Deze week stond in het teken van hemelvaart

0
1120
Deze week stond in het teken van hemelvaart
Deze week stond in het teken van hemelvaart

Donderdag was het ruim 2000 jaar geleden dat Jezus naar de hemel is gevaren, 39 dagen na zijn opstandig uit de dood. In in het Oude Testament is twee (of drie) keer sprake van een hemelvaart, namelijk bij Henoch, Elia en eventueel van Mozes.

De hemelvaart veertig dagen na Pasen is gebaseerd op Handelingen van de Apostelen 1:1-12. Volgens de meest gangbare uitleg voer Jezus volgens dit verhaal veertig dagen na zijn opstanding op naar de hemel:

Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hen dat de heilige Geest binnen korte tijd zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
(Handelingen 1:9-11 NBV)
Volgens dit Bijbelverhaal werd de belofte van de heilige Geest vervuld op Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Ook in het Evangelie volgens Lucas, dat van dezelfde auteur is als de Handelingen van de apostelen, wordt verteld over de opname van Jezus in de hemel. Na zijn verschijning aan de leerlingen op de dag van de opstanding, gaat hij met hen de stad uit tot bij Betanië. Dan gebeurt het volgende:
Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
(Lucas 24:51 NBV)
 

Het later toegevoegde slot aan het Evangelie volgens Marcus plaatst de hemelvaart ook direct na de laatste verschijning van de opgestane Jezus aan de elf apostelen (Marcus 16:19). Deze tekst is waarschijnlijk gebaseerd op de verhalen van Lucas.

Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.
(Marcus 16:19 NBV)

Ik ben blij dat ik God, Jezus en de heilige geest in mijn leven is gekomen. Ik zou niet moeten denken dat ik het zonder God en Jezus zou moeten doen.