Wat zegt de bijbel over verdriet?

0
37
Wat zegt de bijbel over verdriet?
Wat zegt de bijbel over verdriet?

De Bijbel behandelt verdriet op verschillende manieren en biedt troost en hoop aan degenen die lijden. Hier zijn enkele verzen die spreken over verdriet en hoe ermee om te gaan:

  1. Mattheüs 5:4 – “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.” Hier belooft Jezus troost aan degenen die verdriet hebben.
  2. Psalm 34:19 – “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” Dit vers benadrukt dat God dicht bij degenen staat die gebroken zijn van hart en hen zal verlossen.
  3. Jesaja 53:3-4 – “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte… voorzeker, Hij heeft onze smarten op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen.” Deze verzen wijzen op Jezus Christus als een bron van troost, omdat Hij zelf menselijk lijden heeft ervaren.
  4. 2 Korintiërs 1:3-4 – “Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.” Dit vers benadrukt dat God ons troost in onze tijden van verdriet, zodat we anderen ook kunnen troosten.
  5. Johannes 16:22 – “En ook u dan hebt nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal blij zijn, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.” Jezus spreekt hier tot zijn discipelen en belooft dat hun verdriet zal veranderen in vreugde.

Deze verzen zijn slechts een greep uit de vele passages in de Bijbel die spreken over verdriet en troost. Over het algemeen moedigt de Bijbel gelovigen aan om hun verdriet en zorgen bij God te brengen, in de wetenschap dat Hij nabij is en troost biedt aan degenen die lijden.