Wat zegt de bijbel over verdraagzaamheid tussen christenen.

0
29
De Bijbel benadrukt liefde, geduld, nederigheid en vergeving als essentiële waarden voor verdraagzaamheid en eenheid onder christenen.
De Bijbel benadrukt liefde, geduld, nederigheid en vergeving als essentiële waarden voor verdraagzaamheid en eenheid onder christenen.

De Bijbel bevat verschillende passages die de nadruk leggen op verdraagzaamheid en liefde onder christenen. Hieronder staan enkele belangrijke verzen en hun betekenis:

 1. Johannes 13:34-35:
  • “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”
  • Betekenis: Jezus benadrukt hier het belang van onderlinge liefde als een kenmerk van zijn volgelingen. Liefde en verdraagzaamheid zijn de fundamenten van christelijke gemeenschap.
 2. Romeinen 12:10:
  • “Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.”
  • Betekenis: Paulus roept christenen op om elkaar met genegenheid en respect te behandelen, en om de ander hoger te achten dan zichzelf.
 3. Efeziërs 4:2-3:
  • “Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar in liefde. Span u in om door de onderlinge samenhang, die de Geest u geeft, de eenheid te bewaren die wordt gekenmerkt door vrede.”
  • Betekenis: Hier wordt opgeroepen tot nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en liefde, alsook het behoud van eenheid en vrede binnen de christelijke gemeenschap.
 4. Kolossenzen 3:12-14:
  • “Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van medeleven, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.”
  • Betekenis: Deze verzen benadrukken verschillende deugden die bijdragen aan verdraagzaamheid, zoals vriendelijkheid, nederigheid en geduld. Liefde wordt gezien als de ultieme deugd die alles samenbindt.
 5. 1 Petrus 3:8-9:
  • “Eindelijk, wees allen eensgezind, medelijdend, vol broederlijke liefde, barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen juist, omdat u geroepen bent om zegen te ontvangen.”
  • Betekenis: Petrus moedigt aan tot eensgezindheid, mededogen en broederlijke liefde, en benadrukt het belang van vergeving en zegen in plaats van wraak.

Deze passages laten zien dat verdraagzaamheid tussen christenen een essentieel aspect is van het christelijke geloof. Liefde, respect, geduld en vergeving worden consequent benadrukt als manieren om een hechte en vredige gemeenschap te bevorderen.