Wat zegt de Bijbel over seksuele immoraliteit?

0
167
Wat zegt de Bijbel over seksuele immoraliteit?
Wat zegt de Bijbel over seksuele immoraliteit?

De Bijbel spreekt duidelijk en consequent over seksuele immoraliteit, die het definieert als elke vorm van seksuele activiteit buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw. Hier zijn enkele belangrijke verzen die over dit onderwerp spreken:

  1. Hebreeën 13:4: “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn, en het bed onbevlekt; want God zal hoereerders en echtbrekers oordelen.”
  2. 1 Korintiërs 6:18-20: “Vlucht voor de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij pleegt, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent duur gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam.”
  3. 1 Thessalonicenzen 4:3-5: “Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van hoererij; dat ieder van u weet zijn eigen vat in heiliging en eer te bezitten, niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen.”
  4. Matteüs 5:28: Jezus verhoogde de standaard door te zeggen: “Maar Ik zeg u: al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft al in zijn hart met haar overspel gepleegd.”
  5. Efeziërs 5:3: “Maar hoererij en alle onreinheid of hebzucht, laten die bij u niet eens genoemd worden, zoals het heiligen betaamt.”

Deze passages benadrukken dat seksuele reinheid niet alleen gaat over fysieke daden, maar ook over mentale en emotionele zuiverheid. Christenen worden opgeroepen om seksuele relaties te beperken tot het huwelijk en seksuele gedachten en verlangens die tot immoraliteit kunnen leiden, te beheersen.

De Bijbelse kijk op seksuele immoraliteit omvat ook het afwijzen van overspel, homoseksueel gedrag, prostitutie, en andere seksuele activiteiten die buiten de Bijbelse definitie van het huwelijk vallen. Deze leringen zijn bedoeld om individuen te leiden naar een manier van leven die als heilig en eervol voor God wordt beschouwd, en om de integriteit en de eenheid van het huwelijk te beschermen.

Het is echter ook belangrijk om te benadrukken dat de Bijbel spreekt over Gods vergeving en genade voor hen die berouw hebben van hun zonden, inclusief seksuele zonden, en die streven naar een leven in overeenstemming met Zijn wil.