Wat zegt de bijbel over Jaloezie?

0
88
Wat zegt de bijbel over Jaloezie?
Wat zegt de bijbel over Jaloezie?

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over jaloezie en benadert dit doorgaans als een negatieve, destructieve emotie. Hier zijn enkele verzen en hun implicaties:

  1. Exodus 20:17 (Het tiende gebod) – “Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.” Dit gebod waarschuwt tegen jaloezie en begeerte naar het bezit van een ander.
  2. Spreuken 14:30 – “Een zachtmoedig hart is het leven des vleses; maar nijd is het verderf der beenderen.” Hier wordt aangegeven dat jaloezie schadelijk kan zijn voor de fysieke gezondheid.
  3. Galaten 5:19-21 – In deze passage wordt jaloezie genoemd als een van de “werken van het vlees,” wat zonden zijn die voortkomen uit onze gevallen, zondige natuur.
  4. 1 Korintiërs 3:3 – “Want dewijl er onder u nijd en twist en tweedrachten zijn, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?” Hier beschrijft Paulus jaloezie als een teken van geestelijke onvolwassenheid en een focus op wereldse zaken in plaats van op geestelijke zaken.
  5. Jakobus 3:14-16 – “Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid in uw hart hebt, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle kwade handel.” In deze passage wordt jaloezie geassocieerd met oneerlijkheid en wordt het beschouwd als een teken van wijsheid die niet van God komt, maar werelds en demonisch is.
  6. 1 Korintiërs 13:4 – “De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;” In dit beroemde hoofdstuk over liefde, benadrukt Paulus dat liefde niet jaloers is.

Vanuit bijbels perspectief wordt jaloezie dus over het algemeen gezien als een destructieve emotie die mensen van elkaar en van God scheidt. Het wordt aangemoedigd om in plaats daarvan te focussen op liefde, vriendelijkheid en het cultiveren van een content en dankbaar hart.