Psalmen 3

0
566
Psalmen 3
Psalmen 3

1 Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op.

2 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela.

3 Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.

4 Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela.

5 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.

6 Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.

7 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.

8 Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela.