2 Corinthiërs 2

0
694
2 Corinthiërs 2
2 Corinthiërs 2
1 Maar ik   heb dit bij mijzelven voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u   komen zou.
2 Want   indien ik ulieden bedroef, wie is het toch, die mij zal vrolijk maken, dan   degene, die van mij bedroefd is geworden?
3 En   ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik, daar komende, niet zou droefheid   hebben van degenen, van welke ik moest verblijd worden; vertrouwende van u   allen,dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is.
4 Want ik   heb ulieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten, met vele tranen   geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de   liefdezoudt verstaan, die ik overvloediglijk tot u heb.
5 Doch   indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele   (opdat ik hem niet bezware) ulieden allen.
6 Den   zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is.
7 Alzo dat   gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige   door al te overvloedige droefheid niet enigszins worde verslonden.
8 Daarom bid   ik u, dat gij de liefde aan hem bevestigt.
9 Want   daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij   in alles gehoorzaam zijt.
10 Dien gij   nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb, dien   ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht   vanChristus, opdat de satan over ons geen voordeel krijge;
11 Want zijn   gedachten zijn ons niet onbekend.
12 Voorts,   als ik te Troas kwam, om het Evangelie van Christus te prediken, en als mij   een deur geopend was in den Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn   geest,omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond;
13 Maar,   afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonie.
14 En Gode   zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner   kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.
15 Want wij   zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in   degenen, die verloren gaan;
16 Dezen wel   een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie   is tot deze dingen bekwaam?
17 Want wij   dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid,   maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. 2   Korinthiërs 3