Exodus 25

0
851
Exodus 25
Exodus 25

1

Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2

Spreek tot de kinderen Israels, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van alle man,wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn hefoffer nemen.

3

Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij van hen nemen zult: goud, en zilver, en koper;

4

Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar.

5

En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen, en sittimhout;

6

Olie tot den luchter, specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen;

7

Sardonixstenen, en vervullende stenen tot den efod, en tot den borstlap.

8

En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.

9

Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van aldeszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden dat maken.

10

Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengtezijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.

11

En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij zeovertrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen.

12

En giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier hoeken, alzo dattwee ringen op de ene zijde derzelve zijn, en twee ringen op haar andere zijde.

13

En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met goud.

14

En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de arkdaarmede drage.

15

De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogenworden.

16

Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal.

17

Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zaldeszelfs lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte.

18

Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uitde beide einden des verzoendeksels.

19

En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den andere cherub uithet andere einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubimmaken, uit de beide einden van hetzelve.

20

En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende methun vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkanderzijn; de aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn.

21

En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark degetuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben.

22

En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven hetverzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijnzullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israels.

23

Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; twee ellen zal haar lengte zijn, en eenel haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn.

24

En gij zult ze met louter goud overtrekken; gij zult ook een gouden krans daaraanmaken, rondom heen.

25

Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een hand breed; en gij zult eengouden krans rondom derzelver lijst maken.

26

Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken; en gij zult de ringen zetten aan devier hoeken, die aan derzelver vier voeten zijn zullen.

27

Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen, om detafel te dragen.

28

Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult dezelve met goudovertrekken; en de tafel zal daaraan gedragen worden.

29

Gij zult ook maken haar schotelen, en haar rookschalen, en haar platelen, en haarkroezen (met welke zij bedekt zal worden); van louter goud zult gij ze maken.

30

En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.

31

Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal dezekandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijnknopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn.

32

En zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan; drie rieten des kandelaars uit zijn enezijde, en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde.

33

In het ene riet zullen drie schaaltjes zijn, gelijke amandelnoten, een knoop en eenbloem; en drie schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop eneen bloem; alzo zullen die zes rieten zijn, die uit den kandelaar gaan.

34

Maar aan den kandelaar zelven zullen vier schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten,met knopen, en met zijn bloemen.

35

En daar zal een knoop zijn onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; ook eenknoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; nog een knoop onder tweerieten, uit denzelven, uitgaande; alzo zal het zijn met zes rieten, die uit denkandelaar uitgaan.

36

Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn; het zal altemaal een enig dicht werkvan louter goud zijn.

37

Gij zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doenlichten aan zijn zijden.

38

Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn.

39

Uit een talent louter goud zal men dat maken, met al dit gereedschap.

40

Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoondis.