Allerzielen en vergeving

0
1589

Allerzielen is een gedenkdag van de Rooms Katholieke Kerk en wordt gevierd op 2 november. Op deze dag herdenkt de Rooms Katholieke Kerk alle overleden gelovigen.

Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, waarbij de priester of diaken de graven zegent en nabestaanden bloemen plaatsen op het graf. Dit betreft een eeuwenoude traditie die tot op de dag van vandaag in katholieke landen en streken wordt gebezigd. In de meeste parochies wordt een Requiemmis opgedragen en tijdens het Plechtig Allerzielenlof (de Kerk heeft een eigen liturgie voor de overledenen) worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd.

Het bidden voor de overledenen werd reeds in de 2de eeuw voor Christus gedaan (zie 2 Makk.12,43-45). Het Concilie van Trente (1545-1563) leerde dat de overleden gelovigen die zich nog in het vagevuur bevinden door het gebed van gelovigen op aarde kunnen worden geholpen.

Door de vaststelling van Allerzielen op 2 november wordt de band van deze herdenking met Allerheiligen beklemtoond. Zo wordt benadrukt dat Gods volk, zowel zij die reeds in Gods aangezicht leven als zij die nog onderweg zijn naar de eeuwige zaligheid, één gemeenschap vormt.

Allerzielen is voor mij de gedachten aan familie en bekenden die zijn gestorven gedurende mijn leven. Het doet mij beseffen dat ik sterfelijk ben, ook mijn tijd gaat komen. Ik hoop dat het nog lang mag duren. Ik ben mens, met dito fouten, gedragingen en onhebbelijkheden. Kortom ik ben een zondig mens en ik heb ook gezondigd tegen de mensen die inmiddels al zijn overleden. Ook zij hebben zonden tegen mij gedaan, ik weet niet welke zonden, ik vergeef ze voor deze zonden, onvoorwaardelijk. Doordat ik hun zonden vergeef is voor mij de weg vrij om vergeving te vragen voor mijn zonden. En dit zijn er veel.

Als je bidt voor overleden, vraag dan om vergeving van de zonden die jij tegen hun hebt gedaan. Vraag het aan Jezus en zal de boodschap naar de overleden personen overbrengen. Ik zal je nog wat vertellen, het voelt als een bevrijding als je dit vraagt.

Jezus, ik vraag u om aan de overleden over te brengen, dat ik om vergeving vraag van de zonden die ik tegen hun heb gedaan. Ik kan het niet meer goed maken, maar wel met behulp van Jezus. Ik weet zeker dat ik al vergeving krijg, al voordat ik erom heb gevraagd. Ik vergeef onvoorwaardelijk, hun zonden tegenover mij.

Zo werkt vergeving.

Amen!