Wat staat in de bijbel over genezen?

0
90
Wat staat in de bijbel over genezen
Wat staat in de bijbel over genezen

Genezing is een terugkerend thema in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Genezing kan zowel fysiek als geestelijk worden begrepen, en de Bijbel biedt verhalen, beloften en instructies met betrekking tot beide vormen van genezing. Hier zijn enkele sleutelverzen en passages:

 1. Oude Testament:
  • Exodus 15:26: “Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u uw oor neigt naar Zijn geboden en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.”
  • Psalm 103:2-3: “Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest.”
  • 2 Koningen 20: Koning Hizkia wordt ziek en God stuurt de profeet Jesaja om hem te vertellen dat hij zal sterven. Hizkia bidt tot God en God besluit zijn leven met 15 jaar te verlengen en hem te genezen.
 2. Nieuwe Testament:
  • Mattheüs 8:16-17: “Toen het nu avond geworden was, brachten zij velen die door demonen bezeten waren, bij Hem; en Hij dreef de geesten uit met Zijn woord en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij Zelf heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.”
  • Jakobus 5:14-15: “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen, opdat zij voor hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.”
  • In de evangeliën zijn er talloze verhalen over Jezus die mensen geneest van verschillende kwalen, waaronder blindheid, verlamming, melaatsheid en meer.
 3. Geestelijke genezing:
  • Jesaja 53:5: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”
  • 1 Petrus 2:24: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.”

Genezing in de Bijbel is niet alleen fysiek, maar ook geestelijk, waarbij de zonde wordt gezien als een ziekte die geestelijke genezing nodig heeft door Jezus Christus. Hoewel er veel wordt gesproken over wonderbaarlijke genezingen, erkent de Bijbel ook dat niet iedereen altijd geneest, en het belang van geloof, gebed en Gods soevereiniteit wordt benadrukt.