Dagelijkse gebed, Onze vader

0
4386
Dagelijkse gebed, Onze vader
Dagelijkse gebed, Onze vader

Het gebed “Onze Vader” (ook bekend als “Het Onze Vader”) is een van de meest bekende en centrale gebeden in het christendom. Het wordt toegeschreven aan Jezus zelf als antwoord op het verzoek van Zijn discipelen om hen te leren bidden. Hier is de tekst zoals die wordt gevonden in het boek Matteüs, hoofdstuk 6, verzen 9-13 (in de traditionele Nederlandse vertaling):

Onze Vader Die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Amen.

Dit gebed bevat verschillende thema’s:

  1. Aanspreking van God als Vader: Dit benadrukt de persoonlijke relatie tussen de gelovige en God.
  2. Heiliging van Gods Naam: Een verlangen naar de eer en verheerlijking van God.
  3. Het komen van Gods Koninkrijk: Een verlangen naar het volledige realiseren van Gods heerschappij op aarde.
  4. Gods wil: Het zoeken naar en het vervullen van Gods wil in het leven van de gelovige.
  5. Dagelijkse voorziening: Een verzoek om in dagelijkse behoeften te voorzien.
  6. Vergeving: Een erkenning van zonden en het verzoek om vergeving, evenals een belofte om anderen te vergeven.
  7. Bescherming tegen verzoeking: Een verzoek om kracht en bescherming tegen kwaad en verleiding.

Het gebed is zowel een lofzang op God als een reeks verzoeken en is bedoeld als een model voor hoe gelovigen kunnen bidden. Het benadrukt zowel de grootheid van God als de afhankelijkheid en behoeften van de mens. Het wordt vaak gereciteerd in christelijke erediensten en persoonlijke gebedstijden.

Het gebed “Onze Vader” komt ook voor in het Evangelie van Lucas, specifiek in Lucas 11:2-4. De versie in Lucas is iets korter dan die in Matteüs. Hier is de tekst zoals die wordt gevonden in het boek Lucas (in een traditionele Nederlandse vertaling):

Vader, Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome.
Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven iedereen die ons iets schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking.

De structuur en thema’s zijn vergelijkbaar met die in Matteüs, maar er zijn enkele verschillen in bewoording en lengte. De versie in Lucas begint eenvoudigweg met “Vader” in plaats van “Onze Vader Die in de hemelen zijt”. Enkele andere details, zoals “verlos ons van de boze” uit Matteüs, ontbreken in Lucas.

De aanwezigheid van dit gebed in zowel Matteüs als Lucas benadrukt het belang ervan in de vroege christelijke gemeenschap. Hoewel de twee versies verschillen, is de kernboodschap hetzelfde: het erkennen van de grootheid van God en het uitdrukken van afhankelijkheid van Hem voor dagelijkse behoeften, vergeving en leiding.