Esther 10

0
978
Esther 10
Esther 10

1 Daarna legde de koning Ahasveros schatting op het land, en de eilanden der zee.

2 Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, denwelken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven inhet boek der kronieken der koningen van Medie en Perzie?