Wat zegt de bijbel over geld?

0
213
Wat zegt de bijbel over geld?
Wat zegt de bijbel over geld?

De Bijbel heeft veel te zeggen over geld, rijkdom, bezit, en de houding ten opzichte van materiële goederen. Hier zijn enkele prominente thema’s en verzen over dit onderwerp:

 1. Liefde voor geld:
  • 1 Timoteüs 6:10: “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.”
 2. Vertrouwen op God in plaats van rijkdom:
  • Matteüs 6:24: “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.”
  • Spreuken 11:28: “Wie op zijn rijkdom vertrouwt, komt ten val, rechtvaardigen groeien uit tot een altijd groenende boom.”
 3. De zorg voor de armen:
  • Deuteronomium 15:7-8: “Wanneer een van je volksgenoten in een van de steden in het land dat de HEER, je God, je zal geven, in armoede leeft, mag je je hart niet voor hem afsluiten en je hand niet voor hem opendoen.”
  • Lucas 12:33: “Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, en verzamel schatten in de hemel die niet verloren gaan; daar zal geen dief bij komen en geen mot alles wegvreten.”
 4. De juiste houding ten opzichte van bezit:
  • Lucas 12:15: “Let op, wees op je hoede voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.”
  • Hebreeën 13:5: “Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, wees tevreden met wat u hebt. God heeft immers gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.'”
 5. Schulden en leningen:
  • Spreuken 22:7: “Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.”
  • Romeinen 13:8: “Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.”
 6. Het geven van tienden en offers:
  • Maleachi 3:10: “Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.”

Dit zijn slechts enkele van de vele verzen en thema’s over geld en rijkdom in de Bijbel. Over het algemeen wordt geld op zichzelf niet als slecht gezien, maar de liefde voor geld en een onjuiste houding of vertrouwen erin wordt sterk afgeraden. Christenen worden opgeroepen om genereus te zijn, te zorgen voor de minderbedeelden, en te vertrouwen op God in plaats van materiële rijkdom.”>