Wat zegt de bijbel over oorlog?

0
306
Wat zegt de bijbel over oorlog?
Wat zegt de bijbel over oorlog?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over oorlog. Hier zijn enkele relevante passages en thema’s:

  1. Oorlogen in het Oude Testament: Veel van de vroege boeken in het Oude Testament, zoals Jozua en Richteren, beschrijven oorlogen die de Israëlieten voerden onder Goddelijke leiding tegen naburige volken. Deze oorlogen worden vaak beschreven als onderdeel van Gods plan voor Zijn volk.
  2. De Wet van Mozes: In Deuteronomium worden regels gegeven voor het voeren van oorlog, waaronder de eis om vredesaanbiedingen te doen voordat men een stad aanvalt en bepalingen om bomen die vrucht dragen niet te vernietigen (Deuteronomium 20:10-20).
  3. Psalmen: Verschillende psalmen bevatten smeekbeden voor bescherming tegen vijanden en overwinning in oorlog, maar ook overpeinzingen over de tragische aard van conflict.
  4. Spreuken: Dit boek bevat wijsheden zoals “Het is een eer voor een man om zich te onthouden van twist, maar elke dwaas barst los.” (Spreuken 20:3)
  5. Profeten: Veel profeten, zoals Jesaja en Jeremia, spraken over oorlogen als een straf van God voor de zonden van het volk, maar ook over een toekomstige tijd van vrede. Bijvoorbeeld, Jesaja 2:4 zegt: “Hij zal rechtspreken tussen de volken, over vele naties een vonnis vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.”
  6. Nieuwe Testament: Jezus predikte vrede, liefde en vergeving. Zijn boodschap in de Bergrede (Mattheüs 5-7) bevat uitspraken zoals “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” en “Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” Jezus adviseerde ook om “de andere wang toe te keren” in het gezicht van agressie (Mattheüs 5:39).
  7. Romeinen 13: Paulus spreekt hier over het gezag van de overheid en stelt dat het zwaard (een symbool van geweld en oorlog) niet zonder reden door haar wordt gedragen. Dit wordt vaak geïnterpreteerd als een erkenning dat overheden soms geweld of oorlog kunnen gebruiken voor gerechtigheid of vrede, maar het moet in context worden begrepen.

Hoewel de Bijbel dus zeker oorlog en conflict beschrijft, is de overheersende boodschap er een van vrede, liefde en verzoening, vooral in het Nieuwe Testament. Het is echter belangrijk om deze teksten in hun historische en culturele context te interpreteren.