Wat zegt de bijbel over vergeving van onze fouten door God?

0
202
Wat zegt de bijbel over vergeving van onze fouten door God?
Wat zegt de bijbel over vergeving van onze fouten door God?

De Bijbel spreekt uitgebreid over de vergeving van onze zonden door God. Hier zijn enkele kerngedachten en relevante verzen over dit onderwerp:

 1. God is Vergevingsgezind: De Bijbel benadrukt herhaaldelijk dat God liefdevol en vergevingsgezind is.
  • “Want Gij, Heere! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen.” (Psalm 86:5)
 2. Vergeving door het Offer van Jezus: Christenen geloven dat Jezus’ dood aan het kruis de prijs betaalde voor de zonden van de mensheid. Door in Hem te geloven, ontvangen mensen vergeving van zonden.
  • “In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade.” (Efeziërs 1:7)
 3. Belijden van Zonden: Eén van de stappen naar vergeving is het belijden van onze zonden aan God.
  • “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)
 4. God Wist Zonden Uit: Wanneer God vergeeft, vergeet Hij ook onze zonden en houdt Hij ze ons niet langer voor.
  • “Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelgt om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.” (Jesaja 43:25)
 5. Vergeving Leidt tot Verandering: Echte vergeving gaat vaak gepaard met berouw, wat betekent dat men zich afkeert van zondig gedrag en streeft naar een leven dat God behaagt.
  • “Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.” (Mattheüs 3:8)
 6. Vergeving van Anderen: De Bijbel benadrukt ook dat, net zoals God ons vergeeft, wij anderen moeten vergeven die tegen ons hebben gezondigd.
  • Jezus leerde in het Onze Vader gebed: “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” (Mattheüs 6:12)
  • En verder: “Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.” (Mattheüs 6:14)
 7. Gods Liefde: De basis van Gods vergeving is Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid.
  • “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4:10)

Het thema van vergeving loopt door de hele Bijbel heen en is een centraal onderdeel van het christelijk geloof. Het biedt hoop en verzekering voor gelovigen dat, ondanks hun tekortkomingen en fouten, ze door genade vergeving kunnen ontvangen en een hernieuwde relatie met God kunnen hebben.