Wat zegt de Bijbel over het boek des levens?

0
13
De Bijbel beschrijft het boek des levens als een register van geredden die eeuwig leven ontvangen door geloof in Christus.
De Bijbel beschrijft het boek des levens als een register van geredden die eeuwig leven ontvangen door geloof in Christus.

In de Bijbel wordt het “boek des levens” meerdere keren genoemd, vooral in de context van het eeuwige leven en het laatste oordeel. Hier zijn enkele belangrijke passages en hun betekenis:

Oude Testament

 1. Exodus 32:32-33:
  • Context: Na de zonde van het gouden kalf pleit Mozes voor het volk Israël en vraagt God om hun zonde te vergeven.
  • Citaat: “Maar nu, vergeef hun zonde toch; en zo niet, delg mij dan uit uw boek, dat gij geschreven hebt. En de HERE zeide tot Mozes: Wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen.”
  • Betekenis: Dit boek lijkt een register te zijn waarin de namen van degenen die trouw aan God zijn geschreven staan.

Nieuwe Testament

 1. Filippenzen 4:3:
  • Context: Paulus spreekt over zijn medewerkers die met hem hebben gewerkt in het evangelie.
  • Citaat: “Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen, die samen met mij hebben gestreden in het evangelie, met Clemens en mijn overige mede-arbeiders, wier namen in het boek des levens staan.”
  • Betekenis: Het “boek des levens” bevat de namen van degenen die gered zijn en een eeuwig leven met Christus zullen hebben.
 2. Openbaring 3:5:
  • Context: In de brief aan de gemeente van Sardes zegt Jezus wat de beloning is voor degenen die overwinnen.
  • Citaat: “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.”
  • Betekenis: Dit benadrukt de zekerheid van redding en het eeuwige leven voor degenen die trouw blijven.
 3. Openbaring 13:8:
  • Context: Beschrijving van degenen die het beest aanbidden.
  • Citaat: “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, allen wier naam niet geschreven staat in het boek des levens van het Lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld af.”
  • Betekenis: Dit suggereert dat het boek des levens een register is van degenen die gered zullen worden door het Lam (Christus).
 4. Openbaring 20:12, 15:
  • Context: Beschrijving van het laatste oordeel.
  • Citaat: “En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend; en een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken… En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”
  • Betekenis: Het boek des levens is cruciaal bij het laatste oordeel. Alleen degenen wiens namen erin staan, zullen het eeuwige leven ontvangen.

Samenvatting

Het boek des levens in de Bijbel is een symbolische registratie van degenen die het eeuwige leven zullen ontvangen. Het wordt gezien als een register waarin de namen staan van hen die trouw zijn aan God en die gered zijn door het geloof in Jezus Christus. Bij het laatste oordeel speelt dit boek een centrale rol, waarbij het inschrijven in het boek des levens bepalend is voor het ontvangen van eeuwige redding.