Dagelijkse gebed, Onze vader

0
4151
Onze Vader
Onze Vader
Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de Hemel als op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
In de Bijbel is het gebed te vinden in Matteüs 6:9-13 en – een iets kortere versie – in Lucas 11:2-4. Sommige handschriften van Lucas zijn wat langer, kennelijk uitgebreid aan de hand van Mattheus