen die bezeten zijn van demonen ?

De Bijbel beschrijft verschillende gevallen van demonische bezetenheid, vooral in het Nieuwe Testament, waarin individuen worden beïnvloed of gecontroleerd door demonen. Deze passages zijn vooral te vinden in de Evangeliën, waar Jezus vaak demonen uitdrijft.

Wat zegt de Bijbel over demonische bezetenheid?

 1. Markus 5:1-20: Dit is een van de meest gedetailleerde verslagen van demonische bezetenheid. Jezus ontmoet een man die bezeten is door een legioen demonen. De demonen herkennen Jezus en vragen Hem of Hij hen in een kudde varkens wil sturen, wat Hij doet. Vervolgens storten de varkens zich van een klif in een meer en verdrinken.
 2. Matteüs 12:22-28 en Lucas 11:14-23: In deze passages geneest Jezus een demonisch bezeten man die blind en stom was. Na de genezing kon de man spreken en zien. Dit leidde tot discussies over de bron van Jezus’ macht, waarbij sommigen beweerden dat Hij door Beëlzebul, de vorst der demonen, demonen uitdreef.
 3. Lucas 8:2: Er wordt vermeld dat Jezus zeven demonen had uitgedreven uit Maria Magdalena.

Wat doen demonen volgens de Bijbel?

Demonen in de Bijbel lijken te streven naar het verstoren van zowel fysiek als geestelijk welzijn van mensen. Ze kunnen lichamelijke kwalen veroorzaken, zoals doofheid of blindheid, maar ook mentale en emotionele verstoringen. Het Nieuwe Testament beschrijft Jezus’ vele confrontaties met demonen, meestal resulterend in de bevrijding van de bezeten personen. De verhalen benadrukken de macht van Jezus over de demonen en zijn vermogen om ze uit te drijven, wat een centraal aspect van zijn bediening was.

Wat voor kwaad doen demonen?

In religieuze en culturele verhalen worden demonen vaak geassocieerd met diverse vormen van kwaad en destructieve invloeden. Hun daden variëren afhankelijk van de specifieke tradities en overtuigingen. Hier zijn enkele algemene thema’s over het kwaad dat demonen zouden doen volgens verschillende perspectieven:

Binnen het christendom worden demonen vaak gezien als entiteiten die de spirituele, emotionele en fysieke staat van mensen negatief beïnvloeden. Ze kunnen:

 • Ziekten veroorzaken: Fysieke kwalen en handicaps worden soms toegeschreven aan demonische activiteiten.
 • Mentale en emotionele onrust stoken: Angsten, depressie en andere psychische problemen kunnen soms worden geïnterpreteerd als tekenen van demonische beïnvloeding.
 • Aanzetten tot immoreel gedrag: Verleidingen tot zonden zoals hebzucht, woede, jaloezie en andere immorele daden worden soms gezien als invloeden van demonen.
 • Geestelijke verwarring en bedrog: Demonen kunnen mensen verleiden tot valse overtuigingen of spirituele dwalingen, waardoor ze van hun geloof afwijken.

Kan je worden bevrijd van demonen?

Ja, volgens vele religieuze tradities is het mogelijk om bevrijd te worden van demonen. De methoden en rituelen kunnen echter aanzienlijk verschillen afhankelijk van de specifieke religieuze of culturele context

In het christendom wordt bevrijding van demonen meestal bereikt door middel van exorcisme. Dit is een ritueel waarin door gebed, vasten en de autoriteit van Jezus Christus, demonen worden uitgedreven. Exorcisme kan variëren van eenvoudige gebeden tot meer formele rituelen uitgevoerd door een aangewezen exorcist, vaak een priester of een andere religieuze leider. De Katholieke Kerk bijvoorbeeld heeft specifieke richtlijnen en gebeden voor exorcismen, die alleen door een bevoegde priester mogen worden uitgevoerd.

Kan je door bidden demonen wegjagen?

Ja, want door het offer van Jezus Christus heb je de macht gekregen om demonen te verjagen!

In het christendom wordt gebed gezien als een krachtig middel in de spirituele strijd tegen demonen en andere kwade geesten. Veel christenen geloven dat door het aanroepen van Jezus Christus en het bidden in Zijn naam, demonen kunnen worden uitgedreven of hun invloed kan worden verminderd. Dit is gebaseerd op bijbelse passages waar Jezus zelf demonen uitdrijft en Zijn volgelingen macht geeft om hetzelfde te doen (bijvoorbeeld Markus 16:17).

Wat zegt de bijbel over de eindtijd?

0
De eindtijd in de Bijbel verwijst naar de periode voorafgaand aan het einde van de wereld, gekenmerkt door grote verdrukking, kosmische gebeurtenissen, en de uiteindelijke terugkomst van Christus.
De eindtijd in de Bijbel verwijst naar de periode voorafgaand aan het einde van de wereld, gekenmerkt door grote verdrukking, kosmische gebeurtenissen, en de uiteindelijke terugkomst van Christus.

De Bijbel spreekt uitgebreid over de eindtijd, vooral in boeken zoals Daniël in het Oude Testament en Openbaring in het Nieuwe Testament. Deze passages worden vaak geïnterpreteerd als profetieën over de toekomst van de wereld en de uiteindelijke vervulling van God’s plan.

 1. Daniël – In het boek Daniël staan verschillende visioenen en dromen die gaan over de eindtijden, met symbolische beelden van beesten en koningen die verschillende rijken en periodes vertegenwoordigen. Daniël spreekt ook over een periode van grote verdrukking die zal plaatsvinden voor het einde van de wereld.
 2. Openbaring – Dit is waarschijnlijk het meest bekende boek over de eindtijd. Geschreven door Johannes, beschrijft het visioenen van intense oordelen, het merkteken van het beest, de antichrist, de grote verdrukking, de slag bij Armageddon, de tweede komst van Christus, het Laatste Oordeel, en uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Openbaring staat vol met symbolische taal die vaak op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd.
 3. De Olijfbergrede – In de evangeliën, vooral in Matteüs 24, Marcus 13 en Lucas 21, geeft Jezus zelf onderwijs over de tekenen van het einde der tijden. Hij spreekt over oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, en vervolgingen die zullen plaatsvinden, de verschijning van de ‘gruwel der verwoesting’, en de noodzaak voor waakzaamheid.

Deze teksten worden binnen het christendom op verschillende manieren geïnterpreteerd. Sommige gelovigen nemen deze beschrijvingen letterlijk en zien ze als directe voorspellingen, terwijl anderen ze meer symbolisch opvatten als beschrijvingen van de strijd tussen goed en kwaad door de eeuwen heen. Hoe deze teksten worden begrepen, kan sterk variëren afhankelijk van theologische perspectieven en denominatie.

De Bijbel geeft geen specifieke datum of tijdstip voor de eindtijd of de terugkomst van Christus. Veel passages benadrukken juist dat de exacte tijd onbekend is. Hier zijn een paar sleutelverzen die dit idee ondersteunen:

 1. Matteüs 24:36 – “Doch van die dag en die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, maar mijn Vader alleen.”
 2. Markus 13:32-33 – “Maar van die dag of dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, zelfs de Zoon niet, maar alleen de Vader. Weest waakzaam, blijft waakzaam; want gij weet niet wanneer het vastgestelde tijdstip daar is.”
 3. Handelingen 1:7 – Toen de discipelen Jezus vroegen of Hij op dat moment het koninkrijk voor Israël zou herstellen, antwoordde Hij: “Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te kennen, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.”

Deze verzen benadrukken dat niemand behalve God de Vader de exacte tijd van de eindtijd kent, en dat het belangrijk is om altijd voorbereid en waakzaam te zijn, in plaats van te speculeren over specifieke datums. Door de geschiedenis heen zijn er vele voorspellingen gedaan over de eindtijd, maar geen enkele is uitgekomen, wat consistent is met de bijbelse leer dat niemand de dag of het uur kent.

Wat zegt de bijbel over: Wanneer verhoort God gebeden?

0
Wat zegt de bijbel over: Wanneer verhoort God gebeden?
Wat zegt de bijbel over: Wanneer verhoort God gebeden?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over gebed en hoe God gebeden verhoort. Er is geen eenvoudig antwoord, omdat de Schrift aangeeft dat de wijze waarop en de timing van God om gebeden te verhoren kan variëren. Hier zijn enkele sleutelconcepten en verzen die inzicht bieden in wanneer en hoe God gebeden verhoort:

 1. Geloof: Een van de belangrijkste factoren is geloof. Jezus benadrukt het belang van geloof in gebed. In Matteüs 21:22 zegt Hij: “En alles wat u in het gebed vraagt, gelovende, zult u ontvangen.”
 2. Overeenkomst met Gods wil: 1 Johannes 5:14-15 legt uit dat als we iets vragen naar Zijn wil, Hij ons hoort: “En dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben, dat, indien wij iets naar Zijn wil vragen, Hij ons hoort. En indien wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook vragen, wij weten dat wij de verzoeken hebben verkregen die wij van Hem hebben gevraagd.”
 3. Volharding in gebed: De Bijbel moedigt ons aan om volhardend te zijn in ons gebed. In Lucas 18:1-8 vertelt Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter om te benadrukken dat men altijd moet bidden en niet ontmoedigd raken.
 4. Zonde belijden: Zonde kan een barrière vormen tussen ons en God. Psalm 66:18 zegt: “Indien ik ongerechtigheid bedoeld had in mijn hart, de Heere zou niet gehoord hebben.
 5. In Jezus’ naam bidden: Jezus leerde ons in Zijn naam te bidden, wat betekent dat we bidden met het begrip en de erkenning van wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Johannes 14:13-14 zegt: “En wat u ook zult vragen in Mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen.”
 6. De juiste motieven: Onze motieven voor wat we vragen zijn ook belangrijk. Jakobus 4:3 waarschuwt: “U bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, om het in uw begeerten te verteren.”
 7. Gods soevereiniteit: Ten slotte moeten we erkennen dat God soeverein is en alles ziet vanuit een eeuwig perspectief. Zijn antwoorden op onze gebeden kunnen zijn “ja”, “nee”, of “wacht”, afhankelijk van wat Hij weet dat het beste is.

Het begrijpen van hoe en wanneer God gebeden verhoort, vereist een relatie met Hem, kennis van Zijn Woord, en een hart dat zich wil onderwerpen aan Zijn wil en timing. Het is belangrijk om te onthouden dat God altijd naar ons luistert en elk gebed hoort, maar Hij verhoort ze op Zijn manier en in Zijn tijd voor ons grootste goed en Zijn grootste glorie.

Wat zegt de bijbel over andere goden?

0
Wat zegt de bijbel over andere goden?
Wat zegt de bijbel over andere goden?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over andere goden, met name in het Oude Testament, waar het vaak gaat over de afgoderij waarmee de Israëlieten te maken hadden. Een van de duidelijkste verklaringen over andere goden is te vinden in de Tien Geboden:

 1. Exodus 20:3: “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Dit eerste gebod benadrukt de exclusieve verering die de God van Israël eist, waarbij het aanbidden van andere goden strikt verboden is.

Daarnaast zijn er nog andere teksten die spreken over de houding ten opzichte van andere goden:

 1. Deuteronomium 6:14-15: “Gij zult andere goden niet achterna lopen, van de goden der volken die rondom u zijn; (want de HEERE, uw God, is een ijverig God in uw midden) opdat de toorn des HEEREN, uw God, niet tegen u ontsteke, en Hij u van den aardbodem verdelge.”
 2. Psalm 96:5: “Want alle goden der volkeren zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.” Deze tekst benadrukt de nietigheid van andere goden in vergelijking met de scheppingskracht van de God van Israël.
 3. 1 Korintiërs 8:4-6: “Wij weten dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen andere God is dan één. Want al zijn er die genaamd worden goden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn), nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij tot Hem; en één Heere, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem.”

In deze teksten wordt duidelijk gemaakt dat het geloof in en de verering van andere goden als vals en onaanvaardbaar wordt beschouwd vanuit het perspectief van het Bijbelse monotheïsme. De Bijbel leert dat er slechts één ware God is, en het aanbidden van andere goden wordt gezien als afgoderij, een zonde die consequent wordt veroordeeld.

Zegen en vreugde voor u en uw dierbaren deze Pasen 2024!

0
Zegen en vreugde voor u en uw dierbaren deze Pasen 2024!
Zegen en vreugde voor u en uw dierbaren deze Pasen 2024!

In deze gezegende periode van Pasen 2024, is het gemakkelijk om te worden meegesleept in de wereldse tradities van overvloed en feestvieren. We vullen onze huizen met chocolade eieren en uitbundige maaltijden, vaak vergetend waar deze heilige tijd werkelijk om draait. Dit jaar nodigen we u uit om samen met ons te reflecteren over de ware essentie van Pasen – een tijd van opoffering, vergeving, en hernieuwde hoop.

Meer dan tweeduizend jaar geleden gaf Jezus Christus, onze Heiland, Zijn leven op het kruis als het ultieme offer voor onze zonden. Zijn opstanding drie dagen later is de pijler van ons geloof, een herinnering aan Gods onvoorwaardelijke liefde en de overwinning op de dood. Het is deze ongekende daad van liefde die we herdenken, niet de tijdelijke geneugten van deze wereld.

In Mattheüs 6:19-21 herinnert Jezus ons eraan, “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze vernietigen, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar noch mot noch roest ze vernietigt, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” Deze woorden dagen ons uit om voorbij het vergankelijke te kijken en ons te richten op het eeuwige, op dat wat werkelijke waarde heeft.

Vergeving begint met het vergeven van anderen, zoals Christus ons vergeven heeft. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar het is de sleutel tot het bevrijden van ons hart, zodat we volledig kunnen ontvangen wat God voor ons in petto heeft. Jezus leert ons in Mattheüs 6:14-15, “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” Laat ons deze Pasen een tijd van vergeving en verzoening maken, zodat we werkelijk kunnen ervaren wat het betekent om door de Vader vergeven te worden.

Laten we in deze heilige periode elkaar behandelen met de liefde en het respect dat we zelf wensen te ontvangen. “Behandel anderen dus precies zoals u zelf behandeld wilt worden,” leert Jezus ons in Mattheüs 7:12. Dit is de gouden regel die ons leidt in onze interacties met anderen, een herinnering dat de liefde die we geven, terugkeert naar ons.

Dus, terwijl we ons voorbereiden om Pasen te vieren, laten we ons hart en onze gedachten richten op Jezus Christus. Laten we dankbaar zijn voor Zijn offer en Zijn liefde die ons elke dag omringt. Mogen we schatten verzamelen in de hemel door onze daden van liefde, vergeving, en mededogen.

“Laten we daarom het feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” – 1 Korintiërs 5:8 (ESV)

Reflecties op Cvandaag, het AD en David de Vos

6
Reflecties op Cvandaag, het AD en David de Vos
Reflecties op Cvandaag, het AD en David de Vos

Het laatste artikel van Cvandaag richt zich de recente uitlatingen van evangelist David de Vos en de daaropvolgende reacties binnen de evangelische gemeenschap. De Vos, bekend om zijn openhartige benadering van geloofszaken, heeft in een interview met het AD en in zijn boek Rauw de pijnpunten en hypocrisie volgens hem, binnen de evangelische beweging aan de kaak gesteld. Hij beweert dat de beweging sinds de coronapandemie geradicaliseerd is, met een toegenomen wantrouwen jegens media en overheid.

De Vos spaart niemand

De Vos spaart zichzelf noch anderen in zijn kritiek. Hij beschrijft hoe kerkleiders zich achter de schermen anders gedragen dan zij in het openbaar voordoen, en hoe de zoektocht naar eer en glorie van leiders soms ten koste gaat van de kerk zelf. Zijn opmerkingen over zijn schoonvader, Jaap Dieleman, benadrukken de persoonlijke aard van zijn kritiek en de diepte van zijn zorgen.

Deze situatie heeft geleid tot een verhit debat binnen de evangelische gemeenschap, waarbij platforms zoals het AD en CVandaag fungeren als arena’s voor deze discussies. En hiermee grof geld mee verdienen! Alles zit achter een betaalmuur en voor €14,95 per maand kun je het laatste verdrietige nieuws lezen! Is het zo moeilijk om elkaar op te zoeken en in gesprek met elkaar te gaan.

De Satan, antichrist en demonen vieren feest! Goed bezig christen broeders en zusters!

Echter, niet iedereen kiest ervoor om deel te nemen aan het publieke debat. Tom de Wal van Frontrunners Ministries bijvoorbeeld, kiest voor een meer terughoudende benadering, wellicht communiceert hij wel met God en haalt hij de wijsheid uit de bijbel! Vergeet niet wij hebben een levende God en levendig geloof. Mogelijk gemaakt door het offer van Jezus Christus !

Dit is in strijd met alles waar het geloof voor staat!

Als christenen worden we opgeroepen tot een leven dat reflecteert op de liefde van Christus, niet alleen in onze woorden maar ook in onze daden. De huidige staat van openlijke conflicten en beschuldigingen binnen de gemeenschap kan tegenstrijdig lijken met deze oproep. Het is belangrijk om te onthouden dat, hoewel kritiek noodzakelijk kan zijn voor groei en verbetering, het pad van liefde, begrip, en vergeving het meest overeenkomt met de leringen van Jezus.

Een ongemakkelijk gevoel

Het is begrijpelijk dat velen zich ongemakkelijk voelen bij het zien van zulke openlijke conflicten binnen de kerk. Deze situaties herinneren ons eraan dat geen enkele gemeenschap perfect is en dat we allemaal afhankelijk zijn van Gods genade. Misschien is dit een gelegenheid om te reflecteren op onze eigen harten en om te zoeken naar wegen van herstel en eenheid, in overeenstemming met de geest van het evangelie.

Conflict en verdeeldheid

In deze tijden van conflict en verdeeldheid, laten we ons wenden tot de Schrift voor wijsheid en leiding. Het is in de Bijbel waar we leren over Gods onvoorwaardelijke liefde, vergeving, en de kracht van herstel. Laten we streven naar een gemeenschap die deze waarden belichaamt, waar discussies en meningsverschillen kunnen plaatsvinden in een sfeer van liefde en respect, altijd met het oog op het grotere doel van het vertegenwoordigen van Christus in de wereld.

Wat zegt de bijbel over geloof?

0
Wat zegt de bijbel over geloof?
Wat zegt de bijbel over geloof?

De Bijbel spreekt uitvoerig over geloof, waarbij het vaak wordt omschreven als vertrouwen op God en Zijn beloften, zelfs wanneer die niet zichtbaar zijn. Een van de kernverzen over geloof is te vinden in Hebreeën 11:1, “Nu is het geloof een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Dit vers legt de essentie van geloof uit als het vertrouwen op wat we hopen en het zeker zijn van wat we niet zien.

Hebreeën 11 wordt vaak “de geloofshoofdstuk” genoemd omdat het vele voorbeelden van bijbelse figuren noemt die door geloof leefden. Vers 6 benadrukt het belang van geloof in de relatie met God: “Zonder geloof is het onmogelijk om Hem welgevallig te zijn; want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat, en dat Hij een beloner is van hen die Hem ernstig zoeken.”

Jezus sprak ook vaak over het belang van geloof. In Markus 11:22 zei Jezus, “Heb geloof in God.” Hij onderwees dat geloof, zelfs zo klein als een mosterdzaad, bergen kan verzetten (Mattheüs 17:20), wat wijst op de kracht van oprecht geloof, ongeacht de omvang.

Geloof is niet alleen het geloven in de waarheid van Gods Woord, maar het is ook fundamenteel voor redding. Efeziërs 2:8-9 verklaart, “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof; en dat niet uit uzelf: het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”

Samenvattend, de Bijbel leert dat geloof essentieel is voor een relatie met God, het is de basis voor onze redding en het moet actief zijn in ons leven, wat leidt tot vertrouwen, gehoorzaamheid en volharding in het volgen van Christus.

Wat zegt de bijbel over laster?

0
Wat zegt de bijbel over laster?
Wat zegt de bijbel over laster?

De Bijbel spreekt duidelijk en ernstig over het onderwerp laster. Laster wordt gezien als het spreken van onwaarheden of beschadigende uitspraken over anderen, en het wordt beschouwd als een zonde die gemeenschappen kan verdelen en relaties kan beschadigen. Verschillende Bijbelgedeelten benadrukken hoe belangrijk het is om onze woorden zorgvuldig te kiezen en de impact die ze kunnen hebben op anderen.

In Spreuken 10:18 staat: “Wie haat verbergt, heeft leugenlippen. Wie laster uitbrengt, is een dwaas.” Dit vers benadrukt dat het verspreiden van laster dwaas is en voortkomt uit verborgen haat.

Efeziërs 4:29 zegt: “Laat geen corrupt woord uit uw mond uitgaan, maar wat goed is tot opbouw van de behoefte, opdat het genade geeft aan hen die horen.” Dit adviseert gelovigen om woorden te spreken die anderen opbouwen in plaats van hen neer te halen.

Jakobus 4:11 waarschuwt: “Spreek geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt, en zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van de wet, en oordeelt de wet. Maar als u de wet oordeelt, bent u geen doener van de wet, maar een rechter.” Dit vers wijst op de hypocrisie van het spreken van kwaad over anderen en benadrukt dat het oordelen van anderen ons in de positie plaatst van rechters, een positie die alleen God toekomt.

Leviticus 19:16 bevat een direct gebod tegen laster: “U zult niet rondgaan als een lasteraar onder uw volk. U zult niet opstaan tegen het bloed van uw naaste. Ik ben de HEER.” Dit benadrukt dat laster niet alleen moreel verkeerd is, maar ook tegen de wil van God.

Deze verzen tonen aan dat de Bijbel het gebruik van onze woorden zeer serieus neemt en ons oproept om wijs en liefdevol te spreken, waarbij we laster vermijden en in plaats daarvan kiezen voor woorden die genezing en opbouw brengen. Het is een oproep aan gelovigen om bewust te zijn van de kracht van hun woorden en om te streven naar een manier van spreken die eer brengt aan God en goed is voor de mensen om hen heen.

Wat zegt de bijbel over het huwelijk

0
Wat zegt de bijbel over het huwelijk
Wat zegt de bijbel over het huwelijk

De Bijbel spreekt uitgebreid over het huwelijk en beschouwt het als een heilige en bindende overeenkomst. In de Bijbelse context wordt het huwelijk gezien als een verbond, niet alleen tussen twee personen maar ook met God. Hier zijn enkele belangrijke verzen en thema’s over het huwelijk in de Bijbel:

 1. Het Huwelijk als een Goddelijke Instelling: Het huwelijk wordt beschouwd als door God ingesteld vanaf het begin van de schepping. Genesis 2:24 zegt: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” Dit vers benadrukt de bedoeling van een levenslange verbintenis en eenheid.
 2. Liefde en Respect: Efeziërs 5:25-33 spreekt uitgebreid over de liefdesrelatie tussen echtgenoten, met Christus’ liefde voor de kerk als het ultieme voorbeeld. Vers 25 zegt: “Mannen, heb je vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft liefgehad, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven.”
 3. Trouw en Zuiverheid: Huwelijkstrouw en zuiverheid worden sterk benadrukt. Hebreeën 13:4 zegt: “Laat het huwelijk in alle dingen eervol zijn, en het bed onbevlekt; maar God zal hoereerders en overspeligen oordelen.”
 4. Gelijkwaardigheid en Partnerschap: Hoewel er verschillende rollen binnen het huwelijk kunnen zijn, spreekt de Bijbel over een fundamentele gelijkwaardigheid en partnerschap. Prediker 4:9-12 spreekt over de waarde van samenwerking en ondersteuning binnen het huwelijk.
 5. Het Oplossen van Conflicten: De Bijbel erkent dat er in elk huwelijk uitdagingen zullen zijn, maar biedt wijsheid voor het oplossen van conflicten. Efeziërs 4:26 zegt: “Wees boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw toorn.”
 6. Het Doel van het Huwelijk: Naast gezelschap en voortplanting, ziet de Bijbel het huwelijk als een middel om elkaar te helpen groeien in geloof en heiligheid. Maleachi 2:15 spreekt over het zoeken van een godvrezend nageslacht als een van de doelen van het huwelijk.

Het huwelijk wordt dus in de Bijbel gepresenteerd als een heilige, levenslange verbintenis die respect, liefde, trouw, en een gedeeld geloof vereist. Het wordt gezien als een middel voor persoonlijke groei, wederzijdse ondersteuning, en spirituele eenheid.

Wat ik als Christen niet snap: De kritiek op Frontrunners en Tom de Wal

6
Wat ik als Christen niet snap: De kritiek op Frontrunners en Tom de Wal
Wat ik als Christen niet snap: De kritiek op Frontrunners en Tom de Wal

Als christen sta ik vaak versteld van de veelheid aan interpretaties en benaderingen binnen het christelijk geloof. De diversiteit aan kerken, denominaties en christelijke bewegingen getuigt van een rijke schakering aan geloofsbelevingen. Toch zorgt deze diversiteit soms ook voor onbegrip en kritiek tussen verschillende groepen binnen het christendom. Een situatie die mij recentelijk heeft doen nadenken, betreft de kritiek van Cvandaag.nl en andere christelijke media op Frontrunners Ministries, onder leiding van Tom de Wal.

Cvandaag: Een platform voor christelijk Nederland

Cvandaag.nl profileert zich als dé website voor christelijk Nederland, met als doel christenen te informeren en te inspireren. Ze bieden diepgang, indrukwekkende verhalen en actueel christelijk nieuws. De intentie achter Cvandaag.nl lijkt nobel: het versterken van de christelijke gemeenschap in Nederland door relevante en inspirerende inhoud, tegen een prijs van €14,95 per maand. Alle artikelen zitten achter een stevige betaalmuur.

Frontrunners Ministries: Een missie van geloof en kracht

Aan de andere kant staat Frontrunners Ministries, een beweging gestart in 2016 door Tom en Femke de Wal. Hun missie, geïnspireerd door 1 Korinthe 9:24, is om een generatie “frontrunners” op te richten die volledig voor Gods koninkrijk gaan. Dit doen ze door mensen te bereiken en toe te rusten met het geloof en de kracht van de Heilige Geest. Hun activiteiten en evenementen zijn gericht op het bereiken en bekrachtigen van mensen in hun geloof en roeping.

De kritiek: Ongefundeerde beschuldigingen?

Wat mij als christen verbaast en zelfs stoort, is de kritiek van Cvandaag.nl en andere christelijke media op Frontrunners en Tom de Wal. Deze kritiek lijkt voornamelijk te focussen op de wijze waarop Frontrunners het evangelie verkondigt en gebedsgenezingen benadert. Artikelen met titels als “Tom de Wal toont aan dat het verstandig is om gebedsgenezers te ontlopen” en “Tom de Wal snoeihard door de mangel bij Vandaag Inside; Johan Derksen doet opvallende oproep” suggereren een campagne van smaad en laster, zonder grondige onderbouwing.

Je kan op Cvandaag niet het volledige artikel lezen, je moet hiervoor eerst €14,95 betalen. Zodra je dit betaald heb, kun je alle laster artikelen lezen.

Bijbelse reflectie op kritiek en diversiteit

De Bijbel leert ons om in liefde en geduld met elkaar om te gaan, zelfs wanneer er verschillen zijn in geloofsbeleving en -interpretatie. In Efeziërs 4:2-3 staat: “Wees altijd nederig en zachtmoedig. Wees geduldig en verdraagzaam en probeer in liefde de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft: de eenheid in vrede.” Deze verzen herinneren ons eraan dat diversiteit binnen het lichaam van Christus geen aanleiding zou moeten zijn voor verdeeldheid, maar juist voor eenheid in verscheidenheid.

Vragen en overwegingen

Als volger van Frontrunners, die de positieve impact van hun werk heeft gezien, roept de kritiek van Cvandaag.nl en anderen vragen op:

 • Op basis van welke criteria wordt de aanpak van Frontrunners en Tom de Wal beoordeeld?
 • Is er ruimte voor dialoog en wederzijds begrip tussen verschillende christelijke bewegingen en media?
 • Hoe kunnen we als christelijke gemeenschap omgaan met verschillen in interpretatie en praktijk zonder te vervallen in ongefundeerde kritiek?

Conclusie

Als christenen worden we opgeroepen om in liefde en eenheid samen te werken, ongeacht onze verschillen. Het is mijn hoop dat we bruggen kunnen bouwen tussen diverse christelijke groepen en samen kunnen werken aan het verspreiden van het evangelie, in plaats van ons te richten op onderlinge kritiek. Laten we streven naar een dialoog die gebaseerd is op respect, liefde en de waarheid van het Woord van God.

Frontrunners, onder leiding van Tom de Wal, is een uitstekende organisatie en hij een voortreffelijke christen broeder. Bezoek hun website, bestel gratis hun boeken en ontdek zelf de waarheid en het licht. Laat je niet meeslepen door de negativiteit die Cvandaag verspreidt. Bij twijfel, wend je tot onze Vader voor leiding.

Wat is blijdschap in de bijbel?

0
Wat is blijdschap in de bijbel?
Wat is blijdschap in de bijbel?

Blijdschap in de context van de Bijbel wordt vaak geassocieerd met spirituele voldoening, het ervaren van Gods aanwezigheid en de vervulling die komt van het leven volgens Zijn wil. Het is een thema dat door het gehele heilige boek heen geweven is, niet alleen als een emotionele staat maar ook als een morele en spirituele kwaliteit die christenen dienen te cultiveren.

In de Bijbel wordt blijdschap niet noodzakelijkerwijs gezien als een voortdurende staat van gelukzaligheid, ongeacht de externe omstandigheden. Integendeel, het wordt vaak voorgesteld als iets dat diep geworteld is in het vertrouwen op God en in het vinden van tevredenheid in Zijn beloftes, zelfs te midden van beproevingen en lijden. Deze vorm van blijdschap is onderscheidend omdat het niet afhankelijk is van tijdelijke of materiële omstandigheden.

Een paar sleutelteksten die de notie van blijdschap in de Bijbel illustreren, omvatten:

 • Filippenzen 4:4: “Verblijdt u in de Heere te allen tijde. Ik zeg het nog eens: Verblijdt u!” Hier benadrukt de apostel Paulus het belang van blijdschap als een permanente houding, gebaseerd op de relatie met Christus, onafhankelijk van externe situaties.
 • Jakobus 1:2-3: “Acht het een grote vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei beproevingen valt, omdat u weet dat de beproeving van uw geloof volharding bewerkt.” Deze passage spreekt over blijdschap in tijden van beproeving, niet vanwege het lijden zelf, maar vanwege het begrip dat uit dergelijke ervaringen groei en versteviging van het geloof voortkomen.
 • Psalm 16:11: “U maakt mij het pad des levens bekend; bij U is vreugde, in Uw rechterhand eeuwige blijdschappen.” Deze psalm van David reflecteert op het vinden van ware blijdschap in de aanwezigheid van God en in de hoop op eeuwig leven.

Blijdschap in de Bijbel overstijgt dus de eenvoudige emotie van geluk. Het is verbonden met een diepere spirituele realiteit die geworteld is in het geloof en vertrouwen op God, ongeacht de levensomstandigheden. Het wordt gepresenteerd als een aspect van het christelijke karakter dat ontwikkeld en gekoesterd moet worden, vaak in tegenstelling tot en door de uitdagingen van het leven heen.

Wat zegt de bijbel over gebedsverhoring?

0
Wat zegt de bijbel over gebedsverhoring?
Wat zegt de bijbel over gebedsverhoring?

De Bijbel spreekt op vele plaatsen over gebedsverhoring, waarbij wordt benadrukt dat God luistert naar en antwoord geeft op de gebeden van de gelovigen. Hier zijn enkele sleutelteksten die dit concept verkennen:

 1. Mattheüs 7:7-8: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt; en wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, zal opengedaan worden.”
 2. Johannes 14:13-14: “En wat u ook zult vragen in Mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als u iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen.”
 3. Jakobus 5:16: “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u genezen wordt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.”
 4. 1 Johannes 5:14-15: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben ten opzichte van Hem, dat, als wij iets naar Zijn wil vragen, Hij ons hoort. En als wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook vragen, wij weten dat wij de verzoeken verkrijgen die wij van Hem gevraagd hebben.”

Deze teksten suggereren dat God openstaat voor onze gebeden en bereid is om te antwoorden. Er zijn echter enkele voorwaarden voor gebedsverhoring, zoals geloof in God (Markus 11:24), bidden naar Gods wil (1 Johannes 5:14), en soms vasten en gebed (Mattheüs 17:21).

Zijn er voorwaarden voor gebedsverhoring?

De Bijbel stelt verschillende voorwaarden voor gebedsverhoring. Deze voorwaarden helpen ons te begrijpen hoe we effectief kunnen bidden in lijn met Gods wil en karakter. Hier zijn enkele van de belangrijkste voorwaarden:

 1. Geloof in God: Markus 11:24 zegt, “Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend vraagt, geloof dat u het ontvangen hebt, en het zal u ten deel vallen.” Geloof is essentieel voor gebedsverhoring; zonder geloof is het moeilijk om God te behagen (Hebreeën 11:6).
 2. Bidden naar Gods wil: 1 Johannes 5:14-15 onderstreept het belang van bidden naar Gods wil: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben ten opzichte van Hem, dat, als wij iets naar Zijn wil vragen, Hij ons hoort.”
 3. In Jezus’ naam bidden: Jezus leert ons om in Zijn naam te bidden (Johannes 14:13-14). Dit betekent bidden met erkenning van Zijn autoriteit en in overeenstemming met Zijn karakter en doeleinden.
 4. Een rein hart: Psalm 66:18 zegt, “Had ik ongerechtigheid beoogd in mijn hart, de Heere zou niet hebben geluisterd.” Zonde kan een barrière vormen tussen ons en God. Belijdenis van zonden en een oprecht hart zijn belangrijk (1 Johannes 1:9).
 5. Volharding in gebed: Lucas 18:1-8 leert ons over het belang van volharding in gebed en niet opgeven.
 6. Nederigheid: 2 Kronieken 7:14 benadrukt de rol van nederigheid en bekering: “en als Mijn volk, over wie Mijn Naam is uitgeroepen, zich vernedert en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.”
 7. Een vergevingsgezinde houding: Markus 11:25 leert ons dat vergeving van anderen belangrijk is voor onze gebedsverhoring: “En wanneer u staat te bidden, vergeef als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

Deze voorwaarden helpen ons niet alleen om effectiever te bidden maar ook om te groeien in onze relatie met God en te leven op een manier die Hem behaagt. Het is belangrijk te onthouden dat gebed een dialoog is met God, geen formule, en dat een oprecht hart en een verlangen om Gods wil te doen centraal staan.

Zondige daden en houdingen

Wanneer er gezegd wordt dat zonde een barrière kan vormen tussen ons en God, verwijst dit naar het idee dat onze zondige daden en houdingen ons kunnen scheiden van een intieme relatie met God. Zonde is alles wat ingaat tegen Gods wil en Zijn heilige natuur. Dit omvat een breed scala aan gedragingen, gedachten, en attitudes, inclusief het niet vergeven van zonden en het niet liefhebben of willen vergeven van onze naasten.

 1. Niet vergeven van zonden: Niet vergeven zijn kan verwijzen naar twee aspecten:
  • Gods vergeving niet zoeken: Wanneer we zondigen en geen berouw tonen of vergeving zoeken van God, blijft die zonde een onopgeloste kwestie in onze relatie met Hem. Belijdenis en berouw zijn cruciaal omdat ze erkennen dat we Gods vergeving nodig hebben om herstel in de relatie te brengen. 1 Johannes 1:9 zegt, “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”
  • Anderen niet vergeven: Als we anderen hun tegen ons begane zonden niet vergeven, kan dit ook onze relatie met God beïnvloeden. Markus 11:25 benadrukt het belang van vergeving naar anderen toe: “En wanneer u staat te bidden, vergeef, als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.”
 2. Je naasten niet liefhebben of willen vergeven: Liefde is een fundamenteel gebod in de Bijbel, zowel de liefde voor God als de liefde voor onze naasten (Mattheüs 22:37-39). Het niet liefhebben of niet willen vergeven van anderen gaat in tegen dit gebod en kan onze geestelijke groei hinderen en onze relatie met God verstoren. 1 Johannes 4:20-21 spreekt hierover: “Als iemand zegt: Ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder niet liefheeft, die hij heeft gezien, kan God niet liefhebben, Die hij niet heeft gezien.”

In essentie onderwijst de Bijbel dat een leven in zonde, inclusief de weigering om te vergeven en lief te hebben, ons scheidt van de volheid van een relatie met God. Het is door Jezus’ offer aan het kruis en onze reactie daarop in geloof, berouw en vergeving (zowel het ontvangen als het geven daarvan) dat we deze barrière kunnen overwinnen en een diepere gemeenschap met God kunnen ervaren.

Wat zegt de bijbel over soldaten die een land verdedigen tegen een vijand

0
Wat zegt de bijbel over soldaten die een land verdedigen tegen een vijand
Wat zegt de bijbel over soldaten die een land verdedigen tegen een vijand

De Bijbel bevat verschillende perspectieven en verhalen over soldaten en oorlog, met zowel positieve als negatieve voorbeelden van militaire actie. Hier zijn enkele passages die relevant kunnen zijn voor het onderwerp van soldaten die hun land verdedigen:

 1. Romeinen 13:1-4 – Deze passage spreekt over het gezag van de overheid, inclusief het recht om geweld te gebruiken voor het handhaven van orde en gerechtigheid. Het stelt dat overheden dienaren van God zijn om het goede te doen en kwaad te straffen, wat kan worden geïnterpreteerd als ondersteuning voor soldaten die optreden onder legitiem gezag om een land te verdedigen.
 2. Johannes 15:13 – Hoewel deze passage niet specifiek over soldaten gaat, zegt het: “Niemand heeft grotere liefde dan degene die zijn leven opoffert voor zijn vrienden.” Dit kan worden gezien als erkenning van de opoffering die soldaten brengen.
 3. Psalmen 144:1 – Een Psalm van David, die zelf een krijger was, prijst God die hem traint voor de strijd: “Gezegend zij de HEERE, mijn rots, Die mijn handen oefent voor de strijd, mijn vingers voor de oorlog.”
 4. Mattheüs 8:5-13 en Lucas 7:1-10 – Beide vertellen het verhaal van een Romeinse centurion (een officier in het Romeinse leger) die groot geloof toonde in Jezus. Jezus prees zijn geloof en genas zijn dienaar, zonder zijn militaire rol te veroordelen.
 5. Nehemia 4:14 – Wanneer Nehemia en de Israëlieten de muren van Jeruzalem herbouwen onder dreiging van aanval, moedigt Nehemia hen aan om te vechten voor hun families en hun huis, wat een voorbeeld is van defensieve oorlogsvoering.
 6. Efeziërs 6:10-18 – Hoewel deze passage over de “geestelijke wapenrusting” spreekt die christenen moeten aandoen in de strijd tegen geestelijke krachten, gebruikt het militaire metaforen die erkennen dat het leven soms strijd vereist.

De Bijbel bevat complexe en soms tegenstrijdige boodschappen over geweld, oorlog en vrede, en de interpretatie ervan kan variëren afhankelijk van het perspectief van de lezer. In het algemeen wordt het concept van soldaten die hun land verdedigen niet expliciet veroordeeld of geprezen, maar zijn er voorbeelden en principes die zowel de noodzaak van verdediging als de waarde van vrede en gerechtigheid erkennen.

Wat zegt de bijbel over de straf als je een paragnost raadpleegd?

0
A small girl and grandmother reading bible at home.
A small girl and grandmother reading bible at home.

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over paragnosten, waarbij de algemene boodschap is dat het raadplegen van mediums, waarzeggers, en andere vormen van waarzeggerij wordt afgekeurd. Dit komt vooral naar voren in het Oude Testament. Enkele relevante passages zijn:

 1. Leviticus 19:31 – “Wend u niet tot de geesten van doden en raadpleeg geen waarzeggers, om u niet met hen te verontreinigen: Ik ben de HEER, uw God.”
 2. Deuteronomium 18:10-12 – “Laat bij u niemand gevonden worden die zijn zoon of dochter door het vuur laat gaan, die zich met waarzeggerij bezighoudt, een wichelaar, een uitwichelaar, een tovenaar, een bezweerder, een medium, een spiritist of iemand die de doden raadpleegt. Want iedereen die deze dingen doet, is een gruwel voor de HEER…”
 3. 1 Samuël 28 – Dit hoofdstuk vertelt het verhaal van Koning Saul die een medium (de heks van Endor) raadpleegt om met de overleden profeet Samuël te spreken. Dit wordt afgebeeld als een daad van wanhoop en ontrouw aan God, en het leidt tot Sauls uiteindelijke ondergang.
 4. Handelingen 16:16-18 – In het Nieuwe Testament wordt ook melding gemaakt van waarzeggerij. Dit verhaal beschrijft hoe Paulus en Silas een jonge vrouw tegenkomen die door een geest van waarzeggerij bezeten is en veel geld verdient voor haar meesters door waarzeggerij. Paulus drijft de geest uit in de naam van Jezus Christus, wat aantoont dat de macht van Christus groter is dan die van waarzeggers.

Deze passages laten zien dat de Bijbel het zoeken naar en het vertrouwen op mediums en waarzeggers afkeurt, en moedigt gelovigen aan om hun vertrouwen in God te stellen.

In de Bijbel wordt het raadplegen van paragnosten gezien als ontrouw aan God en kan leiden tot spirituele vervreemding en afkeuring door God, zonder een specifieke wereldse straf te noemen.

Wat zegt de bijbel over dromen

0
Wat zegt de bijbel over dromen
Wat zegt de bijbel over dromen

In de Bijbel worden dromen vaak gezien als een manier waarop God met mensen communiceert. Er zijn talloze verhalen en passages waarin dromen een belangrijke rol spelen. Hier volgen enkele sleutelpassages en -figuren die met dromen te maken hebben:

 1. Jozef (Oude Testament) – Een van de bekendste dromers in de Bijbel is Jozef, die in het boek Genesis verschijnt. Hij interpreteert niet alleen zijn eigen dromen, die voorspellen dat hij over zijn broers zal heersen, maar ook de dromen van de farao van Egypte, wat leidt tot zijn opkomst tot een machtige positie in Egypte (Genesis 37, 40-41).
 2. Daniël (Oude Testament) – Daniël interpreteert de dromen van koning Nebukadnezar van Babylon. Zijn vermogen om deze dromen nauwkeurig te interpreteren, in combinatie met zijn trouw aan God, leidt ertoe dat hij een gerespecteerde positie aan het hof krijgt (Daniël 2, 4).
 3. Jozef, de echtgenoot van Maria (Nieuwe Testament) – In het Mattheüsevangelie wordt verteld hoe Jozef in dromen goddelijke boodschappen ontvangt over de geboorte van Jezus en de noodzaak om zijn familie uit Egypte te redden (Mattheüs 1:20-24, 2:13, 2:19-20).
 4. Petrus (Nieuwe Testament) – In het boek Handelingen heeft Petrus een visioen in een droom die hem leert dat het evangelie voor alle mensen bedoeld is, niet alleen voor de Joden. Dit was een belangrijke wending voor de vroege christelijke kerk (Handelingen 10:9-16).
 5. Goddelijke waarschuwingen en leiding – De Bijbel bevat ook verhalen waarin God dromen gebruikt om mensen te waarschuwen en te leiden. Een voorbeeld is de droom van de wijzen, die werden gewaarschuwd niet terug te keren naar koning Herodes nadat ze Jezus hadden bezocht (Mattheüs 2:12).

Hoewel de Bijbel dromen soms portretteert als middel voor goddelijke communicatie, is er ook een waarschuwing tegen het te veel focussen op dromen of het gebruiken van dromen om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen buiten de context van goddelijke openbaring. In Deuteronomium 13:1-5, bijvoorbeeld, waarschuwt God het volk Israël om profeten of dromers die aanzetten tot afgoderij niet te volgen, zelfs als hun voorspellingen uitkomen.

Dus, terwijl dromen in de Bijbel soms worden gezien als een manier voor God om met mensen te communiceren, is er ook een duidelijk onderscheid tussen dromen die als goddelijke boodschappen worden beschouwd en dromen die niet van God afkomstig zijn. Het is belangrijk om dromen in hun bijbelse context te interpreteren en te begrijpen.

Wat zegt de bijbel over gebedsgenezing?

0
Wat zegt de bijbel over gebedsgenezing?
Wat zegt de bijbel over gebedsgenezing?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over gebedsgenezing, waarbij geloof en gebed worden gepresenteerd als middelen waardoor God genezing en herstel kan brengen. Enkele sleutelverzen en passages die het concept van gebedsgenezing behandelen, zijn:

 1. Jakobus 5:14-16 – Dit is een van de meest directe verzen over gebedsgenezing in het Nieuwe Testament. Het adviseert gelovigen die ziek zijn om de oudsten van de kerk te roepen om over hen te bidden en hen met olie te zalven in de naam van de Heer. Het vers belooft dat het gebed, aangeboden in geloof, de zieke zal redden en dat de Heer hem zal opwekken. Het benadrukt ook het belang van bekentenis van zonden aan elkaar en het bidden voor elkaar om genezing te ontvangen.
 2. Marcus 11:24 – In dit vers zegt Jezus: “Daarom zeg ik jullie: alles waar jullie om bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen.” Dit vers wordt vaak aangehaald om het belang van geloof in het gebed te benadrukken, inclusief gebed voor genezing.
 3. Mattheüs 18:19-20 – Hier spreekt Jezus over de kracht van overeenstemming in gebed, waarbij Hij aangeeft dat als twee personen op aarde ergens over eens zijn en daarvoor bidden, het van hen zal zijn door Mijn Vader in de hemel.
 4. Handelingen 3:6-8 – Dit is een voorbeeld van gebedsgenezing door de apostelen. Petrus geneest een man die vanaf zijn geboorte kreupel was door in de naam van Jezus Christus van Nazareth te spreken, niet door eigen kracht of vroomheid, maar door geloof in de naam van Jezus.
 5. Mattheüs 9:20-22 – Dit verhaal over de vrouw die aan bloedvloeiingen leed en genezen werd door Jezus’ kleed aan te raken, benadrukt het belang van geloof voor genezing. Jezus zei tegen haar: “Uw geloof heeft u gered.”

Deze passages illustreren dat gebedsgenezing in de Bijbel wordt voorgesteld als een mogelijkheid door geloof, waarbij men zich tot God wendt voor fysiek herstel. Het wordt echter ook duidelijk dat geloof en de soevereiniteit van God centraal staan in het proces. God beslist hoe en wanneer Hij genezing geeft, en soms kan Zijn antwoord op gebed anders zijn dan waarom specifiek gevraagd werd.

Graag attendeer ik jullie op het boek “God geneest altijd”. Het is momenteel gratis te bestellen: “God Geneest Altijd!”

Wat zegt de bijbel over gepest worden?

0
Wat zegt de bijbel over gepest worden?
Wat zegt de bijbel over gepest worden?

De Bijbel spreekt op verschillende manieren over het omgaan met uitdagingen zoals pesten. Hier zijn enkele principes die relevant kunnen zijn:

 1. Liefde en vergeving: Jezus leerde zijn volgelingen om anderen lief te hebben en zelfs hun vijanden te vergeven. In Matteüs 5:44 zegt Hij: “Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.” Dit betekent niet dat je het pesten moet accepteren, maar het kan helpen om vergevingsgezindheid te cultiveren om wrok los te laten.
 2. Bemoediging en steun: In Hebreeën 3:13 staat: “Maar bemoedig elkaar dagelijks, zolang men van een ‘vandaag’ kan spreken, opdat niemand van u zo verhart wordt door de misleiding van de zonde.” Het is belangrijk om elkaar aan te moedigen en steun te bieden, vooral aan degenen die gepest worden.
 3. Zoeken naar hulp: Het is verstandig om hulp te zoeken bij volwassenen, zoals ouders, leraren of andere vertrouwde personen, als je gepest wordt. In Spreuken 11:14 staat: “Waar geen wijze raad is, daar loopt het volk ten gronde, maar een veelheid van raadgevers brengt heil.” Het kan helpen om wijs advies te ontvangen van anderen die kunnen helpen de situatie op te lossen.
 4. Sterkte vinden in God: Veel mensen vinden troost en kracht in hun geloof tijdens moeilijke tijden. Filippenzen 4:13 zegt: “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Door je relatie met God te verdiepen en te vertrouwen op Zijn kracht, kun je standvastig blijven, zelfs in uitdagende situaties.

Het is belangrijk om te onthouden dat pesten niet acceptabel is en dat het goed is om hulp te zoeken bij anderen om de situatie aan te pakken.

Gebed als je gepest wordt

Lieve God,

Ik kom tot U in nederigheid en in mijn moment van nood. U kent mijn pijn en verdriet vanwege het pesten dat ik ervaar. Het voelt soms alsof ik alleen sta in deze strijd, maar ik weet dat U altijd bij me bent, luisterend naar mijn gebeden en mijn hart.

Heer Jezus, U begrijpt wat het is om lijden te ervaren en geconfronteerd te worden met onrecht. Ik vraag om uw aanwezigheid en kracht in mijn leven te voelen, vooral in momenten van zwakte en angst. Help me om te onthouden dat ik waardevol ben in uw ogen, ongeacht wat anderen zeggen of doen.

Vader, ik smeek U om uw bescherming over mij uit te strekken en om een weg te openen naar vrede en gerechtigheid. Geef me de moed om op te komen voor mezelf en anderen die ook lijden onder pesten. Help me om liefde en vergeving te tonen, zelfs aan degenen die mij kwaad doen.

Ik vertrouw op uw genade en uw belofte om bij me te zijn, zelfs in de donkerste momenten. Sta me toe om uw liefde en troost te ervaren terwijl ik door deze beproeving heen ga. Dank u dat u altijd luistert en antwoord geeft op mijn gebeden.

In de naam van Jezus bid ik,

Amen.

God geneest altijd

0

Graag attendeer ik jullie op het boek “God geneest altijd”. Het is momenteel gratis te bestellen: “God Geneest Altijd!” Gaat het altijd om Gods wil om te genezen? Wat zei Paulus over zijn doorn in het vlees? Hoe moet je omgaan met niet-genezen? In dit boek legt Tom de Wal een stevig Bijbels fundament over het onderwerp genezing. De kracht van dit boek ligt in het laten spreken van Gods Woord over deze vraagstukken, niet in de ervaringen of teleurstellingen van mensen. Dit boek zal je perspectief op goddelijke genezing veranderen!

Bestel dit gratis boek nu via de webshop van Frontrunners.

https://webshop.frontrunners.com/nl/boeken/god-geneest-altijd/nl

Of

https://www.bol.com/nl/nl/p/god-geneest-altijd/9300000148801732/

Ik heb het zelf besteld en gelezen. Mijn conclusie is dat het een duidelijk en goed boek is dat je helpt bij ziekten. Het verandert je perspectief. Een heel sterk punt zijn de zeven stappen voor genezing en de vragen over genezing. Het maakt deel uit van het verlossingswerk van Jezus. Je kunt het ook bestellen op bol.com, maar dan dien je alleen de verzendkosten te betalen. De schrijver is Tom de Wal.

 

Wat zegt de bijbel over verdriet?

0
Wat zegt de bijbel over verdriet?
Wat zegt de bijbel over verdriet?

De Bijbel behandelt verdriet op verschillende manieren en biedt troost en hoop aan degenen die lijden. Hier zijn enkele verzen die spreken over verdriet en hoe ermee om te gaan:

 1. Mattheüs 5:4 – “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.” Hier belooft Jezus troost aan degenen die verdriet hebben.
 2. Psalm 34:19 – “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” Dit vers benadrukt dat God dicht bij degenen staat die gebroken zijn van hart en hen zal verlossen.
 3. Jesaja 53:3-4 – “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte… voorzeker, Hij heeft onze smarten op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen.” Deze verzen wijzen op Jezus Christus als een bron van troost, omdat Hij zelf menselijk lijden heeft ervaren.
 4. 2 Korintiërs 1:3-4 – “Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.” Dit vers benadrukt dat God ons troost in onze tijden van verdriet, zodat we anderen ook kunnen troosten.
 5. Johannes 16:22 – “En ook u dan hebt nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal blij zijn, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.” Jezus spreekt hier tot zijn discipelen en belooft dat hun verdriet zal veranderen in vreugde.

Deze verzen zijn slechts een greep uit de vele passages in de Bijbel die spreken over verdriet en troost. Over het algemeen moedigt de Bijbel gelovigen aan om hun verdriet en zorgen bij God te brengen, in de wetenschap dat Hij nabij is en troost biedt aan degenen die lijden.

Wat zegt de bijbel over trouw?

0
Wat zegt de bijbel over trouw?
Wat zegt de bijbel over trouw?

De Bijbel spreekt op verschillende manieren over trouw, zowel in de context van menselijke relaties als in de relatie tussen mensen en God.

 1. Trouw in menselijke relaties: De Bijbel moedigt trouw aan in huwelijken, vriendschappen en andere menselijke relaties. Bijvoorbeeld, in Maleachi 2:16 staat: “Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HEERE, de God van Israël, en ook hem die geweld aan zijn kleding aanbrengt, zegt de HEERE van de legermachten. Wees dan wijs, neem u in acht voor uw geest, en laat u niet trouweloos gedragen tegenover de vrouw van uw jeugd.” Dit vers benadrukt het belang van trouw en respect binnen het huwelijk.
 2. Trouw aan God: De Bijbel moedigt gelovigen aan om trouw te zijn aan God en Zijn geboden. In Deuteronomium 7:9 staat bijvoorbeeld: “Weet dan dat de HEERE, uw God, Die een trouwe God is, het verbond en de goedertierenheid in acht houdt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.” Dit vers benadrukt Gods trouw aan Zijn volk en het belang van wederkerige trouw in de relatie tussen God en mens.
 3. Trouw als vrucht van de Geest: In Galaten 5:22-23 wordt trouw genoemd als een van de vruchten van de Geest: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.” Dit wijst erop dat trouw een kenmerk is van een leven dat geleid wordt door de Heilige Geest.

Over het algemeen benadrukt de Bijbel dus het belang van trouw in menselijke relaties, trouw aan God en trouw als een vrucht van een leven dat geleid wordt door de Heilige Geest.

Wat zegt de bijbel over haat?

0
Wat zegt de bijbel over haat?
Wat zegt de bijbel over haat?

De Bijbel heeft verschillende verzen en passages die spreken over haat en hoe het moet worden behandeld. Hier zijn enkele relevante verzen:

 1. Matteüs 5:43-44 (Nieuwe Testament): “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.’ Maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.”
 2. Spreuken 10:12 (Oude Testament): “Haat brengt ruzie voort, liefde bedekt alle zonden.”
 3. 1 Johannes 2:9-11 (Nieuwe Testament): “Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder haat, verkeert nog in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en hij komt niet in de verleiding, want er is duisternis verdwenen en het ware licht schijnt reeds.”
 4. Romeinen 12:20-21 (Nieuwe Testament): “Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Door dat te doen, zul je hem gloeiende kolen op het hoofd stapelen. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”

Over het algemeen benadrukt de Bijbel het belang van liefde, vergeving en het vermijden van haat en wraak. Christenen worden aangemoedigd om anderen lief te hebben, zelfs hun vijanden, en om vergevingsgezindheid na te streven in plaats van haatgevoelens te koesteren. Haat wordt beschouwd als schadelijk en onverenigbaar met de leer van Jezus Christus.

Wat zegt de bijbel over het omgaan met stress, angst en zorgen

0
Wat zegt de bijbel over het omgaan met stress, angst en zorgen
Wat zegt de bijbel over het omgaan met stress, angst en zorgen

De Bijbel bevat verschillende verzen en passages die verwijzen naar het omgaan met stress, angst en zorgen. Hier zijn enkele relevante verzen en principes:

 1. Matteüs 6:25-34 – Jezus spoort zijn volgelingen aan om zich geen zorgen te maken over het dagelijkse leven, zoals voedsel, kleding en drinken. Hij benadrukt het vertrouwen op God en de prioriteit van het zoeken naar het Koninkrijk van God.
 2. Filippenzen 4:6-7 – Hier worden gelovigen aangemoedigd om hun zorgen bij God te brengen in gebed, met dankzegging, en God zal vrede geven die alle begrip te boven gaat.
 3. 1 Petrus 5:7 – “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” Dit vers benadrukt opnieuw het belang van vertrouwen op God en het overlaten van zorgen aan Hem.
 4. Psalm 55:22 – “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” Dit vers benadrukt opnieuw Gods zorg en bescherming voor degenen die op Hem vertrouwen.
 5. Jakobus 1:2-4 – Jakobus moedigt aan om vreugde te vinden in beproevingen en moeilijkheden, omdat ze ons geduld en volharding leren. Dit kan helpen om stress in een positiever licht te zien.

Het is belangrijk op te merken dat de Bijbel gelovigen aanmoedigt om vertrouwen te hebben in God en hun zorgen bij Hem neer te leggen. Daarnaast biedt het praktische richtlijnen voor het omgaan met moeilijke situaties en het vinden van vreugde in het geloof, zelfs te midden van stressvolle tijden. Het is raadzaam om deze principes in overweging te nemen en ze toe te passen in het dagelijks leven, maar het kan ook nuttig zijn om professionele hulp te zoeken bij ernstige stress en angstproblemen.

Wat zegt de Bijbel over de aspecten van jaloezie en materialisme

0
Wat zegt de Bijbel over de aspecten van jaloezie en materialisme
Wat zegt de Bijbel over de aspecten van jaloezie en materialisme

De Bijbel behandelt verschillende aspecten van jaloezie en materialisme, hoewel het misschien niet specifiek ingaat op het idee van mensen jaloers maken door het tentoonstellen van rijkdom op sociale media zoals Facebook. Hier zijn echter enkele passages die relevant kunnen zijn:

 1. Spreuken 14:30 (NBV): “Een ontspannen geest houdt het lichaam gezond, maar jaloezie knaagt aan de botten.” Deze tekst waarschuwt voor de schadelijke effecten van jaloezie op iemands gezondheid en welzijn.
 2. Matteüs 6:19-21 (NBV): “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” Jezus moedigt hier aan om niet te bezwijken voor aardse rijkdommen en materiële zaken, maar om te streven naar spirituele rijkdom en een focus op het koninkrijk van God.
 3. Exodus 20:17 (NBV): “Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.” Dit is een van de Tien Geboden en benadrukt het belang van niet jaloers zijn op wat anderen bezitten.

Over het algemeen moedigt de Bijbel aan tot tevredenheid en dankbaarheid voor wat men heeft, en waarschuwt het tegen jaloezie en hebzucht. Het is belangrijk om deze principes in gedachten te houden bij het omgaan met sociale media, waar mensen vaak de neiging hebben om hun materiële bezittingen te etaleren. Het is een goed idee om te proberen nederig en bescheiden te blijven in plaats van anderen jaloers te maken of onverstandige beslissingen te nemen gebaseerd op wat anderen laten zien.

Gebed voor gezondheid van mensen

0
Gebed voor gezondheid van mensen
Gebed voor gezondheid van mensen

Heer onze Geneesheer,

Ik nader Uw troon van genade met een hart vol hoop en handen opgeheven in gebed, zoekend naar Uw helende aanraking voor mijn gezondheid en welzijn. In Uw Woord heeft U beloofd dat U dichtbij bent bij allen die gebroken zijn en de gekneusden van geest verbindt.

Ik bid voor de genezing van mijn lichaam, geest en ziel. Dat Uw helende krachten zullen doorwerken in elke cel, elk weefsel en elk orgaan in mijn lichaam. Verban elke ziekte en elke disfunctie die probeert zich te vestigen, en vervang deze door de volmaaktheid van Uw gezonde schepping.

Heer, schenk me ook de rust en de vrede die nodig zijn voor genezing. Help me om stress en zorgen los te laten, en vertrouwen te hebben in Uw verzorging en voorzienigheid. Mag Uw vrede, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en gedachten bewaken in Christus Jezus.

Ik bid voor de wijsheid en begeleiding voor artsen, verpleegkundigen en zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor mijn behandeling. Moge hun handen worden geleid door Uw wijze hand, en mag hun oordeel zuiver en onfeilbaar zijn onder Uw soevereine wil.

Verstrek mij, Heer, de kracht om de leiding te nemen over mijn gezondheid, door gezonde keuzes te maken wat betreft voeding, beweging en rust. Help mij om een levensstijl te omarmen die mijn lichaam voedt en mijn geest versterkt.

Ik vraag om troost en steun voor mijn familie en vrienden die met mij meevoelen in deze tijd. Geef hen hoop en laat hen Uw liefde voelen in tijden van bezorgdheid. Moge onze relaties een bron van wederzijdse kracht en aanmoediging zijn.

In de stilte van dit moment bied ik U alles aan wat ik voel, Heer – mijn pijn, mijn angst, mijn hoop en mijn dankbaarheid. U kent elke gedachte voordat deze zich vormt, elke zucht die uit mijn diepste innerlijk opstijgt.

Laat Uw wil gedaan worden in mijn leven, Heer. Of het nu door wonderen of door medische wetenschap is, mag Uw naam worden verheerlijkt door mijn genezing en gezondheid. En in deze reis van genezing, moge ik steeds meer op U vertrouwen, mijn rots en mijn verlosser.

Dank U voor Uw oneindige liefde en Uw belofte van genezing en vernieuwing. In de naam van Jezus, onze Heiland en Heer, bid ik.

Amen.

Wat zijn morele en ethische richtlijnen volgens de bijbel

0
Wat zijn morele en ethische richtlijnen volgens de bijbel
Wat zijn morele en ethische richtlijnen volgens de bijbel

De Bijbel bevat talrijke morele en ethische richtlijnen die bedoeld zijn om het gedrag en de levenswijze van gelovigen te beïnvloeden. Hier zijn enkele van de belangrijkste morele en ethische principes die in de Bijbel worden onderwezen:

 1. De Tien Geboden: Deze worden gepresenteerd in het Oude Testament, specifiek in Exodus 20 en Deuteronomium 5. De Tien Geboden omvatten instructies zoals het niet hebben van andere goden voor de Heer, het niet plegen van moord, het niet stelen, het niet liegen en het niet begeren van de bezittingen van anderen.
 2. Liefde voor God en de naaste: Jezus Christus benadrukte het belang van liefde voor God en de naaste als de kern van ethisch gedrag. Dit wordt vaak samengevat in het “grootste gebod” in Matteüs 22:37-39: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”
 3. Vergeving: De Bijbel leert het belang van vergeving, zoals verwoord in Matteüs 6:14-15: “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.”
 4. Barmhartigheid en rechtvaardigheid: De Bijbel roept op tot barmhartigheid jegens anderen, vooral jegens de zwakken en behoeftigen, en tot het nastreven van rechtvaardigheid. Micha 6:8 zegt: “Er is u, o mens, gezegd wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”
 5. Eerlijkheid en waarheid: De Bijbel verbiedt liegen en bedrog. Spreuken 12:22 zegt: “Liegende lippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.”
 6. Seksuele reinheid: De Bijbel legt normen vast voor seksuele moraliteit, zoals het voorbehouden van seksuele relaties voor het huwelijk en het afwijzen van overspel en ontucht.
 7. Eerbied voor ouders en gezag: Het Eerste Testament (Oude Testament) leert kinderen om hun ouders te eren en gehoorzaam te zijn aan gezagsdragers.

Deze principes vormen slechts een deel van de morele en ethische richtlijnen die in de Bijbel te vinden zijn. Het is belangrijk op te merken dat de interpretatie en toepassing van deze richtlijnen kunnen variëren binnen verschillende christelijke denominaties en geloofsgemeenschappen.

Wat is volgens de Bijbel een dankgebed?

0
Wat is volgens de Bijbel een dankgebed?
Wat is volgens de Bijbel een dankgebed?

Het dankgebed is een belangrijke spirituele praktijk in veel religies over de hele wereld. In het christendom speelt dankzegging een centrale rol in het geloofsleven van gelovigen. Dit artikel zal de betekenis van dankgebed verkennen en enkele bijbelbronnen presenteren die het belang van dankbaarheid benadrukken.

De Betekenis van Dankgebed

Dankgebed is een manier waarop mensen hun dankbaarheid jegens God of een hogere macht uitdrukken. Het gaat verder dan alleen het uiten van woorden van dankbaarheid; het is een diepgaande spirituele praktijk die de relatie tussen de gelovige en God versterkt. Dankgebed stelt mensen in staat om stil te staan bij de zegeningen en genaden die ze hebben ontvangen en om God te erkennen als de bron van al het goede in hun leven.

Dankgebed in de Bijbel

De Bijbel is rijk aan verzen en passages die de waarde van dankbaarheid en dankgebed benadrukken. Hier zijn enkele bijbelbronnen die het belang van dankgebed illustreren:

Dankbaarheid als Levensstijl

Dankgebed wordt vaak geassocieerd met een levensstijl van dankbaarheid. In 1 Thessalonicenzen 5:18 staat geschreven: “Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat God van u wil in Jezus Christus.” Dit vers herinnert ons eraan dat dankbaarheid niet beperkt moet blijven tot goede tijden, maar een constante houding moet zijn, zelfs in moeilijke omstandigheden.

Dankzegging voor Gods Zegeningen

Het Nieuwe Testament benadrukt vaak het belang van dankzegging voor de zegeningen die we van God ontvangen. In Filippenzen 4:6 staat: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.” Dankzegging maakt deel uit van ons gebedsleven en herinnert ons eraan dat alles wat we hebben een geschenk van God is.

Dankgebed als Uiting van Aanbidding

Dankgebed is ook een vorm van aanbidding. In Psalm 95:2 lezen we: “Laten we hem naderen met een loflied en hem toejuichen met gezang.” Dankgebed stelt ons in staat om God te eren en te prijzen voor zijn goedheid en genade.

Dankgebed in Gemeenschap

Dankgebed kan zowel persoonlijk als in gemeenschap worden beoefend. In Colossenzen 3:16 staat: “Laat Christus’ woorden in volle rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.” Dankgebed kan deel uitmaken van gezamenlijke aanbidding en gemeenschap.

De Voordelen van Dankgebed

Dankgebed heeft tal van voordelen voor het geestelijke en emotionele welzijn van individuen. Het helpt bij het ontwikkelen van een positieve levenshouding, vermindert stress en angst, en bevordert een diepere spirituele verbinding met God.

In conclusie, dankgebed is een belangrijke spirituele praktijk in het christendom en andere religies. Het brengt dankbaarheid, aanbidding en gemeenschap samen en helpt gelovigen om hun relatie met God te verdiepen en een leven van dankbaarheid te leiden. Het is een krachtig middel om Gods zegeningen en genaden te erkennen en te vieren.

Wie was volgens de Bijbel Jesaja?

0
Wie was volgens de Bijbel Jesaja?
Wie was volgens de Bijbel Jesaja?

Het boek Jesaja, een van de belangrijkste werken in het Oude Testament van de Bijbel, draagt de naam van de profeet Jesaja zelf. Dit boek, dat uit 66 hoofdstukken bestaat, biedt ons niet alleen inzicht in het leven van deze profeet, maar ook in zijn visioenen, boodschappen en profetieën. In dit artikel zullen we een overzicht geven van het boek Jesaja en de bijbehorende bijbelbronnen.

Het Leven van Jesaja

Voordat we in de inhoud van het boek Jesaja duiken, is het belangrijk om wat context te bieden over de profeet zelf. Jesaja leefde naar schatting in de 8e eeuw voor Christus in het koninkrijk Juda. Zijn profetische bediening strekte zich uit over meerdere decennia en omvatte het bewind van verschillende koningen, waaronder Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia. Zijn naam “Jesaja” betekent “De Heer redt,” wat symbolisch lijkt voor de boodschap van hoop en verlossing die hij verkondigde.

Het Boek Jesaja

Het boek Jesaja is opgedeeld in 66 hoofdstukken en bevat een verscheidenheid aan profetieën, visioenen en boodschappen van Jesaja aan het volk van Israël en aan andere naties. Hier zijn enkele hoogtepunten uit het boek Jesaja met bijbehorende bijbelbronnen:

Hoofdstuk 1-6: De Oproep tot Bekering

In deze hoofdstukken roept Jesaja het volk van Israël op tot berouw en bekering. Hij benadrukt de noodzaak van rechtvaardigheid en gehoorzaamheid aan God. (Jesaja 1:18)

Hoofdstuk 7-12: Profetieën over de Messias

Jesaja bevat enkele van de meest opvallende profetieën over de Messias in het Oude Testament. Hoofdstuk 7 voorspelt de geboorte van een maagd die een zoon zal krijgen (Jesaja 7:14). Hoofdstuk 9 spreekt over de Messias als “Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jesaja 9:6).

Hoofdstuk 40-66: De Troost van Israël

In het tweede deel van het boek Jesaja richt de profeet zich op de troost en hoop voor Israël. Hij profeteert over de terugkeer uit ballingschap, de vernieuwing van Jeruzalem en de glorie van de Heer die zal worden geopenbaard. (Jesaja 40:31)

Hoofdstuk 53: De Lijdende Dienaar

Jesaja 53 wordt vaak beschouwd als een van de meest opvallende profetieën in de Bijbel. Het beschrijft de lijdende dienaar die zijn leven geeft voor de zonden van anderen en wordt vaak geïnterpreteerd als een verwijzing naar Jezus Christus in het christendom.

Jesaja’s Invloed

Het boek Jesaja heeft een diepgaande invloed gehad op zowel het jodendom als het christendom. Zijn profetieën over de Messias en de hoop op verlossing hebben generaties gelovigen geïnspireerd en getroost.

In conclusie, Jesaja was een profeet van God wiens boodschap van berouw, gerechtigheid, en hoop op verlossing een blijvende impact heeft gehad op de religieuze tradities en literatuur van het jodendom en het christendom. Zijn boek blijft een bron van inspiratie en geestelijke groei voor mensen over de hele wereld.

Gebed voor Persoonlijke Roeping en Dienst

0
Gebed voor Persoonlijke Roeping en Dienst
Gebed voor Persoonlijke Roeping en Dienst

Almachtige God,

U die elk hart kent en elke roeping uniek maakt, ik kom voor U met een verlangen naar duidelijkheid in mijn persoonlijke roeping en dienst. U heeft ons geschapen met een doel en een plan dat ver boven ons begrip reikt, een plan dat ons uitnodigt om mee te werken aan Uw koninkrijk hier op aarde.

Heer, soms voel ik me verloren in de zee van mogelijkheden, soms doof voor Uw stem temidden van de chaos van het leven. Ik vraag om Uw leiding en Uw licht op het pad dat U voor mij hebt uitgestippeld. Laat de stappen die ik neem in overeenstemming zijn met Uw wil, geleid door Uw Heilige Geest, en geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus.

Ik bid voor de moed om mijn unieke gaven en talenten te gebruiken op een manier die anderen dient en U verheerlijkt. Geef me de kracht om te handelen, zelfs als ik geconfronteerd word met angst of onzekerheid, en de vastberadenheid om door te zetten wanneer de weg moeilijk wordt.

Verwijder alle twijfel uit mijn hart, Heer, en vervang deze door een diep vertrouwen in Uw voorzienigheid. Ik bid dat U mijn hart in vuur en vlam zet voor de dingen die het Uwe in vuur en vlam zetten, dat mijn werk en mijn rust, mijn gedachten en mijn acties, een continue daad van aanbidding mogen zijn.

Voor degenen die zoeken naar hun roeping, vraag ik om Uw nabijheid en Uw vrede. Open deuren die geen mens kan sluiten en sluit de deuren die niet overeenkomen met Uw perfecte plan voor ons leven. In de gemeenschap met U, in de stilte van ons hart, mogen wij Uw stem horen en Uw zachte leiding voelen.

Ik bid voor een geest van dienstbaarheid die mijn handelingen vormgeeft, een geest die de voetstappen van Christus volgt, Die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Laat mijn leven een weerspiegeling zijn van Uw liefde en genade aan de wereld om mij heen.

Mogen de werken van mijn handen en de woorden van mijn mond een levend getuigenis zijn van Uw onmetelijke liefde. Ik leg mijn ambities, mijn plannen en mijn roeping in Uw handen, wetende dat Uw plannen altijd beter zijn dan de mijne.

Dank U, Heer, voor Uw geduld met mij, Uw onophoudelijke liefde, en de zekerheid dat ik mag rusten in de belofte dat waar U roept, U ook zult voorzien.

In Jezus’ machtige naam bid ik,

Amen.

Gebed voor Onderwijs en Jongeren

0
Gebed voor Onderwijs en Jongeren
Gebed voor Onderwijs en Jongeren

Liefhebbende Vader in de hemel,

Voor Uw troon van genade brengen wij vandaag onze gebeden voor het onderwijs en de jongeren van onze wereld. Wij vragen U om Uw zegen over elke school, elk klaslokaal en elk onderwijssysteem, zodat deze plaatsen mogen zijn waar kennis groeit en karakters worden gevormd.

Heer, we bidden specifiek voor de jongeren die dagelijks zoeken naar begrip en wijsheid. Bescherm hun geesten, vul hun harten met verlangen naar kennis en begrip, en help hen om de vaardigheden en talenten te ontwikkelen die U in elk van hen hebt gelegd.

We bidden voor de leerkrachten, professoren en onderwijsassistenten die de taak hebben gekregen om deze jonge mensen te begeleiden. Schenk hun geduld, wijsheid en creativiteit, zodat zij hun leerlingen kunnen onderwijzen en inspireren om hun volledige potentieel te bereiken. Geef hen de kracht om de uitdagingen die op hun pad komen aan te gaan met een geest van genade en liefde.

Geef ons onderwijssystemen de middelen die nodig zijn om effectief te onderwijzen en de flexibiliteit om aan de behoeften van alle studenten te voldoen. Help ons om kansen te creëren voor diegenen die anders geen toegang zouden hebben tot kwaliteitsonderwijs.

Wij bidden voor bescherming over onze jongeren tegen de verleidingen en gevaren die zij tegenkomen in hun dagelijkse leven. Laat hen standvastig zijn in hun waarden en sterk in hun geloof, zodat zij kunnen opgroeien tot mannen en vrouwen die U zullen eren in al wat zij doen.

Stort Uw wijsheid uit over onze onderwijsleiders en beleidsmakers, zodat zij beslissingen nemen die het welzijn van alle studenten dienen. Laat hen leiding geven met visie en integriteit, en laten zij altijd het belang van de jongeren boven persoonlijke of politieke ambities stellen.

We bidden voor de jongeren die worstelen met twijfel, angst, of onzekerheid. Omarm hen met Uw liefde en geef hen een gevoel van doel en richting. Help hen te beseffen dat hun waarde niet afhangt van hun prestaties, maar van Uw oneindige liefde voor hen.

Heer, we bidden dat U een generatie van jongeren zult opwekken die gepassioneerd zijn over leren en die de wereld zullen veranderen door Uw liefde en genade. Laat hen lichtdragers zijn in deze wereld, inspirerende verandering en hoop in de harten van allen die zij ontmoeten.

In de naam van Jezus bidden we,

Amen.

Kerstboodschap 2023

0
Kerstboodschap 2023
Kerstboodschap 2023

Terwijl de wereld zich tooit in winterse pracht en we ons voorbereiden om Kerstmis te vieren, worden we herinnerd aan de tijdloze boodschap die de geboorte van Jezus Christus met zich meebrengt: een boodschap van hoop, liefde en vrede.

In een wereld waar oorlogen en conflicten al te vaak het nieuws domineren, is de komst van het Kind in de kribbe een stralend licht in de duisternis. Zijn geboorte was niet slechts een historische gebeurtenis, maar een goddelijke interventie, een belofte van verzoening en vrede voor alle mensen. Hij kwam om bruggen te bouwen waar muren waren, om liefde te brengen waar haat heerste en om vrede te stichten in de harten van degenen die in conflict leven.

Terwijl we ons te midden van de festiviteiten en de vreugde van het seizoen bevinden, mogen we niet vergeten dat de eindtijd, zoals beschreven in de Schrift, ons eraan herinnert om waakzaam en voorbereid te zijn. Niet met angst, maar met hoop en vertrouwen in de belofte van Christus. Want de eindtijd is niet alleen een moment van oordeel, maar ook van vervulling, waarin Gods ultieme plan voor de mensheid wordt gerealiseerd.

Dit Kerstfeest, laten we ons hart openen voor de vrede die Jezus brengt. Laten we ons inzetten om vredestichters te zijn in onze eigen gemeenschappen, in onze families en in de wereld. En laten we met vreugde en verwachting uitzien naar de dag waarop elke traan wordt weggewist, oorlog niet meer bestaat en ware vrede heerst in elk hart.

Moge de zegen van de pasgeboren Koning, Jezus Christus, u en uw dierbaren vergezellen tijdens deze Kerst en altijd.


Vrede op aarde en in de harten van alle mensen. Zalig Kerstfeest!

Gebed voor Armoede en Hongersnood

0
Gebed voor Armoede en Hongersnood
Gebed voor Armoede en Hongersnood

Barmhartige Vader,

Wij komen tot U, onze harten zwaar van de lasten van deze wereld, waar armoede en hongersnood voor velen een dagelijkse realiteit zijn. We bidden voor onze broeders en zusters die zonder voedsel, onderdak of hoop op een betere morgen zijn.

Heer, U voedt de vogels van de hemel en kleedt de lelies van het veld. U ziet de waarde van elke ziel, ongeacht hun aardse bezittingen. Wij bidden dat Uw liefdevolle handen hen zullen bereiken die in armoede leven, dat U voor hen zal voorzien in hun basisbehoeften en hen zal troosten in hun strijd.

Open de ogen van de wereld voor de nood die ons omringt. Laat ons niet onverschillig zijn voor het lijden van anderen, maar geef ons een hart dat bewogen is door mededogen en de wil om te handelen. Inspireer ons, als Uw volgelingen, om te delen van wat wij hebben, om gul te zijn en om te streven naar een wereld waarin geen honger is.

Wij bidden voor de regeringen en organisaties die werken om armoede te bestrijden en hongersnood te beëindigen. Geef hen wijsheid om effectieve strategieën te ontwikkelen, eerlijkheid om middelen verstandig te gebruiken, en een hart voor rechtvaardigheid om de wortels van deze problemen aan te pakken.

Heer, breek de ketenen van armoede en laat Uw gerechtigheid stromen als een nooit eindigende rivier. Waar corruptie en hebzucht de verdeeldheid vergroten, vragen we om Uw interventie. Waar oorlog en conflict oogsten vernietigen en hongersnood veroorzaken, bidden we om Uw vrede.

Mogen we als gemeenschap van gelovigen nooit vergeten dat wat we voor de minste van onze broeders en zusters doen, we voor U doen. Help ons om Uw liefde te tonen door onze handen uit te strekken naar de behoeftigen en te dienen met een geest van genade en mededogen.

Wij roepen U aan in de naam van Jezus, Die zichzelf gaf als het Brood des levens, zodat iedereen die naar Hem komt niet meer zal hongeren. Door Uw genade en voorziening, laten we samenwerken om een einde te maken aan honger en om een toekomst van hoop en overvloed voor allen te bouwen.

Amen.

Wat zegt de bijbel over ouderdom?

0
Wat zegt de bijbel over ouderdom
Wat zegt de bijbel over ouderdom

De Bijbel bevat verschillende verzen en passages die betrekking hebben op ouderdom en ouder worden. Hier zijn enkele bijbelse teksten die relevant kunnen zijn voor dit onderwerp:

 1. Spreuken 16:31 (SV): “De grijze haren zijn een sierlijke kroon; op den weg der rechtvaardigheid wordt hij gevonden.”

Dit vers benadrukt het idee dat ouderdom met eerbied en respect moet worden behandeld en dat het een teken van wijsheid en rechtvaardigheid kan zijn.

 1. Psalm 92:14 (NBV): “In hun ouderdom dragen zij nog vrucht, ze blijven krachtig en fris.”

Dit vers benadrukt dat zelfs in hun ouderdom mensen nog steeds in staat zijn om vruchtbaar en nuttig te zijn, en dat God hen kracht kan geven.

 1. Spreuken 20:29 (SV): “De heerlijkheid der jongelingen is hun kracht, en de sieraad der ouden zijn de grijze haren.”

Dit vers benadrukt de verschillende sterke punten van jongeren en ouderen en suggereert dat grijze haren een teken van waardigheid en eer kunnen zijn.

 1. Job 12:12 (NBV): “De ouderen hebben wijsheid, de levensduur leert wat inzicht is.”

Dit vers benadrukt dat ouderen vaak wijsheid hebben verzameld door hun levenservaring en dat ze waardevolle inzichten kunnen delen.

 1. Psalm 71:9 (SV): “Verstoot mij niet in den tijd des ouderdoms; verlaat mij niet, als mijn kracht vergaat.”

Dit vers benadrukt het belang van mededogen en zorg voor ouderen.

Het is belangrijk op te merken dat de Bijbel een complexe verzameling teksten is, en de betekenis van deze verzen kan variëren afhankelijk van de interpretatie en de context waarin ze worden gelezen. Veel mensen zien ouderdom echter als een fase van het leven die met respect en waardigheid moet worden behandeld, en de bovenstaande verzen weerspiegelen dat algemene idee.

Wat zegt de bijbel over je lichaam?

0
Wat zegt de bijbel over je lichaam?
Wat zegt de bijbel over je lichaam?

De Bijbel bevat verschillende verzen en passages die verwijzen naar het lichaam en de rol ervan in het christelijk geloof. Hier zijn enkele belangrijke punten die de Bijbel maakt over het lichaam:

 1. Het lichaam als een tempel van de Heilige Geest: In 1 Korinthiërs 6:19-20 staat: “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.”

Dit vers benadrukt het belang van zorg dragen voor ons lichaam en het beschouwen als een heilige plaats, omdat de Heilige Geest erin woont.

 1. Zuiverheid en heiligheid: De Bijbel benadrukt het belang van een heilig en zuiver leven leiden. In 1 Korinthiërs 6:18 staat: “Vlucht weg van de ontucht. Iedere andere zonde die een mens kan begaan, gaat buiten het lichaam om, maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen zijn eigen lichaam.”

Dit vers moedigt gelovigen aan om seksuele immoraliteit te vermijden en hun lichaam te gebruiken op een manier die God behaagt.

 1. Offerande van ons lichaam: In Romeinen 12:1 staat: “Ik roep jullie er dus toe op, broeders en zusters, om jezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst.”

Dit vers suggereert dat we ons lichaam moeten zien als een offer aan God en het moeten gebruiken om Zijn wil te vervullen.

 1. Genezing en zorg: De Bijbel vermeldt ook tal van passages waarin genezing en zorg voor het lichaam worden aangemoedigd. Jezus verrichtte bijvoorbeeld vele wonderen van genezing tijdens zijn aardse bediening en riep op tot barmhartigheid jegens de zieken en de behoeftigen.

Kortom, de Bijbel leert dat ons lichaam belangrijk is en dat we het moeten gebruiken op een manier die God behaagt, met inachtneming van zuiverheid, heiligheid en zorg voor onszelf en anderen.

Bijbelboek Marcus: Het Tweede Evangelie

0
Bijbelboek Marcus: Het Tweede Evangelie
Bijbelboek Marcus: Het Tweede Evangelie

Het Bijbelboek Marcus is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Dit evangelie, geschreven door de metgezel van de apostel Petrus, Marcus, biedt een unieke en dynamische kijk op het leven en de bediening van Jezus Christus. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het boek Marcus, de auteur, de context waarin het is geschreven, de belangrijkste thema’s en boodschappen, evenals de impact ervan op het christendom.

Achtergrond en Auteur

Het Bijbelboek Marcus wordt algemeen toegeschreven aan Johannes Marcus, wiens volledige naam Marcus Johannes is. Marcus was een metgezel van de apostel Petrus en wordt verondersteld zijn evangelie rond 65-70 na Christus te hebben geschreven, waardoor het een van de oudste evangeliën is. Zijn nauwe band met Petrus gaf hem unieke inzichten in het leven van Jezus.

Doelpubliek en Context

Het evangelie van Marcus lijkt te zijn geschreven voor een niet-joods publiek, omdat het vaak uitleg geeft over Joodse gebruiken en termen. Het is mogelijk dat Marcus zijn werk in Rome heeft geschreven, wat een multiculturele samenleving was, en hij probeerde het christelijk geloof aan een breder publiek te presenteren. Het was een tijd van vervolging van christenen, wat de behoefte aan een krachtig en verhelderend getuigenis van het leven van Jezus benadrukte.

Belangrijkste Thema’s en Boodschappen

1. De Spoedige Actie van Jezus

Een opvallend kenmerk van het evangelie van Marcus is de nadruk op actie en beweging. Jezus handelt snel, geneest zieken, drijft demonen uit en onderwijst met autoriteit. Dit weerspiegelt het beeld van Jezus als de dienende Messias, die gekomen is om de wereld te redden en genezing te brengen aan de gebrokenen van hart.

2. Het Lijden van Jezus

Marcus legt ook sterk de nadruk op het lijden van Jezus. Hij beschrijft nauwkeurig de gebeurtenissen leidend tot de kruisiging, de fysieke en emotionele pijn die Jezus doorstaat, en de ultieme offergave van Zijn leven voor de verlossing van de mensheid. Dit benadrukt het centrale theologische thema van verlossing door het lijden en de opstanding van Jezus.

3. Oproep tot Geloof en Discipelschap

Het evangelie van Marcus bevat herhaaldelijk oproepen tot geloof en discipelschap. Jezus vraagt zijn volgelingen om Hem te volgen met volledige toewijding, zelfs in het aangezicht van moeilijkheden. Dit benadrukt het belang van een persoonlijke relatie met Jezus en de roeping tot navolging.

4. De Identiteit van Jezus

Gedurende het boek Marcus wordt de vraag gesteld: “Wie is Jezus?” Het evangelie beantwoordt deze vraag met kracht en duidelijkheid. Jezus wordt gepresenteerd als de Zoon van God, de Messias en de Heer. Dit is een van de fundamentele geloofsbelijdenissen van het christendom.

Invloed op het Christendom

Het evangelie van Marcus heeft een diepgaande invloed gehad op het christendom en wordt beschouwd als een van de hoekstenen van het christelijke geloof. Het biedt een kerngetuigenis van het leven, de bediening, het lijden en de opstanding van Jezus Christus, wat van cruciaal belang is voor het begrip van het christelijk geloof. Veel theologische concepten en leringen vinden hun basis in de woorden en daden van Jezus zoals beschreven in Marcus.

Conclusie

Het Bijbelboek Marcus is een rijk en diepgaand evangelie dat ons een unieke kijk geeft op het leven van Jezus Christus. Geschreven door Marcus, een metgezel van Petrus, biedt het krachtige boodschappen van geloof, discipelschap en de identiteit van Jezus als de Zoon van God. De impact van Marcus op het christendom is onmiskenbaar en blijft van onschatbare waarde voor gelovigen over de hele wereld.

Het Evangelie volgens Mattheüs

0
Het Evangelie volgens Mattheüs
Het Evangelie volgens Mattheüs

Het Evangelie volgens Mattheüs is een van de vier canonieke evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Dit evangelie wordt toegeschreven aan de apostel Mattheüs, ook bekend als Levi, en biedt een uniek perspectief op het leven, de leer en het werk van Jezus Christus. In dit artikel zullen we een diepgaande verkenning maken van het Evangelie volgens Mattheüs, zijn achtergrond, thema’s en belangrijke boodschappen.

Achtergrond

Mattheüs, een tollenaar in dienst van het Romeinse rijk, wordt door Jezus geroepen om een van zijn discipelen te worden. Het is interessant om op te merken dat Mattheüs zelf een belastinginner was voordat hij Jezus volgde. Dit feit werpt licht op het thema van vergeving en genade dat prominent aanwezig is in zijn evangelie. Mattheüs schreef zijn evangelie waarschijnlijk tussen 70 en 80 na Christus, en het was bedoeld voor een Joods-christelijk publiek.

Thematische Kenmerken

 1. Verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen: Een belangrijk thema in het Evangelie volgens Mattheüs is de verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen. Jezus gebruikt parabels en verhalen om de aard en het belang van dit koninkrijk uit te leggen, en spoort zijn volgelingen aan om er naar te streven. Dit koninkrijk wordt vaak geassocieerd met rechtvaardigheid, genade en liefde.
 2. De Bergrede: Een van de meest bekende en invloedrijke passages in het Evangelie volgens Mattheüs is de Bergrede, waarin Jezus onderwijst over morele waarden en de juiste houding tegenover God en anderen. De Bergrede bevat de Zaligsprekingen en behandelt onderwerpen als liefde voor de vijand, gebed, vasten en zorg voor de armen.
 3. Vergeving en Genade: Het Evangelie volgens Mattheüs benadrukt herhaaldelijk het belang van vergeving en genade. Mattheüs zelf heeft ervaren hoe Jezus hem genadig aanvaardde, ondanks zijn zonden als belastinginner. Dit thema moedigt lezers aan om vergevingsgezind te zijn jegens anderen en zich bewust te zijn van Gods genade.
 4. Profetische vervulling: Mattheüs benadrukt vaak de vervulling van oude profetieën in het leven van Jezus, waarmee hij wil aantonen dat Jezus de beloofde Messias is. Deze vervullingen dienen als bewijs van Jezus’ goddelijke missie en autoriteit.

Belangrijke Boodschappen

Het Evangelie volgens Mattheüs brengt een aantal belangrijke boodschappen naar voren:

 1. Jezus als de Messias: Mattheüs legt sterk de nadruk op Jezus als de vervulde Messias, die gekomen is om de zonden van de wereld te dragen en verlossing te brengen.
 2. Morele Richtlijnen: De Bergrede en andere leringen van Jezus bevatten ethische richtlijnen voor het leven van zijn volgelingen, gericht op liefde, compassie en rechtvaardigheid.
 3. Genade en Vergeving: Het evangelie herinnert ons eraan dat zelfs de grootste zondaars genade kunnen ontvangen en vergeving kunnen vinden in Jezus Christus.

Conclusie

Het Evangelie volgens Mattheüs biedt een rijk en diepgaand inzicht in het leven en de leringen van Jezus Christus. Het legt de nadruk op belangrijke thema’s zoals het Koninkrijk der Hemelen, vergeving, genade en morele richtlijnen voor het christelijke leven. Mattheüs’ persoonlijke ervaring als voormalig tollenaar en zijn getuigenis van Jezus als de Messias geven dit evangelie een unieke en waardevolle plaats in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het blijft een bron van inspiratie en spirituele begeleiding voor miljoenen gelovigen over de hele wereld.