Wat zegt de bijbel over de eindtijd?

0
35
De eindtijd in de Bijbel verwijst naar de periode voorafgaand aan het einde van de wereld, gekenmerkt door grote verdrukking, kosmische gebeurtenissen, en de uiteindelijke terugkomst van Christus.
De eindtijd in de Bijbel verwijst naar de periode voorafgaand aan het einde van de wereld, gekenmerkt door grote verdrukking, kosmische gebeurtenissen, en de uiteindelijke terugkomst van Christus.

De Bijbel spreekt uitgebreid over de eindtijd, vooral in boeken zoals Daniël in het Oude Testament en Openbaring in het Nieuwe Testament. Deze passages worden vaak geïnterpreteerd als profetieën over de toekomst van de wereld en de uiteindelijke vervulling van God’s plan.

  1. Daniël – In het boek Daniël staan verschillende visioenen en dromen die gaan over de eindtijden, met symbolische beelden van beesten en koningen die verschillende rijken en periodes vertegenwoordigen. Daniël spreekt ook over een periode van grote verdrukking die zal plaatsvinden voor het einde van de wereld.
  2. Openbaring – Dit is waarschijnlijk het meest bekende boek over de eindtijd. Geschreven door Johannes, beschrijft het visioenen van intense oordelen, het merkteken van het beest, de antichrist, de grote verdrukking, de slag bij Armageddon, de tweede komst van Christus, het Laatste Oordeel, en uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Openbaring staat vol met symbolische taal die vaak op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd.
  3. De Olijfbergrede – In de evangeliën, vooral in Matteüs 24, Marcus 13 en Lucas 21, geeft Jezus zelf onderwijs over de tekenen van het einde der tijden. Hij spreekt over oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, en vervolgingen die zullen plaatsvinden, de verschijning van de ‘gruwel der verwoesting’, en de noodzaak voor waakzaamheid.

Deze teksten worden binnen het christendom op verschillende manieren geïnterpreteerd. Sommige gelovigen nemen deze beschrijvingen letterlijk en zien ze als directe voorspellingen, terwijl anderen ze meer symbolisch opvatten als beschrijvingen van de strijd tussen goed en kwaad door de eeuwen heen. Hoe deze teksten worden begrepen, kan sterk variëren afhankelijk van theologische perspectieven en denominatie.

De Bijbel geeft geen specifieke datum of tijdstip voor de eindtijd of de terugkomst van Christus. Veel passages benadrukken juist dat de exacte tijd onbekend is. Hier zijn een paar sleutelverzen die dit idee ondersteunen:

  1. Matteüs 24:36 – “Doch van die dag en die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, maar mijn Vader alleen.”
  2. Markus 13:32-33 – “Maar van die dag of dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, zelfs de Zoon niet, maar alleen de Vader. Weest waakzaam, blijft waakzaam; want gij weet niet wanneer het vastgestelde tijdstip daar is.”
  3. Handelingen 1:7 – Toen de discipelen Jezus vroegen of Hij op dat moment het koninkrijk voor Israël zou herstellen, antwoordde Hij: “Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te kennen, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.”

Deze verzen benadrukken dat niemand behalve God de Vader de exacte tijd van de eindtijd kent, en dat het belangrijk is om altijd voorbereid en waakzaam te zijn, in plaats van te speculeren over specifieke datums. Door de geschiedenis heen zijn er vele voorspellingen gedaan over de eindtijd, maar geen enkele is uitgekomen, wat consistent is met de bijbelse leer dat niemand de dag of het uur kent.