Wat zegt de bijbel over Lankmoedigheid (of geduld)?

0
124
Wat zegt de bijbel over Lankmoedigheid (of geduld)?
Wat zegt de bijbel over Lankmoedigheid (of geduld)?

Lankmoedigheid, vaak vertaald als “geduld” of “verdraagzaamheid”, is een deugd die in de Bijbel veelvuldig wordt genoemd en geprezen. Hier zijn enkele verzen en gedachten uit de Bijbel over lankmoedigheid:

  1. Gods Lankmoedigheid: De Bijbel beschrijft God zelf als lankmoedig. Dit betekent dat Hij geduldig is met mensen, zelfs als ze zondigen of zich van Hem afkeren. Bijvoorbeeld, in Numeri 14:18 staat: “De HEERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding.”
  2. Vrucht van de Geest: In Galaten 5:22-23 wordt lankmoedigheid genoemd als een van de vruchten van de Geest: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
  3. Oproep tot Lankmoedigheid: Christenen worden opgeroepen om lankmoedig te zijn met anderen. In Efeziërs 4:2 staat: “Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde.”
  4. Lankmoedigheid in Liefde: De bekende passage over liefde in 1 Korintiërs 13:4 zegt: “De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet jaloers; de liefde handelt niet lichtvaardig, is niet opgeblazen.”
  5. Lankmoedigheid in Verwachting: In het Nieuwe Testament worden gelovigen aangemoedigd om geduldig te wachten op de terugkeer van Jezus Christus. Bijvoorbeeld, in Jakobus 5:7-8 staat: “Hebt dan geduld, broeders, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld totdat de vroege en late regen daarop gevallen is. Hebt ook gij geduld, versterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.”

Deze verzen benadrukken het belang van lankmoedigheid in het christelijk leven, zowel in relatie tot God als in relatie tot anderen. Het is een eigenschap die voortkomt uit een hart van liefde en nederigheid.