Wat Zegt de Bijbel Over het Genezen van Mensen

0
40
De Bijbel leert dat God en Jezus mensen genezen door hun kracht en liefde, vaak door geloof en gebed.
De Bijbel leert dat God en Jezus mensen genezen door hun kracht en liefde, vaak door geloof en gebed.

De genezingsverhalen in de Bijbel zijn talrijk en indrukwekkend, en ze roepen belangrijke vragen op over de rol van genezing in het christelijk geloof. In dit artikel onderzoeken we wat de Bijbel zegt over genezing door Jezus en God, en we bespreken of dergelijke wonderen vandaag de dag nog steeds plaatsvinden.

Genezing door Jezus

Jezus’ bediening was doordrenkt van genezingswonderen. Deze genezingen dienden niet alleen als bewijs van zijn goddelijke kracht, maar ook als teken van Gods liefde en mededogen voor de mensheid. Hieronder bespreken we enkele van de meest opvallende genezingsverhalen.

1. Genezing van de Bloedvloeiende Vrouw (Markus 5:25-34)

“En een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, en veel geleden had onder vele artsen en al wat zij bezat had uitgegeven zonder dat het haar baatte, maar het veeleer erger met haar geworden was, had van Jezus gehoord. En daar zij in de schare van achteren naderde, raakte zij zijn kleed aan. Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen aanraak, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op, en zij merkte aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was. En Jezus, terstond bemerkende aan zichzelf, dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare U verdringt, en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij keek om zich heen, om haar te zien, die dit gedaan had. Toen kwam de vrouw, bevende van angst, zich bewust wat met haar geschied was, en wierp zich voor Hem neer en zeide Hem de volle waarheid. En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.” (Markus 5:25-34, ESV)

In dit verhaal zien we de krachtige combinatie van het geloof van de vrouw en de genezende kracht van Jezus. Jezus benadrukt dat haar geloof haar heeft genezen, wat een belangrijk thema is in veel genezingsverhalen.

2. Genezing van de Blinde Man (Johannes 9:1-7)

“En in het voorbijgaan zag Hij een man die blind was van zijn geboorte af. En zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze man of zijn ouders, dat hij blind geboren werd? Jezus antwoordde: Noch deze man heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten de werken doen van Hem, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. Terwijl Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk van het speeksel, streek het slijk op de ogen van de blinde en zeide tot hem: Ga u wassen in het badwater Siloam (dat betekent: uitgezonden). Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug.” (Johannes 9:1-7, ESV)

Dit verhaal benadrukt dat de genezing van de blinde man niet slechts een fysieke genezing was, maar ook een gelegenheid om Gods werken te openbaren en de geestelijke blindheid van de mensen te behandelen.

Genezing door God

Genezing in het Oude Testament wordt vaak gezien als een teken van Gods verbondstrouw en mededogen. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. Psalm 103:2-4

“Loof de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u al uw zonden en geneest al uw kwalen, Hij verlost uw leven van het graf en kroont u met liefde en ontferming.” (Psalm 103:2-4, ESV)

Deze verzen beschrijven Gods vermogen en bereidheid om te genezen als onderdeel van zijn grotere werk van verlossing en genade.

2. Jesaja 53:5

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5, ESV)

Jesaja voorspelt hier de verzoenende lijden en dood van de Messias, wat niet alleen spirituele genezing maar ook fysieke genezing omvat.

Bestaat Dit Nog Steeds?

De vraag of genezingen zoals beschreven in de Bijbel vandaag de dag nog steeds plaatsvinden, is onderwerp van discussie binnen verschillende christelijke denominaties en geloofsgemeenschappen.

Continuationisme vs. Cessationisme

  • Continuationisme: Deze theologische positie stelt dat de gaven van de Heilige Geest, inclusief genezing, vandaag de dag nog steeds operationeel zijn. Continuationisten wijzen vaak op hedendaagse getuigenissen en ervaringen van genezing door gebed en geloof als bewijs dat God nog steeds op dezelfde manier werkt als in bijbelse tijden.
  • Cessationisme: Deze positie stelt dat de wonderbaarlijke gaven, zoals genezing, ophielden na de apostolische tijd, toen de basis voor het christelijk geloof werd gelegd door de apostelen. Cessationisten geloven dat de genezingswonderen in de Bijbel specifiek waren om de identiteit en boodschap van Jezus en de apostelen te bevestigen en dat dergelijke wonderen vandaag de dag niet meer nodig zijn.

Moderne Getuigenissen

Er zijn talloze moderne getuigenissen van mensen die genezen beweren te zijn door geloof en gebed. Deze verhalen worden vaak gedeeld in kerken, christelijke media en tijdens religieuze bijeenkomsten. Hier zijn enkele voorbeelden:

  1. Het Verhaal van Smith Wigglesworth: Smith Wigglesworth was een Britse evangelist uit de vroege 20e eeuw die bekend stond om zijn bediening van genezing. Er zijn talloze getuigenissen van mensen die beweerden door hem genezen te zijn van verschillende ziekten en aandoeningen.
  2. Moderne Gebedsgenezingen: In veel Pinkster- en Charismatische kerken zijn er regelmatige meldingen van genezingen tijdens gebedsdiensten. Deze genezingen variëren van kleine kwalen tot ernstige ziekten en worden vaak bevestigd door medische rapporten.

Theologische Reflecties

De genezingen in de Bijbel dienen verschillende doelen. Ze getuigen van Gods macht en liefde, ze bevestigen de goddelijke identiteit van Jezus, en ze dienen als vooruitblik op de uiteindelijke verlossing en herstel die in het Koninkrijk van God komen zal. Voor veel gelovigen bieden deze verhalen hoop en inspiratie dat God ook vandaag nog actief is in hun leven.

Geloof en Genezing

Het belang van geloof in het genezingsproces wordt in veel bijbelverhalen benadrukt. Zoals Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw: “Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.” (Markus 5:34, ESV). Dit onderstreept de overtuiging dat geloof een cruciale rol speelt in de ervaring van genezing. De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over gebedsgenezing, waarbij geloof en gebed worden gepresenteerd als middelen waardoor God genezing en herstel kan brengen.

Conclusie

De Bijbel biedt een rijkdom aan verhalen en leringen over genezing, zowel door Jezus als door God. Of dergelijke wonderen vandaag de dag nog steeds plaatsvinden, hangt af van iemands theologische perspectief. Voor velen blijft het geloof in Gods genezende kracht een bron van hoop en inspiratie, en de moderne getuigenissen van genezing dienen als krachtige herinneringen aan de voortdurende werkzaamheid van geloof in het leven van gelovigen.