Gebed voor Persoonlijke Roeping en Dienst

0
29
Gebed voor Persoonlijke Roeping en Dienst
Gebed voor Persoonlijke Roeping en Dienst

Almachtige God,

U die elk hart kent en elke roeping uniek maakt, ik kom voor U met een verlangen naar duidelijkheid in mijn persoonlijke roeping en dienst. U heeft ons geschapen met een doel en een plan dat ver boven ons begrip reikt, een plan dat ons uitnodigt om mee te werken aan Uw koninkrijk hier op aarde.

Heer, soms voel ik me verloren in de zee van mogelijkheden, soms doof voor Uw stem temidden van de chaos van het leven. Ik vraag om Uw leiding en Uw licht op het pad dat U voor mij hebt uitgestippeld. Laat de stappen die ik neem in overeenstemming zijn met Uw wil, geleid door Uw Heilige Geest, en geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus.

Ik bid voor de moed om mijn unieke gaven en talenten te gebruiken op een manier die anderen dient en U verheerlijkt. Geef me de kracht om te handelen, zelfs als ik geconfronteerd word met angst of onzekerheid, en de vastberadenheid om door te zetten wanneer de weg moeilijk wordt.

Verwijder alle twijfel uit mijn hart, Heer, en vervang deze door een diep vertrouwen in Uw voorzienigheid. Ik bid dat U mijn hart in vuur en vlam zet voor de dingen die het Uwe in vuur en vlam zetten, dat mijn werk en mijn rust, mijn gedachten en mijn acties, een continue daad van aanbidding mogen zijn.

Voor degenen die zoeken naar hun roeping, vraag ik om Uw nabijheid en Uw vrede. Open deuren die geen mens kan sluiten en sluit de deuren die niet overeenkomen met Uw perfecte plan voor ons leven. In de gemeenschap met U, in de stilte van ons hart, mogen wij Uw stem horen en Uw zachte leiding voelen.

Ik bid voor een geest van dienstbaarheid die mijn handelingen vormgeeft, een geest die de voetstappen van Christus volgt, Die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Laat mijn leven een weerspiegeling zijn van Uw liefde en genade aan de wereld om mij heen.

Mogen de werken van mijn handen en de woorden van mijn mond een levend getuigenis zijn van Uw onmetelijke liefde. Ik leg mijn ambities, mijn plannen en mijn roeping in Uw handen, wetende dat Uw plannen altijd beter zijn dan de mijne.

Dank U, Heer, voor Uw geduld met mij, Uw onophoudelijke liefde, en de zekerheid dat ik mag rusten in de belofte dat waar U roept, U ook zult voorzien.

In Jezus’ machtige naam bid ik,

Amen.