Bijbelse Richtlijnen tegen Pesten en Treiteren: Liefde en Respect

0
28
Bijbel leert: Stop pesten en treiteren met liefde, respect, mededogen; essentieel voor christelijke gemeenschapsvorming en harmonie.
Bijbel leert: Stop pesten en treiteren met liefde, respect, mededogen; essentieel voor christelijke gemeenschapsvorming en harmonie.

De Bijbel biedt verschillende richtlijnen en principes die betrekking hebben op pesten, uitdagen, treiteren en andere vormen van negatief gedrag tegenover anderen. Hier zijn enkele belangrijke passages en principes die relevant zijn:

Gouden Regel

Matteüs 7:12 (NBV): “Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het wezen van de Wet en de Profeten.”

Deze regel, bekend als de Gouden Regel, moedigt mensen aan om anderen te behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden. Pesten en treiteren zijn duidelijk in strijd met deze regel.

Liefde en respect voor anderen

1 Johannes 4:7-8 (NBV): “Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Iedereen die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”

Liefde en respect voor anderen staan centraal in de christelijke leer. Pesten, uitdagen en treiteren zijn vormen van gedrag die niet overeenkomen met de liefde die van christenen wordt verwacht.

Respect en waardigheid

Efeziërs 4:29 (NBV): “Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen wat goed en nuttig is voor de opbouw, waar het nodig is, zodat uw woorden goeddoen aan wie ze horen.”

Deze passage benadrukt het belang van positieve en opbouwende communicatie. Negatief en vernederend gedrag, zoals pesten, is niet in overeenstemming met dit principe.

Vergeving en mededogen

Kolossenzen 3:12-14 (NBV): “Bekleed u dan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, met innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als iemand tegen een ander een grief heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet ook u vergeven. En bovenal, bekleed u met de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.”

Christenen worden opgeroepen tot medeleven, goedheid en vergeving. Het treiteren of dwarszitten van anderen is in strijd met deze oproep tot mededogen en vergeving.

Naleven van de tien geboden

Exodus 20:16 (NBV): “Leg over een ander geen vals getuigenis af.”

Hoewel dit gebod specifiek gaat over liegen, kan het breder worden geïnterpreteerd als een oproep om eerlijk en rechtvaardig te zijn tegenover anderen. Pesten en treiteren kunnen worden gezien als vormen van onrechtvaardigheid.

Veroordeling van kwaadsprekerij en roddel

Jakobus 4:11-12 (NBV): “Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een broeder of zuster, of wie een broeder of zuster oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. Maar als je de wet oordeelt, ben je geen dader van de wet maar een rechter. Er is maar één wetgever en rechter, hij die in staat is te redden en te vernietigen. Maar wie ben jij om je naaste te oordelen?”

Deze verzen wijzen op het belang van respect en het vermijden van kwaadsprekerij. Negatief gedrag zoals pesten wordt hierdoor sterk afgekeurd.

Conclusie

De Bijbel roept op tot liefde, respect, mededogen en opbouwende communicatie. Gedrag zoals pesten, uitdagen en treiteren is duidelijk in strijd met deze waarden en principes. Christenen worden aangemoedigd om anderen te behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden en om positief en respectvol met elkaar om te gaan.